mannenbond

Welkom

Met Christus en met God

‘…en Zijn naam Immanuël heten.’ Jesaja 7:14

Wat is het leven met Christus, leven met God? Dat is eeuwig leven, dat is leven ’t welk vrucht nalaat. Dat is, door wedergeboorte en bekering in Gods gemeenschap herstelt, in verbinding staan met God, de Bron des levens. Dat is groeien aan een frissen stroom en onverwacht, vrucht geven op zijn tijd in Christus. Dat is: met Jezus hemelwaarts gaan, huiswaarts gaan, als scheen het hellewaarts te gaan. Dat is een leven van genade en verzoening, voor een diepschuldig volk. Als wandelen ze niet op rozen, en al worden ze overgegeven als schapen ter slachting: om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Christus is hun Raadgever, Voorspraak en Voorbidder bij de Vader. Hij is hun Herder, Die hen hoedt, leidt, over hen de wacht houdt, hen beschermt en verdedigt, en voor het zorgt.

In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft God gedachten des vredes over het gehad. In de tijd heeft Hij hen getrokken en bekeerd. Nu zijn zij kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Al hun zaligheid komt van Jezus Christus. En uit zijn volheid van genade ontvangen zij genade voor en genade na.  Door Hem zijn zij verzoend met God. Geen toorn, geen gramschap is er jegens hen in het hart van de God. De lieflijke zefier van Gods eeuwige Vaderliefde verkoelt hen, wanneer zij gaan door het hete moerbeidal van de aardse beproevingen.

En uit de stilte komt nader dat weergaloos getuigenis: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Zij liggen aan Gods Vaderhart, hoewel zij ’t nog niet allen verstaan. Maar toch, zoals in een klinkhoorn op het strand der zee meeruist het lied van de oneindige oceaan, zo ruist in heilige ogenblikken het eeuwig lied in de ziel van Zijn kind.

God beminde Zichzelf, God de volzalige in Zichzelf. Maar in Immanuël GOD met ons. In Immanuël leven zij en bestaan zij voor God. Door de Vader zijn zij gebonden op Zijn Middelaarshart, als een gouden gordel. Gebonden op Zijn hart, in de kribbe, gebonden op Zijn hart aan het kruis. Daar leerden zij Hem kennen, toen alle hoop hen gans ontviel: aan het kruis. En nu in Hem gezet in den hemel. Mijn lezer, geldt dit ook van u?

Wijlen ds. J.R. Cuperus

 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: