• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Nieuws en publicaties

Handreikingen diaconieën m.b.t. coronacrisis

24 maart 2020

Een handreiking voor diakenen in de huidige coronacrisis.

In de onlangs gehouden persconferenties over het coronavirus zeiden minister Bruins en premier Rutte tegen de Nederlandse bevolking: ‘Let een beetje op elkaar’. Met deze woorden riepen zij op tot een houding waartoe diakenen en christelijke gemeenten zich door God geroepen weten. Door alle eeuwen heen hebben ambtsdragers en christenen dit in praktijk gebracht, door juist in tijden van epidemieën om te zien naar zieken en kwetsbaren, door te wijzen op God, Die ziekte toeschikt, maar ook Zijn genade wil betonen.

Ook in de huidige coronacrisis is het de roeping van diaconieën en gemeenteleden om kwetsbare mensen binnen en buiten de gemeente bij te staan. Met het oog op hen doen wij als GDC hieronder een aantal handreikingen voor u als diakenen:

- Voor alles geldt: houd u aan de adviezen en richtlijnen van de RIVM en de overheid. Houd fysieke afstand van anderen en ga niet onnodig de huizen binnen, maar breng bijv. boodschappen tot aan de deur. Zie verder:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

- Zie ook de adviezen van het breed moderamen van onze synode: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/nadere-adviezen-bm-inzake-coronacrisis.

Omzien naar elkaar binnen de gemeente
- Ouderen, zieken en andere gemeenteleden die eenzaam of kwetsbaar zijn, raken nu nog meer geïsoleerd en hebben daarom behoefte aan ons medeleven, hetzij via een kaart, de telefoon of via de sociale media.

- Zorg dat de ouderen ook de erediensten kunnen beluisteren. Niet iedere oudere heeft internet en niet iedereen weet hoe deze middelen werken.

- Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van diakenen, maar van de hele gemeente. Spoort u haar hiertoe aan. Roept u gemeenteleden ertoe op om vrijmoedig een beroep op hulp te doen.

- Hulp bieden kan spontaan gebeuren, maar soms is ook enige coördinatie nodig. Het mooiste is als gemeenteleden dit doen. Betrek hen, in het bijzonder vrijwilligersdiensten en JV’s, hierbij. Belangrijk is dat ouderen en zieken met zo weinig mogelijk verschillende personen contact hebben. Werk daarom met een buddy-systeem. Voor het organiseren van de hulpdienst kan een WhatsApp-groep opgezet worden.

Oog hebben voor kwetsbare situaties van gemeenteleden
- Er zijn niet alleen zorgvragers, maar ook zorgverleners, die in de professionele zorg werken of mantelzorger zijn. Ook zij hebben onze aandacht en gebed hard nodig.

- Bepaalde branches, zoals de horeca, de sierteeltsector en het transport, zijn nu kwetsbaar. Zeker als het om zzp’ers gaat. Als diaken dient u alert hierop te zijn en met gemeenteleden die het betreft mee te leven. Zie ook de hierboven genoemde site van de overheid, waar over maatregelen van de overheid voor banen en de economie wordt bericht.

- Graag wijzen wij op het werk van de RMU (https://www.rmu.nu/coronavirus), een non-profitorganisatie die vanuit christelijke solidariteit actief wil meedenken met werkgevers en werknemers in penibele situaties.

- Ook lopen sommige ouders inkomen mis, omdat ze niet op pad kunnen – wat voor hun beroep noodzakelijk is – maar thuis op hun kinderen moeten passen. Ook voor deze gemeenteleden dient u oog te hebben.

- Hele dagen thuis zitten valt vooral niet mee als er kinderen zijn die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn of andere beperkingen hebben en niet naar het kinderdagverblijf of speciaal onderwijs kunnen. U kunt hen helpen door telefonisch met hen mee te leven of door te regelen dat het betreffende kind op sommige dagen door anderen opgevangen wordt.

- In gezinnen waar al spanningen zijn, zullen die nu nog groter worden. Heb als diaken daar oog voor, ook voor de veiligheid van kinderen.

Dienend aanwezig zijn in de samenleving
- De onrust in onze samenleving biedt ook mogelijkheden om als christelijke gemeente de liefde van Christus zichtbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten of met een diaconaal platform een telefonische hulplijn opzetten. Mensen die hulp nodig hebben kunnen hierom daarvoor bellen, hun vraag wordt bij de gemeente(n) uitgezet en vervolgens door vrijwilligers opgepakt.

- Het ‘hamstergedrag’ in de supermarkt raakt ook de Voedselbanken. Kerken kunnen ter compensatie voedselpakketten inzamelen onder haar leden.

- Als u een nieuw initiatief start, is het belangrijk om dit te melden via https://nietalleen.nl/hulp-bieden. Via het tel.nr. 0800-1322 kunnen mensen hun hulpvraag neerleggen. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende handreiking te hebben gegeven. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Schroomt u niet om per e-mail (diaconaat@hhk.nl) contact met ons op te nemen; wij reageren dan zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020