hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Onlangs hebben wij het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus herdacht.
Wat heeft diaconaat daarmee te maken? Gaat dat niet meer over geld, cijfers en praktische hulp aan kwetsbare en behoeftige mensen dichtbij en ver weg? Dat niet alleen, leert de Schrift ons in 2 Korinthe 8 en 9 waar het over een collecte in Macedonië en Korinthe voor de financieel armlastige gemeente van Jeruzalem gaat. De Heere Jezus is omwille van ons arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat wij daardoor rijk zouden worden (8:9). Als dat gebeurt, zijn wij overvloedig in het goed doen (8:2,7) en is er een overvloed van ‘vele dankzeggingen tot God’ (9:11-12). Zo vormen de diaconale aangelegenheden, waarover het in deze nieuwsbrief gaat, een voluit geestelijke zaak. 

 

Met vriendelijke groeten,
Generale diaconale commissie                                                                                                                                      

            

 
 

JONGeren in verbinding in corona tijd

In coronatijd kan de band tussen jongeren en andere gemeenteleden gemakkelijk verslappen, hoewel er (digitaal) manieren zijn om deze te onderhouden. Soms kan het isolement van jongeren echter zo groot zijn, dat er sprake is van somberheid en depressie. Wat kan een gemeente en wat kan het jeugdwerk in zo’n geval betekenen? Lees de diaconale blogs van de HHJO over deze en andere onderwerpen. Zie ook de handreiking voor diaconieën in de huidige crisis.

 

 

TOERUSTINGSDAGEN 2021: 'DIACONAAT VANUIT de kerk in de samenleving.'

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over ons jaarthema: ‘Diaconaat vanuit de kerk in de samenleving’. Onze toerustingsdagen zijn aan dit thema gewijd. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover. Noteert u alvast in uw agenda: D.V. zaterdag 4 (Oud-Beijerland) of 11 (Elspeet) september 2021.  

 
 

CHECK jaarrekening plaatselijke diaconie

Vermoedelijk zijn veel diaconieën druk bezig (geweest) met de jaarrekening. Het format hiervoor kunt u hier vinden. Voor vragen staan wij als GDC graag ter beschikking. Per brief bent geïnformeerd dat wij sinds vorig jaar een korte check uitvoeren en dat u, indien nodig, een advies t.a.v. de opzet en invulling van de jaarrekening ontvangt. Op die manier willen we u helpen om de diaconale gelden op goede en transparante wijze te beheren. 

 
 

Gastopvang kinderen en jongeren

Is er in uw gemeente een kind of jongere in de knel waarvoor (kortdurende) gastopvang wellicht een passende oplossing is? U kunt het gezin waartoe het kind behoort dan informeren over de mogelijkheid voor opvang bij reformatorische gastouders. Misschien zijn er ook gezinnen in uw gemeente die een dergelijke vorm van gastopvang willen bieden. De HHK werkt hiervoor samen met Stichting De Vluchtheuvel. Zie voor meer informatie onze website

 
 

OVERZICHT GESTEUNDE DIACONALE PROJECTEN in het buitenland

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de volgende noodhulpprojecten in het buitenland:

 - Coronapreventie bij kerken (2021.01): aankoop en distributie van mondkapjes en emmers (Reformed Presbyterian Church Malawi (RPC)) 

- Levering van stekken voor zoete aardappels in Malawi (2021.02), als nagewas ter compensatie van de slechte oogst (RPC) 

- Noodhulp voor vluchtelingen uit de Tigray-regio in Ethiopië: water, voedsel en zorg voor hygiëne (Woord & Daad i.s.m. ZOA) 

 

Klik hier voor het overzicht van de noodhulpprojecten die de GDC in 2021 heeft ondersteund. (foto: RPC: coronapreventie bij kerken)

 

 

Ter overdenking 

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. (2 Kor. 8:9) 

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

AGENDA

Zondag 27 juni - collecte
diaconale projecten MAlawi

Zaterdag 4 september
Toerustingsdag GDC OUD-Beijerland

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
Toerustingsdag GDC Elspeet
 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden