Meer over Doelstelling

Onze roeping

De kerk heeft t.o.v. Israël als haar oudste broeder bijzondere verplichtingen om twee redenen. De eerste reden is dat Israël van God een bijzondere positie heeft verkregen in de heilsgeschiedenis. De tweede reden is dat de kerk middellijk door Israël een deel van de Gods openbaring (Tenach – Oude Testament) heeft ontvangen. Daarbij moet ons de liefde ván Christus, en de liefde óm Christus’ wil drijven om Israël voor haar Messias te winnen.

De voornaamste roeping die de kerk heeft ten aanzien van Israël is tweeërlei:

1. De verkondiging van het Evangelie
Er moet naar wegen, middelen en contacten gezocht worden waarlangs en waardoor kan worden getuigd dat Yeshua is HaMassiach. Daarbij is het belangrijk om een goede relatie te hebben. Joden zijn bang voor de bekeringsijver van christenen. Dit stoot zelfs af. Daarom moet er goed worden geluisterd en vertrouwen worden gewekt, zodat het gesprek kan worden aangegaan.

2. Diaconaat
Niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke nood is onder veel Joden groot. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat vooral orthodoxen grote gezinnen hebben en dat veel Joden uit de wereld terugkeren naar Israël. Er zijn talloze projecten die de kerk kan faciliteren en vooralsnog zijn er al een klein aantal projecten gestart. Woorden en daden moeten samengaan, om zo ook in dat opzicht een goede reuk van Christus te verspreiden en hen tot jaloersheid te verwekken.

Als het gaat om hoe de Hersteld Hervormde Kerk verder kan bijdragen in het vervullen van haar roeping jegens haar oudste broeder dan is verder nog van belang:
1. Ons afvragen wie is Christus voor ons persoonlijk, en voor de kerk
2. Door gebed, zowel persoonlijk als in de voorbede in de wekelijkse erediensten
3. Zoeken tot jaloersheid te verwekken.
4. Liefde tot en begrip voor Israël kweken.
5. Ontwikkelingen volgen die betrekking hebben op Israël.
6. Bestuderen van de oud-testamentische profetieën met betrekking tot Israël, volk en land.
7. Bestuderen van de boodschap van het Nieuwe Testament met betrekking tot Israël, volk, land.

  • © hersteld hervormde kerk 2021