hhk » direct naar de nieuwsbrieven
 
banner
 

Nieuwsbrief kerkvoogdijen

Geachte kerkvoogden,

Kerkvoogden hebben een zeer intensief jaar achter de rug. Nog steeds hebben we te maken met de gevolgen van Covid-19. Veel tijd en energie moe(s)t er gestoken worden om alles veilig te organiseren en in goede orde te laten verlopen, zodat de Woordverkondiging en het gemeenteleven ondanks alle moeilijkheden en beperkingen doorgang konden vinden. Via het breed moderamen van de generale synode zijn kerkenraden en colleges van kerkvoogden regelmatig geïnformeerd en geadviseerd over de maatregelen en de te volgen protocollen. Deze informatie is terug te vinden op de website: Algemeen - Hersteld Hervormde Kerk. Ook heeft er in Zicht op de kerk een artikel gestaan over de kerkenraad en het college van kerkvoogden in coronatijd ‘Als een schip in de storm’. Iedereen verlangt naar het einde van deze crisis. Helemaal in een periode waarin de in- en externe spanningen op lijken te lopen. We hopen en bidden om kracht, om met Gods hulp deze periode door te mogen komen. Van harte wensen wij u wijsheid, energie en moed toe in deze bijzondere tijden.

De coronacrisis kwam bovenop het toch al volle takenpakket van de kerkvoogdijen. Door middel van deze nieuwsbrief hopen we u bij deze taken van dienst te zijn. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau. We verzoeken u vriendelijk om deze nieuwsbrief ook door te sturen naar de overige leden van de kerkvoogdij en andere belanghebbenden in uw gemeente. 

Hartelijke groet,
Commissie toezicht en finaciën

 
 
 

VERGADERDATA CTF

De volgende vergaderdata van de commissie toezicht en financiën zijn D.V. 6 mei, 22 juni, 14 september, 6 oktober en 8 december aanstaande. 
Voor zowel de adviesaanvragen als de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring geldt dat deze twee weken voor de vergaderdatum door de commissie toezicht en financiën ontvangen moet zijn. 

 
 

nieuws

 

Controle van de jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening is een taak van het college van kerkvoogden. Voor 1 mei van ieder jaar dient de kerkvoogdij het concept van de jaarrekening gereed te hebben. Een zeer belangrijk aspect hierbij is de controle van de jaarrekening. Bij een goed en verantwoord bestuur hoort een door onafhankelijke deskundigen gecontroleerde jaarrekening! Controle kan op verschillende wijzen plaatsvinden: door middel van een controle door een accountants- of een (kerkelijk)administratiekantoor, of door middel van een kascontrole. Ten behoeve van deze kascontrole is er een controleverslag met handleiding beschikbaar. U kunt de informatie over het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening vinden op de website: De jaarrekening. Nogmaals benadrukken we de noodzaak en het belang van de controle van de jaarrekening!

 
 
 

Eherkenning

De digitalisering bij de overheid en bedrijven gaat steeds verder en in toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen nu al niet meer op papier aan te vragen of toegankelijk. Voor deze digitale communicatie wordt gebruik gemaakt van het systeem van eHerkenning.

Zoals natuurlijke personen met hun BSN-nummer een DigiD aan kunnen vragen en hiermee kunnen communiceren met de overheid, zo kunnen organisaties met hun KvK-nummer een eHerkenningsmiddel aanvragen, waarmee ze kunnen inloggen en communiceren met o.a. de overheid en bedrijven. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen, communicatie met de Belastingdienst en het UWV, of het aangaan van bijvoorbeeld een telefoonabonnement.

Vanuit het CIO is met het ministerie van Binnenlandse Zaken overleg gevoerd op welke wijze kerken eHerkenning aan kunnen vragen. Informatie over deze procedure is te vinden op de website: Eherkenning en aanvraagprocedure.

 
 

 

 

AVG

Regelmatig komen bedrijven en organisaties negatief in het nieuws vanwege ‘een datalek’. Naast de mogelijke overlast en nadelige gevolgen voor betrokkenen, heeft dit meestal ook vervelende consequenties voor de betreffende bedrijven. Ook kerken kunnen hiermee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het afgelopen jaar is alle informatie over dit onderwerp herzien en geüpdatet, evenals alle (voorbeeld)documenten op dit gebied. Een checklist, uitleg, voorbeelden en een pagina met ‘veel gestelde vragen’ zijn te vinden op de website: Algemene verorderning Gegevensbescherming (AVG)

 
 
nieuws  

UBO

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen en organisaties verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit vanwege Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). UBO's zijn de personen die die de uiteindelijke eigenaar zijn, een economisch belang van meer dan 25% hebben  of de zeggenschap over een organisatie hebben. De UBO-registratieplicht geldt ook voor kerken.

Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO:

1. Via de Kamer van Koophandel
2. Via de bank of een andere financiële instelling

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website: UBO-register.

 
 
 

FINANCIERINGSFONDS HHK (SFH)

Wie zou er in deze tijden geen rente van 0,65% op zijn lange termijn spaargeld willen ontvangen?! Het Financieringsfonds biedt deze rente. Daarbij kunnen andere gemeenten geholpen worden met het verkrijgen van een lening, door uw inleg. Kijk voor mogelijkheden op de website: Financieringsfonds.

 

 

 

ONLINE INFORMATIE VOOR KERKVOOGDEN!

In de afgelopen periode zijn er nieuwe kerkvoogden aangetreden. Ook zijn er kerkvoogden die een andere functie hebben gekregen. Deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden kunnen vragen oproepen. Graag zijn we u bij de beantwoording van deze vragen van dienst. Vrijwel alle informatie die u voor de uitoefening van de (beheer)taken nodig heeft is te vinden op de website van de landelijke kerk. De informatie is onderverdeeld in de verschillende rubrieken:

  • Organisatie 
  • Administratief
  • Financiën
  • Gebouwen
  • Geldwerving
  • Kerkelijk werkers
  • Predikanten
  • Vrijwilligers

Bovendien is er een handig trefwoordenregister beschikbaar. Naast deze praktische informatie over de uitoefening van de functie wordt er ook ingegaan op de organisatorische en kerkordelijke kant van het kerkvoogdijschap. Graag nodigen we u uit om de website te bezoeken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau. Dit kan ook via e-mail: kerkvoogd@hhk.nl.

 

 

 

Vanuit de commissie

Tenslotte, vanuit de commissie,

Vanaf 2005 heeft D. (Dick) de Blois deel uitgemaakt van de commissie toezicht en financiën (CTF). Met ingang van 1 januari jl. was hij aftredend en vanwege het aflopen van de termijnen niet herkiesbaar en moesten we afscheid van hem nemen. Bij dit afscheid memoreerde de voorzitter van onze commissie, dhr. S.L. (Steef) Visser, de talloze vergaderingen die hij heeft bijgewoond. Zowel van CTF als de stichtingen voor Predikantstraktementen en Predikantspensioenen. Ook was hij lid van het georganiseerd overleg tussen predikanten, kerkelijk werkers, kerkvoogdijen en CTF. Verder zullen veel gemeenten hem kennen vanwege zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de vele financieringen voor kerkgebouwen of pastorieën. We namen afscheid van een broeder met een hart voor de kerk en de gemeenten. Gelukkig blijft hij als voorzitter nog betrokken bij het Financieringsfonds. Ook vanaf deze plaats zeggen wij hem dank voor het vele, vele werk dat hij gedaan heeft.

Tijdens de synodevergadering van maart jl. heeft de generale synode in de ontstane vacature dhr. G. (Gert) de Best uit Katwijk aan Zee benoemd. We zijn dankbaar dat op deze wijze de vacature weer is ingevuld met een zeer kundig en capabel lid. Gert de Best is jarenlang werkzaam geweest bij Deloitte Accountant en momenteel werkzaam als familiebedrijvenadviseur. Met deze benoeming is de commissie weer op sterkte.

Bij het herlezen van alle onderwerpen in deze nieuwsbrief beseften we ons dat de onderwerpen vaak veelal ‘zakelijk’ van aard zijn. Het is en blijft goed om te beseffen dat ook al het kerkvoogdelijke werk gedaan mag worden ten dienste van de voortgang van de Woordverkondiging.

We hopen en bidden dat u met het oog hierop uw arbeid met vreugde zult verrichten, tot eer van God!