Meer over Doelstelling

Waarom Israël?

Als kerk hebben wij een roeping ten aanzien van Israël. De ‘beminden om der vaderen wil’ hebben een bijzondere positie gehad en hebben dat nog. Zij zullen dat blijven houden vanwege Gods onbezweken trouw. Het valt niet te ontkennen dat het antisemitisme de laatste jaren weer is toegenomen. Vele Joden zien zich, om welke reden dan ook, genoodzaakt om naar Israël te gaan. Zeker door de oprichting van de staat Israël in 1948 zien zij en wij ons voor tal van vragen gesteld. De complexiteit van land en volk is groot, zowel politiek als theologisch.

De commissie is van mening dat Israël het volgende nodig heeft:
Steun – Het volk Israël heeft nodig dat het zich gesteund weet. Het is voor hen van belang dat er christenen en christelijke kerken betrokkenheid tonen.
Tot jaloersheid wekken – De kerk en de christenheid weet zich geroepen om Israël door christelijke handel en wandel tot jaloersheid te wekken.
Dieper inzicht in de openbaring van God – Het is van groot belang dat de christelijke kerk zich realiseert dat de HEERE Zich in het bijzonder  heeft geopenbaard in Zijn omgang met Zijn volk Israël. Hier liggen schatten voor de kerk. Daartegenover staat dat de kerk de roeping heeft om met wijsheid ten aanzien van het volk Israël het openbaringskarakter van het Nieuwe Testament te verhelderen en te betuigen.
De gekomen Messias – Het is de roeping van de kerk om aan het volk Israël te betuigen dat Jezus de Christus de Messias is. Dat in Jezus de profetieën omtrent de Messias in vervulling zijn gegaan. Daarbij dient, naast Zijn Koninklijk en Profetisch ambt, vooral aandacht te worden gevraagd voor het feit dat Zijn Messiasschap priesterlijk van karakter was, de offerdienst van het eerste Verbond tot vervulling brengend, in de reinheid van Zijn leven en in Zijn verzoenend, plaatsvervangend sterven.
Het licht van de Heilige Geest – Voor de kerk en voor het volk Israël geldt dat zij het licht van de Heilige Geest niet kunnen missen waar het gaat om het juiste zicht op het Oude Testament, de Boeken van het Oude Verbond, de Tenach en om de erkenning van de boeken van het Nieuwe Verbond als openbaring van God en om erkenning van Jezus als de gekomen Christus.
Geloof en bekering – Het volk Israël heeft, net als elk mens – geschapen maar gevallen-, geloof en bekering nodig. Zonder geloof in Christus en zonder bekering geen zaligheid, ook niet voor leden van het eerst gekozen volk van God.

  • © hersteld hervormde kerk 2021