hhk » direct naar de nieuwsbrieven
 
banner
 

Nieuwsbrief kerkvoogdijen

Geachte kerkvoogden,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief kerkvoogdijen van 2020.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Wilt u deze nieuwsbrief ook doorsturen naar de overige leden van de kerkvoogdij en andere belanghebbenden?

Hoogachtend, de redactie

 
 
 

VERGADERDATA CTF

De volgende vergaderdata van de commissie toezicht en financiën zijn D.V. 9 maart, 23 april, 23 juni, 15 september, 12 oktober en 10 december a.s. 
Voor zowel de adviesaanvragen als de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring geldt dat deze twee weken voor de vergaderdatum door de commissie toezicht en financiën ontvangen moet zijn. 

 
 
 

Online informatie voor kerkvoogden!

In de afgelopen periode zijn er nieuwe kerkvoogden aangetreden. Ook zijn er kerkvoogden die een andere functie hebben gekregen. Deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden kunnen vragen oproepen. Graag zijn we u bij de beantwoording van deze vragen van dienst. Vrijwel alle informatie die u voor de uitoefening van de (beheer)taken nodig heeft is te vinden op de website van de landelijke kerk. De informatie is onderverdeeld in de verschillende rubrieken:
- Organisatie 
- Administratief
- Financiën
- Gebouwen
- Geldwerving
- Kerkelijk werkers
- Predikanten
- Vrijwilligers

Bovendien is er een handig trefwoordenregister beschikbaar. Naast deze praktische informatie over de uitoefening van de functie wordt er ook ingegaan op de organisatorische en kerkordelijke kant van het kerkvoogdijschap. Graag nodigen we u uit om de website te bezoeken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau. Dit kan ook via e-mail: kerkvoogd@hhk.nl

 
 
 
 

Kerkvoogdijbijeenkomst | D.V. 9 mei 2020

Graag attenderen we u op de kerkvoogdijbijeenkomst die gehouden zal worden D.V. zaterdagmorgen 9 mei 2020 in het kerkgebouw van de HHG Woudenberg. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen, zijn:
- Nieuws en stand van zaken rondom AVG
- Arbo en BHV
- Wat zijn de taken van kerkvoogden en wat valt onder hun verantwoordelijkheid?
- Update over inschrijving KvK en E-herkenning

Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda? 

 
 
nieuws  

Factsheet kerk en veiligheid

Voor kerkelijke gemeenten is het van groot belang dat zij zich bewust zijn en blijven van veiligheidsrisico’s en daar voorzorgsmaatregelen tegen nemen. Een ontruimings- en calamiteitenplan alléén is niet genoeg. Ook het hebben van een veiligheidsplan waarin risico’s en bedreigingen zijn uitgewerkt is tegenwoordig een absolute vereiste. Via het kerkelijk bureau is een checklist veiligheid en een voorbeeld van een veiligheidsplan op te vragen. Onlangs is ook de ‘factsheet kerk en veiligheid’ van het CIO aan gepast. Deze factsheet kan ook behulpzaam zijn bij het opstellen van een veiligheidsplan. Informatie over dit onderwerp en de factsheet zijn te vinden op de website.  

 
 
nieuws  

BTW voor kerken

Kerken ontvangen hun inkomsten voornamelijk uit giften, collecten en legaten. Die inkomsten zijn niet belast voor de BTW. Een kerk verricht daarnaast mogelijk ook activiteiten waarvoor zij een vergoeding ontvangt. Op dat moment is er sprake van deelname aan het economisch verkeer. Deze inkomsten van de kerk leiden in beginsel tot ondernemerschap voor de BTW. 

Er is echter een aantal categorieën/activiteiten voor kerken vastgesteld die onder nader te stellen voorwaarden buiten de btw-heffing kunnen blijven. Dit betreft:
- Zaalverhuur;
- Schenken van koffie en thee bij vrijgesteld zaalverhuur en zolang dit geen cateringactiviteiten betreft;
- Rommelmarkten en/of veilingen (onder bepaalde voorwaarden);Advertenties in kerkbladen;

Kijk voor een toelichting op onze website. Met ingang van 1 januari 2020 is de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (hierna: OVOB) ingevoerd. Deze regeling vervangt de huidige Kleine Ondernemersregeling. Dat kan interessant zijn voor kerken die btw-belaste activiteiten verrichten die in een kalenderjaar niet meer bedragen dan € 20.000. Belangrijk is hierbij op te merken dat voor de bepaling van de omzetgrens bij de OVOB o.a. ook rekening moet worden gehouden met de omzet die voortvloeit uit de verhuur van onroerende zaken. Meer informatie over de OVOB, en de aanmeldingsprocedure, is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 
 

 

wijzigingen arbeidswetgeving

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het doel van de nieuwe wet is om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Enkele maatregelen uit de WAB zijn o.a.:

- Ketenregeling: De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is automatisch een vast contract. Tot en met december 2019 was het mogelijk om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar aan te gaan.

- Transitievergoeding: De werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

- WW-premiedifferentiatie: Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

- Extra ontslaggrond: Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen, samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

- Oproepovereenkomst: Een oproepovereenkomst kan voor 12 maanden worden aangegaan. Na 12 maanden moet verplicht een contract worden aangeboden voor het gemiddelde aantal uur dat werknemer in die voorgaande 12 maanden heeft gewerkt. Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.
Een overzicht van alle wijzigingen met uitleg en toepassingswijze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze website staat ook een checklist voor werkgevers met actiepunten die voor 1 januari 2020 ondernomen moeten zijn. 

 
 
 

Rentevergoeding financieringsfonds HHK (SFH) 0,49%!

Nu de rentevergoeding bij de meeste banken tot (bijna) nihil is gereduceerd, wijzen wij u graag op de mogelijkheid die SFH biedt. Met de gelden die plaatselijke diaconieën en kerkvoogdijen in ons fonds storten, helpt u een andere plaatselijke gemeente bij het realiseren van hun plannen op het gebied van kerkgebouwen en pastorieën. Dat is ook het primaire doel van de stichting. Gelden die voor langere tijd (bij voorkeur meerdere jaren) aan SFH worden toevertrouwd, ontvangen op dit moment een rentevergoeding van 0,49% die op kwartaalbasis wordt uigekeerd. 

Oproep:

Opnieuw hebben enkele gemeenten geïnformeerd naar de mogelijkheid om een lening af te sluiten. Graag zijn we hen hierbij van dienst. Echter ontbreekt het SFH momenteel aan de financiële middelen. Vandaar de oproep aan kerkvoogdijen en diaconieën om de (spaar)gelden in te brengen bij SFH. Op deze wijze ontvangt u een aantrekkelijke rente en kunnen andere gemeenten geholpen worden. Geld van de kerk, geld voor de kerk. De wijze waarop gelden ingelegd kunnen worden is te vinden op de website.

 
 
 

Advies herfinanciering lening

Naast het verstrekken van leningen is de Stichting Financieringsfonds HHK (SFH) ook beschikbaar om gratis en vrijblijvend met u mee te denken en te adviseren bij financieringsvraagstukken van pastorie en/of kerkgebouw. Dat geldt niet alleen bij nieuw- of verbouw, maar ook in geval van verlenging van leningen op rentevervaldatum. Op zo'n moment kan herfinanciering overwogen worden, bijvoorbeeld door een lening (gedeeltelijk) onder te brengen bij SFH. Wij werken ook nauw samen met SKG te Gouden (St. Kerkelijk Geldbeheer) die hypothecaire leningen kunnen verstrekken voor een (langere) rentevaste periode. 

De reguliere banken kunnen op baiss van (nieuw) beleid aanvullende eisen stellen ten aanzien van (rente)opslagen en leenvoorwaarden.

Het verdient aanbeveling om tenminste drie maanden voordat de renstevastperiode afloopt te informeren bij de bank naar de actuele rente teneinde tijdig alternatieve oplossingen te zoeken danwel met ons na te gaan of die er zijn.

Soms wordt om een nieuwe taxatie gevraagd. Een financiering baseren op basis van de taxatiewaarde van een kerkgebouw heeft echter niet zoveel zin. Met name de betalingscapaciteit is essentieel. 

Neemt u gerust contact op met het kerkelijk bureau voor al uw vragen over financiering. 

 
 
 

Instandhoudingssubsidie 2020 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, zoals een kerkgebouw, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2020 instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Het subsidiepercentage bedraagd 60%. In augustus ontvangen aanvragers een toekenning of afwijzing. 

Het subsidieportaal en alle andere informatie, zoals de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting, uitvoeringsrichtlijnen, formulieren en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op deze pagina of op onze website.

 
 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden