mannenbond

Welkom

Math. 26:3a Doch Jezus zweeg stil.

Een zwijgende Jezus. Zo leerde ook de Kananese vrouw Hem kennen: en Hij antwoordde haar niet één woord. Zo ook moesten de blinden, die Hem nariepen: Gij Zone Davids. ontferm U onzer, ervaren, dat Jezus zweeg. Maar dit zwijgen was alleen bedoeld om hen des te sterker te doen roepen om ontferming, want terwijl de Zoon zweeg drong de Geest aan tot spreken en aanhouden in het gebed. Zo kent gij Hem toch ook?

Hier is Zijn zwijgen het werven van Zijn eeuwig recht om te spreken wanneer de zondaar moet zwijgen in het gericht. Indien Hij het dan niet opnam voor den verlorene, het ware voor eeuwig gedaan. Daarom bewonder en aanbidt Sion haar zwijgende Koning voor het sanhedrin en voor de rechtbank des hemels evenzeer als zijn spreken. Beide zijn vruchtbaar ten leven. Hij zweeg, omdat zijne ure was gekomen. Hij zwijgt als beminde Hij den dood. Kerkvader Hieronymus zeide: dit stilzwijgen van Jezus bedekt de verontschuldigingen van Adam. Maar ach, wiens spreken beledigt niet telkens den Heere der heerlijkheid, en verbittert Zijne ogen?

Uit dit zwijgen van Jezus tegenover Zijne valse beschuldigers moge worden geleerd niet op alle woord in te gaan. Maria zweeg toen zij werd beschuldigd en beledigd in de tederste gevoelens harer liefde tot Jezus, zelfs door de discipelen. Zij zweeg, want zij mocht gevoelen, dat Hij voor haar zou antwoorden. Soms moeten wij spreken als wij door te zwijgen den Heere zouden laten beledigen. De rechtvaardige weet ook hierin tijd en wijze. Het is zoo zalig onze zaken te mogen overgeven in de handen van Hem. die rechtvaardig oordeelt. Van den Heere Jezus lezen wij, dat als Hij leed niet dreigde, niet terug striemde, maar zeide: Ik heb die mijne eere zoekt, welken gij niet kent. Dat zachte antwoord was toch ook weer vlijmscherp, want Hij verweet hun dat zij den Vader niet kenden. Zo ervaart Gods kind het nog. Onze wandel zij koninklijk tegenover de aantijgingen der wereld en der valse broeders, die de eere die uit God is niet zoeken, maar zichzelven. Doch er is nog meer.

Zwijgen kan geboren worden uit zeer verschillende zielsgewaarwordingen. De benauwde van hart zwijgt, omdat hem de keel wordt dichtgesnoerd. Hij is vaak besloten en kan niet uitkomen. Hij kan zich zo gemakkelijk bedriegen en dan nog... te hebben gesproken bovendien! Zwijgen door overleg des vleses om niet openbaar te worden of geen ongemakken zich op den hals te halen draagt weer een ander karakter en kan Gode niet welgevallig zijn. Zwijgen van Hem omdat de liefde zo koel is de overgevendheid des harten niet volkomen. Zwijgen soms door geveinsdheid.

Zalig als het mag zijn: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Eer bedelve de aarde mij levend in haren schoot eer ik zal zwijgen van Hem en Zijn Woord, sprak eens Johannes Calvijn. Het diepe volle spreken wordt geboren na het zwijgen in het oordeel voor God. De tong der stamelende zal vaardig zijn in het spreken. Zie, dan wordt het: Ik zwijg als de wet mij zegt, dat ik den vloek heb verdiend, maar spreek als zij mij zou dreigen met den vloek en zeg: Mijn vervloeking was op Hem. Ik zwijg als het geweten mij aanklaagt, maar spreek als het zou zeggen: gij moet vergaan: God is meerder dan mijn hart, ik oordeel ook mijzelven niet, die mij oordeelt is de Heere. Ja, de most moge de jonkvrouwen sprekende maken. Soms moeten wij ervaren: toen ik zweeg, werden mijne beenderen verouderd.

Gods kind zwijgt als de duivel verwijt, dat hij zwart is, maar spreekt wanneer hij zegt: Gij behoorde te zijn waar ik ben. De Heere schelde u, gij satan, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Zij zwijgen, als wordt gezegd, dit alles overkomt u om uw zonden, maar spreken wanneer wordt beweerd: dat is uw verdiende straf, want dan mag getuigd: daar is niets verdoemelijks aan mij. Vraagt men mij naar deugden... ik zwijg, maar wilde men mij verdoemen ik sprak: Mijne gerechtigheid is in Hem. Ja, dan mogen wij ons beroepen op het bloed der gehoorzaamheid van de oneindige verdiensten van den Borg onzer ziel.

De Heere leerde ook door de lijdensprediking heen velen dit zwijgen en dit spreken. Zijn vrijmoedige Geest ondersteune ons, opdat wij Zijnen naam mogen belijden, die is als een olie die uitgestort wordt. De zwijgende ziel buigt zich neder aan de planten van Gods voeten en zucht: Heere, zwijg niet tot mijn tranen. Antwoord mij, die voor Uw aangezicht sta! Kunt gij van deze Borg getuigen.

Wijlen ds. I. Kievit

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: