Dagelijks Woord

Gebed in tijd van epidemie

01 april 2020

Voor bijzondere tijden kende de Nederlandse Hervormde Kerk diverse gebeden.

In 1951 heeft de toenmalige hervormde synode het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp) vastgesteld. In dit dienstboek zijn de verschillende orden van dienst samengebracht, zoals die in de eredienst gebruikt dienden te worden. Wie het doorbladert, treft er allerlei orden in aan: voor de wekelijkse zondagse erediensten, sacramentsdiensten, bevestigingsdiensten etc. Echter behalve deze orden is er nog meer in het Dienstboek te vinden. Zo is er ook een heel aantal gebeden opgenomen die zowel in de kerk als thuis gebruikt kunnen worden. Onder deze gebeden bevinden zich parels uit de schat van de kerk der eeuwen!

Er is ook een ‘Gebed in tijd van epidemie’ opgenomen. Het gebed is gebaseerd op een tekst van Augustinus en destijds overgenomen uit een Schotse liturgie. Met het oog op de huidige coronacrisis leek het ons goed dit gebed onder uw en jouw aandacht te brengen. Niet alleen om kennis te nemen van deze prachtige tekst, maar ook om onze persoonlijke gebeden ermee te voeden.

Gebed in tijd van epidemie
“Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen, dat wij gezondigd hebben. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, Die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van Uw volk. Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep voor hen, die lijden en sterven. Gedenk temidden van de beproevingen uw genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens. Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen, die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen, die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen, die niet meer genezen zullen. O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost van het verderf – door Jezus Christus onze Heere. Amen.”

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit