mannenbond

Welkom

DE DEUR DER SCHAPEN

Johannes 10:7b. Voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

Telkens horen we de Heere Jezus Zichzelf aanwijzen als de enig Weg der Zaligheid. Nu eens noemt Hij zich het enige Brood des levens, dan weer de Weg de Waarheid en het Leven. Zo is onze dagtekst: ‘de Deur’. Hij bedoelt hier te zijn de Deur tot de schaapskooi der behoudenis, welke is gelegen in de gemeenschap met God. Wij hebben de zaligheid weggesloten door onze zonde en zijn kinderen des doods van nature.

Is het uw nood al geworden, dat u eerder met uw hand aan de hemel kunt raken, dan dat u weder de toegang tot God kunt ontsluiten? Wat is het dan wonderlijk groot, wanneer Christus Zich door Zijn Woord en Geest aan ons komt voor te stellen als de Deur. Door deze Deur is waarlijk een toegang tot God.  Want in Hem heeft God eeuwig welgevallen. En God heeft zelf in Hem een weg tot Zich gebaand. Hij heeft de vloek gedragen en alle gerechtigheid vervuld. Hij geeft waarlijk toegang tot de Majesteit Gods. Maar is het u ook bekend, dat we Hem eerst altijd weer versmaden en in alles een deur zoeken, behalve in Hem? Werken, gerechtigheden, tranen, zuchten, kenmerken, wedergeboorte, bekering, ja noem maar op. We menen in die alle een deur te vinden. Wat lopen we daarmede vast. Maar dan staat Hij gereed om Zich aan te bieden.

Hoe heerlijk weet Jezus Christus zich voor te stellen aan de ingesloten zondaar: Ik ben de Deur; het Lam, dat geslacht is; de Herder, Die zijn leven stelt voor de schapen; de Man van smarte Die al onze krankheden op Zich nam. Die deur draagt de kleur van Zijn bloed, dat tot reiniging is van bloedrode zondaren. Misschien verkwikt het ons een ogenblik een belofte. Maar nu worden we weer verder gewezen, want we moeten binnengaan door deze Deur. Hij is ook een levende Deur. Hij roept Zich tot onderhandeling, want Hij is ook de Herder. Het verloren lam zoekt Hij op en draagt het vrolijk in de schaapskooi, terwijl het zijn kopje mag laten rusten op Zijn borst, waar Zijn liefdehart klopt. En in die kooi geeft Hij rust. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Wijlen ds. J. van Sliedregt

  • © hersteld hervormde kerk 2021