mannenbond

Welkom

‘De weg van Ruth is ons door de Heilige Geest getekend ter waarschuwing en ter bemoediging. Ter waarschuwing. Allen die uit de duisternis getrokken worden tot het wonderbaar licht, hebben een lange en bange weg te gaan. Ach, wat moet er niet gebeuren om een hoogmoedig mens van zijn voetstuk te doen vallen, om een vleselijk gezind mens afkerig te maken van Moab en naar Kanaän te lokken, om een halsstarrig mens diep te doen buigen aan Boaz’ voeten. Wat moet er niet gebeuren om een blinde ziende te maken, om een dove te doen horen, om een dode op te wekken. Op een lange en bange weg houdt de Heere bemoeienis met Zijn geroepenen.

Daarom worden wij gewaarschuwd niet te snel te roemen in de verlossing die in Christus Jezus is. Het zou wel eens kunnen blijken dat wij ons bedrogen hadden. Wie geen kennis heeft aan de lange en bange weg, maar meent langs een korte en gemakkelijke weg tot het heil te zijn gekomen, moet zichzelf nauw onderzoeken of hij in zijn ongeduld niet overhaast datgene als een roof heeft willen grijpen, wat alleen op Gods tijd en op Gods wijze uit genade geschonken wordt. Wat wij als een roof grijpen, is gestolen; en gestolen goed gedijt niet. Er is ook een bemoediging in het voorbeeld van Ruth. Want de weg mag dan lang en bang zijn, zij voert toch zeker tot het doel. Het is immers de weg des Heeren en alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid voor degenen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.

Van nature verzetten wij ons tegen de lange weg en huiveren wij voor de bange weg. Maar de Heere overwint de afkeer en beschaamt de vrees. Hij geeft spijs en drank opdat de weg niet te veel zij. Hij verrast met Elims, waar palmbomen schaduw geven en waterfonteinen klateren. Hij zendt Zijn engelen ter beschutting tegen verdervende vijanden. Hij brengt hen die als een schaap onbedacht hun Herder verloren hebben, terug in het spoor der gerechtigheid. Hij doet ten slotte met de dichter van Psalm 34 juichen en stamelen: Zij liepen als een stroom Hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot.’

Uit: Gij zijt de Losser, ds. E. van Meer.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: