• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Over de commissie evangelisatie

Opdracht commissie evangelisatie
De commissie heeft de opdracht om de bewustwording van de noodzaak tot evangelisatie te vergroten en bij te dragen aan bezinning op evangelisatie als Bijbelse opdracht binnen onder andere de plaatselijke gemeente. 

De commissie is beschikbaar om het plaatselijke evangelisatiewerk, wat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de betreffende gemeente valt, te ondersteunen en hierin ook advies te geven. Ook draagt de commissie waar nodig bij aan opzet van bovenplaatselijk evangelisatiewerk.  De commissie evangelisatie is een landelijk orgaan van bijstand van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk. 

Waarvoor kan er een beroep gedaan worden op de commissie evangelisatie?
Hieronder worden een aantal praktische voorbeelden genoemd:
- Het adviseren van kerkenraden/gemeente(n)/classes bij de opzet of uitbreiding van evangelisatiewerkzaamheden
- Het verzorgen van bijvoorbeeld een gemeenteavond of JV-avond
- Het verzorgen van een cursus ‘werk onder asielzoekers’ voor geïnteresseerde gemeente(n) (twee avonden)
- Gedeeltelijke financiële ondersteuning van evangelisatiewerk (via het fonds evangelisatie voor gemeenten)
- Beschikbaar stellen van folders en evangelisatiemateriaal
- Jaarlijkse cursus 'Evangelisatie' (locatie kerkelijk bureau te Veenendaal)

Voor vragen en overige verzoeken (bijvoorbeeld voor gemeenteavonden et cetera) kunt u gebruik maken van het emailadres evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl of telefonisch contact opnemen (0318-505541).

Voor vragen met betrekking tot of aanmelding voor de cursus ‘Werk onder asielzoekers’ of de cursus ‘Evangelisatie’ kunt u direct opnemen met de betreffende contactpersoon. Zie ook contact.


 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: