vrouwenbond

Meer over Regio's

Verslagen Regiobijeenkomsten Midden

Verslag van de Regioavond van Regionaal verband van Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen binnen classis Midden, gehouden op donderdag 19 april 2018 A.D. in de Ark te Elst.

 

De presidente, mevr. A.T. Bongiovanni-Holleman heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder ds. P.D. van den Boogaard (Ederveen). Na de samenzang van Ps. 103:9 en de twee Schriftlezingen, Gen. 17:1-11 en Hand. 2:37-42  gaat ds. Van den Boogaard voor in gebed. We zingen met elkaar Ps. 115:7 en hierna is het woord aan ds. Van den Boogaard voor zijn lezing, die de titel draagt “De actualiteit van het genadeverbond”. Aan de hand van veel Bijbelse vindplaatsen staat hij uitgebreid stil bij vragen rondom de doop.

De doop is een Bijbelse opdracht (Matth. 20:19); daarin is iedereen het wel met elkaar eens. Maar dan gaan wegen uiteen, met name bij vragen naar kinderdoop, volwassendoop, herdoop/overdoop.

Om een antwoord te kunnen geven op vragen over dit onderwerp is het van groot belang in de Bijbel na te gaan hoe God met mensen omgaat. Hij doet dat door het sluiten van een verbond (het Hebreeuwse woord voor verbond komt meer dan 300 keer in het Oude Testament voor). Nadat God een verbond had gesloten met Noach (Gen. 9:9: nooit meer watervloed) sluit Hij het verbond met Abram en zijn nageslacht; hierbij belooft de HEERE dat Hij voor Abram en zijn nakomelingen tot een God wil zijn (Gen. 17:7). Later krijgt Mozes bij de Sinaï de Tien Geboden als leefregels voor dat verbond. Het verbond met Abram en zijn nageslacht is de HEERE eenzijdig aangegaan; Hij is de Eerste, Hij treedt hen naderbij. Hierin schittert Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. Als teken bij dit verbond geeft Hij de besnijdenis. De besnijdenis laat zien dat de zonde weggesneden moet worden en dat hiervoor bloed moet vloeien. Als het volk het verbond vergeet stuurt de HEERE profeten om het volk op te roepen terug te keren tot (de God van) het verbond. De profeet Jeremia mag getuigen van een nieuw verbond; het verbond wordt niet anders ingevuld, maar het wordt verdiept: de HEERE zal Zijn wet in het hart schrijven (Jer. 31:33) ten teken dat het hart van de gelovigen gericht moet zijn op de God van het verbond. Deze lijn loopt door in het Nieuwe Testament (zie o.a. Hand. 2). De HEERE heeft bij het verbond het hele volk op het oog; kinderen horen er duidelijk en nadrukkelijk bij (zie ook Mark. 10:14; Hand. 2:39). Dit pleit voor de kinderdoop.

De doop is een bron om troost uit te putten: God heeft een vast verbond der genade geschonken. Dit is troostvol voor ouders, die hun kind verliezen aan de dood, of hun kind kwijtraken aan het leven. Het is ook troostvol voor gedoopte mensen: de doop leert van zonde en genade. We mogen met ons gedoopte voorhoofd naar de HEERE gaan, pleiten op de doop met de bede dat de Heilige Geest schenkt wat we in Christus hebben. Als God dit geeft, zullen/kunnen we niet meer eigen wegen bewandelen, maar dan ontstaat het verlangen achter de Heere aan te gaan (vergelijk DL: prediking met bevel van geloof en bekering).

Tenslotte staat ds. Van den Boogaard nog kort stil bij vragen rondom de overdoop (wie als kind gedoopt is, laat zich later als volwassene nogmaals dopen). Overdoop is een onbijbelse gedachte; wat God belooft als iemand als kind wordt gedoopt, kan later niet nogmaals gegeven worden.

 

Na deze lezing worden 2 liederen gezongen, nl. ‘Eén Naam is onze hope’ en ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’. In de pauze, die volgt, is er o.a. gelegenheid om een groet te schrijven aan de dames van ‘Lydia’ uit Den Helder (deze vereniging is aangesloten bij het RV ‘Midden’). Aangezien deze vrouwen vanwege de afstand niet naar Elst kunnen komen, wordt een groet gestuurd. Na de pauze zingen we ‘Als g’in nood gezeten’ en ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’. Hierna wordt de presentielijst voorgelezen, en is er samenzang van Ps. 105:3 en 5. Vervolgens beantwoord ds. Van den Boogaard de ingediende vragen. Hierbij wordt o.a. de volgende aanvullende informatie gegeven. * ‘(Volwassen-)doop na geloofsbelijdenis’ vindt plaats in een zendingssituatie (als volwassenen uit een buitenkerkelijke situatie tot geloof komen); in andere situaties is altijd de kinderdoop de aangewezen weg. * Wie pleit voor ‘onderdompeling’ in plaats van ‘besprenkeling’ loopt het risico teveel waarde te hechten aan het teken van het water. * Mensen, die de voorkeur geven aan volwassendoop, hebben vaak een verkeerd ankerpunt; zij richten zich teveel op ‘wat ik voel/beleef/meemaak’. Bij de doop moet de aandacht echter gericht zijn op wat God in Zijn Woord belooft. * Het feit dat er steeds meer mensen kiezen om zich over te laten dopen, houdt ons een spiegel voor; beseffen wij wel voldoende wat de doop betekent en zij wij daar wel goede getuigen van?

Na samenzang van Ps. 111:5 sluit mevr. Bongiovanni de bijeenkomst. Zij bedankt ds. Van den Boogaard voor zijn duidelijke en leerzame lezing en alle aanwezigen voor hun komst. Tenslotte eindigt ds. Van den Boogaard met dankgebed.

De collecte van deze avond, die (na aftrek van de onkosten) bestemd is voor het Hersteld Hervormd Seminarie (het project van HHV), heeft € 157,00 opgebracht.
M.A. Buitink-Heijblom, secretaresse

 

 

Verslag van de Regioavond van Regionaal verband van Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen binnen classis Midden, gehouden op woensdag 29 maart 2017 A.D. in de Zuiderkerk te Veenendaal


Na het gezamenlijk zingen van Ps. 85:1 en 4 heet de presidente, mevr. G.G. ter Maaten-van Engelenburg iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder ds. M. van Sligtenhorst. Vervolgens leest ze Gal. 1:1-12, waarna ds. Van Sligtenhorst voorgaat in gebed. Na de samenzang van Ps. 32: 1 en 6 krijgt ds. Van Sligtenhorst het woord voor zijn lezing, die de titel draagt “500 jaar Reformatie, wat heeft dat ons te zeggen?” In zijn lezing kwam onder andere het volgende aan de orde:
In Rome staat een kerk met de bijzondere naam 'Sint Paulus buiten de muren'. De naam van deze kerk kan als symbool beschouwd worden van de manier waarop men in de Roomse kerk met bepaalde delen van de Bijbel omgaat: sommige leerstukken zijn 'buiten de muur' gegooid.
Vanaf de vroege kerk zijn er ontwikkelingen zichtbaar, die alles te maken hebben met deze houding van 'buiten de muur-werpen'. Enkele grote lijnen.
In de vijfde eeuw was het bisschop Damasus van Rome, die zich als opvolger van Petrus beschouwde; hij was de eerste die als opperbisschop boven de andere bisschoppen ging staan. Later werd de bisschop van Rome 'paus' genoemd. Dit kan als begin van de Roomse kerk gezien worden.
In die Roomse kerk werd Paulus gaandeweg 'buiten de muur' geworpen. Ook de leer van Petrus werd gaandeweg meer verduisterd, terwijl zijn naam steeds meer werd misbruikt ten dienste van de Roomse kerk.
Het gezag van de paus werd steeds groter, ten koste van het gezag van de Schrift. Naast de 2 sacramenten kwamen er nog 5 bij. De heiligenverering kwam in zwang en Maria kreeg een bijzonder belangrijke plaats toebedeeld: zij kwam tussen de gelovige en Christus in te staan. Allerlei heidense symbolen en rituelen kregen een plaats in de Roomse kerk. Vanaf de negende eeuw ontstonden er biechtlijsten, waarop stond wat men moest doen als boete na een zonde; in de tijd van Luther was dit fenomeen uitgegroeid tot de aflaatverkoop (Tetzel). Het concilie van Trente stelde duidelijk: wie enkel vertrouwt op Christus en niet op de werken, die zij vervloekt. De officiële leer van Rome is op dit punt nooit veranderd; het belangrijke leerpunt van 'enkel Christus' (solus Christus) is buiten de muur gegooid.Dit ´buiten de muur gooien´ van een deel van de Bijbelse leer kwam ook al voor bij de Galaten. Hoewel die gemeente bevoorrecht was, was ze snel verleid (betoverd). Valse leraren waren de gemeente binnengedrongen; zij leerden dat de gerechtigheid en de genade van Christus alleen niet voldoende zijn, maar aangevuld moeten worden. Tegenover die valse leraren benadrukte Paulus zijn roeping en gezag. Met het oog op het behoud van de gemeente zei hij dat die valse leraren vervloekt zijn; de gemeente moest blijven bij wat hen door Paulus geleerd was. Zij mochten een deel van zijn leer niet ´buiten de muur´ gooien.Wij moeten niet denken dat wij sterker in onze schoenen staan dan de mensen in Galatië. Ook wij krijgen te maken met valse leraren, die ons verleiden bepaalde zaken ´buiten de muur´ te gooien. Hoe gaan wij met deze zaken om? Blijven wij bij het Bijbels onderwijs, of laten wij ons meeslepen en laten wij een deel van de Bijbel dicht? Om een voorbeeld te noemen: is Christus' gerechtigheid voor ons voldoende, of gooien we die rijkdom buiten de muur en menen wij dat er toch iets van ons bij moet? Waar zoeken we zekerheid: alleen in Christus, de volmaakte Borg, en Zijn gerechtigheid, of verdwijnt dat buiten de muur en willen we door onze kerkgang en ijver iets bijdragen tgv onze zaligheid? Als we bij onszelf bemerken dat we zaken uit de Bijbel ´buiten de muur gooien´, hebben we zelf een Reformatie in ons eigen leven nodig, opdat we hartstocht krijgen voor de eer van Christus.
Na deze lezing worden 2 liederen gezongen, nl. ‘Vaste Rots van mijn behoud’, en ‘Een vaste Burcht is onze God’. Na de mededelingen van de presidente is er pauze.
Als de pauze afgelopen is, zingen we het lied ‘Leer mij Uw weg’. Hierna wordt de presentielijst voorgelezen, en is er samenzang van Ps. 89:7 en 8. De ingediende vragen worden beantwoord door ds. Van Sligtenhorst. Nadat we Ps. 51: 8 en 9 gezongen hebben, sluit mevr. Ter Maaten de bijeenkomst. Ds. Van Sligtenhorst eindigt met dankgebed en wenst iedereen ‘wel thuis’.
De collecte van deze avond, die (na aftrek van de onkosten) bestemd is voor het vakantiewerk voor gehandicapten, heeft  € 273,05 opgebracht.

