• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Terugkeer ds. C.J.P. van der Bas

14 oktober 2022

Ds. C.J.P. van der Bas zal terugkeren uit Malawi

Ds. C.J.P. van der Bas, uitgezonden door de Hersteld Hervormde Kerk, komt terug uit Malawi. Vanaf 2007 steunt ZHHK de Reformed Presbyterian Church (RPC), een jonge gereformeerde kerk in Malawi die gesticht is als gevolg van zendingswerk door de Free Presbyterian Church of Scotland. Ds. R.J. Oomen, toen al betrokken bij de gemeenten van de RPC, werd de eerste zendeling die door ZHHK is uitgezonden. Hij bleef werkzaam in Malawi tot zijn emeritaat in 2017. In 2011 werd ds. K. Klopsta uitgezonden als zendingspredikant met als speciale taak het werk op de Bijbelschool gestalte te geven. In 2017 werd hij opgevolgd door ds. C.J.P. van der Bas.

De laatste jaren is veel gesproken over geleidelijke verzelfstandiging van de RPC. In dat kader werd van 2017 – 2020 dhr. E. Ju als vrijwilliger uitgezonden, om de kerk te adviseren op organisatorisch en financieel gebied. In 2021 is een zgn. ‘memorandum of understanding’ afgesloten met de RPC, waarin de doelstelling verwoord is om de verzelfstandiging de komende jaren plaats te laten vinden.

Tijdens het laatste werkbezoek, in september 2022, is daarover doorgesproken. Door het synodebestuur van de RPC is opgemerkt dat het, in het kader van deze verzelfstandiging, beter is als ds. Van der Bas zijn werkzaamheden in Malawi gaat beëindigen. Vervolgens heeft ds. Van der Bas, in samenspraak met de commissie zending, besloten terug te keren naar Nederland. Bij dit besluit heeft voor hem meegewogen dat de samenwerking tussen hem en het synodebestuur van de RPC van beide kanten als moeizaam ervaren wordt. De komende tijd zal hij zijn werkzaamheden aan lokale werkers overdragen. In gezamenlijk overleg wordt nog vastgesteld welk moment van terugkeer verantwoord is voor een goede overdracht en voortgang van het werk.

De commissie zending is dankbaar voor het vele werk dat ds. Van der Bas heeft mogen verrichten. Zij hoopt van harte dat de zendingspredikant in de toekomst vanuit Nederland verbonden blijft met het werk in Malawi en bidt dat de Heere zijn weg zal leiden en hem tot zegen stelt op de plaats die Hij voor hem bestemd heeft. 

 • © hersteld hervormde kerk 2023