• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Visie op evangeliseren

Bijbelse opdracht
De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1:78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker der wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen.  Alle vier de Evangeliën maken er melding van dat de discipelen de opdracht krijgen het Evangelie te gaan verkondigen. 

Mattheüs 28 : 19
‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.’ 

Markus 16 : 15, 16
‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.’

Lukas 24 : 47, 48
‘En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.’

Johannes 20 : 21
‘Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.’

De opdracht geldt niet alleen de discipelen, ambtsdragers, dominees, zendelingen of evangelisten. De christelijke gemeente is geroepen naar het woord van Paulus om onstraffelijk te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld (Filippenzen 2:15,16).  Een ieder die aan Christus verbonden is heeft de opdracht om Zijn Naam te belijden voor de mensen.

In het Nieuwe Testament zien we ook dat gemeenten groeiden door het getuigenis van hen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de gemeente van Filippi waar Paulus de stad moest verlaten na de bekering van Lydia en de stokbewaarder met zijn huis.

Evangelisatie als taak van de gemeente
Ieder christen persoonlijk maar ook een gemeente is geroepen om het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk. Vervolgens is het belangrijk vanwege de geestelijke nood waarin zo velen verkeren, omdat ze Christus niet kennen. Het is een voorrecht om te mogen evangeliseren. Er is geen zaliger boodschap om bekend te maken dan dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken (Lukas 2:17, 1 Tim. 1:15).

Voor een gemeente zijn er veel verschillende mogelijkheden om evangelisatiewerkzaamheden op te zetten. Denk hierbij aan: kinderevangelisatie, evangelisatie onder allochtonen, Bijbelverspreiding in een nieuwbouwwijk, Bijbelkiosk of kraampje op de markt, sociale activiteiten zoals bezoek aan ouderen enzovoorts. Het hangt ook af van de plaatselijke situatie voor welke vorm van evangelisatie het meest passend is.

In het document ‘evangelisatie als taak van de gemeente’ kunt u meer over bovenstaande lezen

Download hele document
Download samenvatting

Voorbeeldstatuten oprichting evangelisatiecommissie
Wilt u als kerkenraad een evangelisatiecommissie oprichten? Er zijn voorbeeldstatuten beschikbaar, die kunt gebruiken hierbij en ook naar eigen inzicht kunt aanpassen. Het document is te downloaden op de website.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: