Meer over Doelstelling

Vier pijlers

1. Netwerken uitbouwen
Er wordt veel gedaan voor Israël door tal van stichtingen, werkgroepen, deputaatschappen enzovoorts. De commissie onderhoudt hiermee contacten. Dit geldt ook voor organisaties binnen zowel het orthodoxe als liberale Jodendom. Verder zal de samenwerking met het GDC verder vorm worden gegeven.

2. Planmatige communicatie
Om meer bekendheid te genereren in de gemeentes wordt de communicatie planmatig opgezet. Daarin hebben ook de gemeentes een plaats, zodat via gemeente-avonden, contactmiddagen enzovoorts informatie wordt verstrekt. Verder is de functie van deze website bedoeld om mensen te informeren over de projecten die we steunen.

3. Kennisoverdracht
De kennis over Israël en het Joodse volk is gering gebleken. Binnen de commissie wordt gewerkt aan een structurele manier om kennis over te dragen aan predikanten, studenten, ambtsdragers en gemeenteleden. Denk hierbij aan predikantendagen, studiereizen enzovoorts.

4. Gemeentestichter
Die commissie Israël zoekt  een Joodse voorganger die de roeping heeft om een Messiasbelijdende gemeente op te zetten in Israël en hem daarbij helpen. Inmiddels zijn er gesprekken met een mogelijke voorganger over de mogelijkheden om in Dimona zich in te zetten voor de opbouw en uitbouw van de kleine huisgemeente. Bewust is gezocht naar een lokaal iemand, die de cultuur kent en ook hun taal spreekt.  Wanneer meer concreet is zullen we op de website hierover berichten.

  • © hersteld hervormde kerk 2021