M.A. Buitink-Heijblom, secretaresse

 

 

Verslag van de Regioavond van Regionaal verband Midden/Oost, gehouden op dinsdag 12 april 2016 A.D. in de Brugkerk te Veenendaal

 

Na het gezamenlijk zingen van Ps. 119:3 heet de presidente, mevr. G.G. ter Maaten-van Engelenburg iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder ook de gasten, de kerktelefoonluisteraars en ds. H. van der Ziel. Hierna leest ze Joh. 16: 5-15, en vervolgens gaat ds. Van der Ziel voor in gebed. We zingen Ps. 51: 2 en 6 waarna ds. Van der Ziel het woord krijgt voor zijn referaat, getiteld “Hoe werkt de Heilige Geest in het hart van een zondaar”. Wat betreft de werkzaamheden van de Heilige Geest maakt hij een onderverdeling in 3 punten, nl. 1. De Heilige Geest overtuigt van zonde, 2. De Heilige Geest eigent toe, 3. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. De Heilige Geest wordt in Joh. 16:7 ‘Trooster’ genoemd; dit woord kan ook vertaald worden door ‘de erbij geroepene, de zaakwaarnemer (advocaat)’. De Heilige Geest overtuigt met feiten; Zijn overtuigingskracht is niet te weerleggen. Hij klaagt de zondaar aan en geeft innerlijk een bewijs van de zonden. Tegenargumenten van de zondaar worden ontmaskerd. De zondaar komt er hoe langer hoe meer achter dat zijn zondige daden voortkomen uit zijn zondige bron. Dit overtuigende werk van de Heilige Geest vindt o.a. plaats in de prediking, als iemand persoonlijk aangesproken wordt dat hij/zij zondaar is. De Heilige Geest overtuigt de wereld van ongeloof. Ongeloof lijkt onschuldig, maar het is de grootste zonde, want wie in ongeloof leeft, verwerpt het evangelie. Wat betreft het toe-eigenende werk, als de Heilige Geest in het hart van een zondaar komt, gaat die zondaar dingen anders zien. Er komt oog voor de zwakheid van zichzelf, de zwartheid van de zonde, maar ook voor de bereidwilligheid van Christus. De Geest eigent toe wat we in Christus hebben (doopbelofte); zo bewerkt Hij de overgave aan Christus. Vervolgens gaat de Heilige Geest Christus verheerlijken (Joh. 16:14). Dit werk van de Geest is beter te ervaren dan te beschrijven en begrijpen. De Heilige Geest laat zien dat het Woord vol is van Christus; daarnaast verheerlijkt Hij Christus in het hart van zondaren. Door het werk van de Heilige Geest leert een zondaar te leven in en teren op Christus. Christus wordt bovenal verheerlijkt als zondaren Hem op Zijn Woord vertrouwen.
Na dit leerzame referaat worden 2 liederen gezongen, nl. ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ en ‘de Heer’ is mijn Herder’. Tijdens het zingen wordt er een collecte gehouden die (na aftrek van de onkosten) bestemd is voor het project van de HHV, nl. ‘Godsdienstonderwijs Stichting Adullam gehandicaptenzorg’. De presidente heeft nog enkele mededelingen en dan is het tijd voor de pauze.
Na de pauze zingen we ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ en ‘Neem mijn leven, laat het Heer’. Vervolgens wordt de presentielijst voorgelezen, waarna Psalm 43:3 wordt gezongen. Dan krijgt ds. Van der Ziel het woord om de ingediende vragen te beantwoorden. Nadat we Ps. 104:15 gezongen hebben sluit mevr. Ter Maaten de bijeenkomst. Ze spreekt een dankwoord uit, en geeft door dat de collecte het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 364,42. Ds. Van der Ziel eindigt met dankgebed en wenst iedereen ‘wel thuis’.

M.A. Buitink-Heijblom, secretaresse

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: