Persbericht generale synode 11 september 2020

14 september 2020

Persbericht generale synode 11 september 2020

Op vrijdag 11 september vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in Congrescentrum Mennorode in Elspeet. De vergadering werd niet gehouden op de gebruikelijke plaats van samenkomst in het kerkelijk bureau in Veenendaal, omdat het daar niet mogelijk was om met inachtneming van de anderhalve meter bijeen te komen. De generale synode keerde daarmee terug naar de plaats waar zij voor de ingebruikname van het kerkelijk bureau jarenlang vergaderd heeft. In deze vergadering werden drie nieuwe leden van het breed moderamen verkozen, vonden diverse benoemingen in commissies plaats, lichtten verschillende organen van bijstand hun jaarverslagen, jaarplannen en financiën toe en werd het visiedocument ‘Tot een getuigenis’ van de commissie Israël goedgekeurd.

De vergadering werd geopend door ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Als preses sprak hij een korte overdenking uit naar aanleiding van Numeri 14:19. Hij hield de vergadering voor dat wij niet beter zijn dan het murmurerende volk in de woestijn. In het begin van de coronacrisis waren veel gemeenteleden onder de indruk, maar dat is meer en meer weggeëbd. Wij zijn ontevreden over de overheid. Wij willen weer naar de kerk. Wij willen weer zingen. Hij wees de vergadering erop dat wij als Daniël moeten buigen voor de HEERE en onze schuld voor Zijn aangezicht moeten belijden.

Verkiezingen en benoemingen
Omdat de synode voor het eerst dit jaar bijeen kwam, begon de vergadering met de verkiezing van enkele nieuwe leden van het breed moderamen. Als eerste werd gestemd over een nieuwe scriba. Ds. L.W.Ch. Ruijgrok (Poortvliet), die de synode vele jaren als preses en scriba heeft mogen dienen, was aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats werd ds. D.J. Diepenbroek (Hasselt, Rouveen, Zwolle e.o.) als scriba verkozen. Ds. K.J. Kaptein (Ridderkerk), ouderling P.D. Knöps (Nieuwe Tonge) en diaken E.T. Draaijer (Kesteren) werden voor een nieuwe termijn verkozen en de ouderlingen P. de Bie (Loon op Zand) en G.G. van Delft (Katwijk aan Zee) werden voor het eerst in het breed moderamen verkozen. Verder vonden er verschillende benoemingen plaats in commissies.

Noodmaatregelen en financiën
In de ochtendvergadering heeft het breed moderamen een verantwoording gegeven van de besluiten die het in de achterliggende periode op grond van artikel XXX van de kerkorde genomen heeft. Dit artikel handelt van de orde der kerk in tijden van nood. De door de overheid uitgevaardigde maatregelen vanwege de coronacrisis hebben grote gevolgen gehad voor ambtelijke vergaderingen en de ambtsdragersverkiezingen. De getroffen noodmaatregelen zijn vooral gericht op finale termijnen in de kerkorde, verkiezingen en benoemingen. Hiervoor is de mogelijkheid tot opschorten verleend. Daarnaast gaven de noodmaatregelen ruimte om digitaal te vergaderen en is ontheffing verleend van de bepaling dat ambtsdragersverkiezingen plaats moeten vinden in een lidmatenvergadering. De maatregelen die op 1 september jongstleden van kracht zijn geworden, zijn erop gericht om zoveel mogelijk terug te keren naar de reguliere kerkordelijke situatie, uiteraard met inachtneming van de maatregelen van de overheid. Deze maatregelen gelden in principe tot 1 december.

Aan het einde van de ochtend lichtte dhr. S.L. Visser, voorzitter van de commissie toezicht en financiën, de jaarrekeningen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Financieringsfonds, Zending HHK en Kerkelijk Bureau toe. Hij schetste een algemeen beeld van de financiën van het vorige jaar en gaf met dankbaarheid aan dat 2019 een gezegend jaar is geweest. Hij wees in dit verband niet alleen op de hogere collecten en giften, maar ook op een aanzienlijke incidentele gift. Hij merkte verder op dat de coronacrisis zich ook laat gevoelen in de financiën van de kerk. De buffer van de voorgaande vette jaren mag gebruikt worden om in magere jaren het werk in Zijn Koninkrijk te kunnen blijven verrichten.

Evangelisatie en Israël
De commissie evangelisatie deelde in haar jaarverslag 2019 mee dat er belangrijke stappen gezet zijn op de weg naar het opleiden van personen in het evangelisatiewerk. De commissie heeft gesprekken gevoerd met de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. Dit instituut heeft ervaring met toerusting van evangelisatiewerkers binnen het eigen kerkverband. Na gezamenlijk overleg is een selectie gemaakt uit het vakkenaanbod van de CGO met daarin voldoende aandacht voor theoretische en praktische toerusting. Deze selectie van vakken moet een goede basis leggen om als evangelist of kinderevangelisatiewerker te kunnen functioneren. Vanaf het cursusjaar 2020-2021 is het mogelijk om te starten met een vierjarige opleiding op hbo-niveau met een studielast van 20 ECTS per jaar. De commissie verwoordde haar dankbaarheid dat deze vorm van toerusting geboden kan worden en hoopt dat het dienstbaar zal zijn aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Nadat in de middagvergadering de jaarverslagen en jaarplannen van de commissies jeugdwerk, opleiding en vorming, toelating en de generale diaconale commissie besproken zijn en het meerjarenbeleidsplan van de commissie zending werd vastgesteld, werd aan het begin van de avondvergadering het visiedocument ‘Tot een getuigenis’ van de commissie Israël goedgekeurd. De commissie heeft dit visiedocument gegoten in de vorm van vijftien stellingen. De stellingen beginnen met het volkomen werk van Christus. Er is immers geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor Jood en heiden zalig moeten worden dan de Naam van de Heere Jezus Christus. De commissie geeft in stelling 2 aan: ‘Omdat Gods beloften in Christus ja en amen zijn hebben de oudtestamentische beloften hun zekere vervulling in de nieuwtestamentische bedeling.’ Dit betekent evenwel niet dat er voor het verbondsvolk Israël geen plaats meer is in de nieuwtestamentische bedeling: ‘Hoewel het overgrote deel van het Joodse volk Jezus als Messias niet heeft aangenomen, heeft God Zijn volk niet verstoten en zal Hij Zijn trouw aan Zijn volk nooit krenken.’ De commissie neemt in haar visiedocument stelling tegen christenen uit de volkeren die de Joodse wetten willen naleven: ‘Wij wijzen elke beweging van christenen uit de volken die naar deze wetten willen terugkeren af.’ De commissie geeft tegelijkertijd aan: ‘Messiasbelijdende Joden hebben ruimte om, vanwege hun Joodse identiteit, aan deze wetten invulling willen geven zolang dit niet tekort doet aan de uniciteit en volkomenheid van het offer van Christus.’ De terugkeer naar het land van hun vaderen wordt een opmerkelijk gebeuren in de wereldgeschiedenis genoemd ‘waarbij wij ons moeten wachten voor een houding die geen enkel verband ziet met de vervulling van de beloften van God en voor een houding die de beloften van God zonder enige reserve vervuld ziet.’ Aan het eind van het visiedocument wordt het kwaad van het antisemitisme aan de kaak gesteld: ‘De kerk is geroepen om antisemitisme te ontmaskeren als haat tegen de God van Israël en dient dit in woord en daad tegen te gaan.’

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit