Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 19 maart 2021

22 maart 2021

Persbericht generale synode 19 maart 2021

Op vrijdag 19 maart vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren. De vergadering werd niet gehouden op de gebruikelijke plaats van samenkomst in het kerkelijk bureau in Veenendaal, omdat het daar niet mogelijk is om met inachtneming van de anderhalve meter bijeen te komen. Het breed moderamen heeft overwogen om de synodevergadering niet door te laten gaan, maar heeft uiteindelijk toch gekozen voor een korte vergadering van één dagdeel zonder pauze en aansluitende lunch. In deze vergadering werden zes leden van het breed moderamen herkozen. Deze verkiezingen vormden een belangrijke aanleiding om de synodevergadering toch doorgang te laten vinden, omdat het in coronatijd belangrijk is dat het breed moderamen het mandaat van de generale synode heeft. Verder vonden er verschillende benoemingen in commissies plaats en werden enkele noodzakelijke onderwerpen rond de predikantenopleiding en nieuw beleid besproken.

De vergadering werd geopend door ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde). Als oudste aanwezige van de dienstdoende predikanten sprak hij een korte overdenking uit naar aanleiding van 2 Korinthe 11:28. Hij hield de vergadering voor dat Paulus in hoofdstuk 11 beschrijft wat hij allemaal heeft meegemaakt. De apostel deed dit niet om te klagen, maar om te tonen hoe de Heere hem doorgeholpen heeft. Verder voelde Paulus elke dag de zorg voor al de gemeenten. Hij  wees de vergadering erop dat er ook vandaag veel zorgen zijn in en over de gemeenten. Voelen wij die zorg ook en brengen wij deze zorg bij de Heere? Is er niet heel veel donkerheid in de kerk omdat wij met de zorgen van het kerkelijke leven niet in de binnenkamer gaan? Hij wees de vergadering verder op het grote gevaar van partijschappen in kerk en gemeenten. Wij moeten echter de binnenkamer ingaan. Dat is de plaats waar het ‘ik moet winnen’ plaatsmaakt voor het vragen naar Zijn wegen.

Verkiezingen en benoemingen

Na de opening ging de vergadering verder met de verkiezing van enkele leden van het breed moderamen. Ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde) werd herkozen als preses. Ds. K.J. Kaptein (Ridderkerk), ouderling P. de Bie (Loon op Zand), ouderling G.G. van Delft (Katwijk aan Zee), ouderling P.D. Knöps (Nieuwe Tonge) en diaken E.T. Draaijer (Kesteren) werden voor een nieuwe termijn herkozen. Verder vonden er verschillende benoemingen plaats in commissies.

Opleiding en nieuw beleid

Ds. D.J. Diepenbroek (Putten) ging als voorzitter van de commissie opleiding en vorming in op gebeurtenissen op het Hersteld Hervormd Seminarie en de Vrije Universiteit en het vertrek van dr. P. de Vries aan het eind van het lopende academische jaar. Hij deelde de synode verder mee dat een werkgroep van twee commissieleden en twee seminariedocenten binnenkort een rapport over de toekomst van het Hersteld Hervormd Seminarie hopen af te ronden.

Dhr. J. ten Klooster, directeur kerkelijk bureau, gaf een toelichting over nieuw beleid. Hij nam de vergadering mee naar de zorgen die er in het kerkelijke leven zijn en ging in op de noodzaak van toerusting van beginnende predikanten, meer ondersteuning van de brede moderamina van classicale vergaderingen, meer consistentie in het beleid van moderamina en organen van bijstand en meer lijn in het beleid voor kleine en grote gemeenten. De synode erkende deze problematiek. In de komende periode zullen de plannen verder doordacht en uitgewerkt worden waarna ze voor de volgende synodevergadering opnieuw geagendeerd zullen worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit