mannenbond

Welkom

ONZE LEVENSWANDEL

Psalm 131 vers 1b:  Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk.

Het innerlijk leven van de mens mag niet weersproken door onze uiterlijk handel en wandel. Het is één van de moeilijkste opgaven voor de christen, om zijn dagelijks werk, zijn gedragingen in gezin en gezelschap, binnenshuis en buitenshuis, juist in de straks weer naderende vakantietijd, in overeenstemming te doen zijn met dat ‘leven’, dat uit God geboren, niet zondigen kan.

Er zijn christenen, die menen, dat er alleen van geestelijk ‘leven’ sprake kan en mag zijn, wanneer de Heere in dadelijkheid de kracht van Zijn Woord en genade aan het hart doet gevoelen. Zij teren op die innerlijke ervaringen, putten er troost en kracht uit, maar …. ze leven niet ‘uit het geloof’. Welk geloof? vraagt u. Dit geloof, dat God… de ‘goddeloze rechtvaardigt’; dit geloof, dat zonder heiligmaking niemand God zien zal. Het is aan dezulken soms weinig te bemerken dat ze een verborgen omgang met de Heere hebben mogen smaken.

Juist tegenwoordig beleven we een tijd, dat zowel in tijdelijk als ook in godsdienstig, kerkelijk opzicht alles probeert te wandelen ‘in dingen, mij te groot en te wonderlijk’. Het is immers een tijd van hoogconjunctuur? Iedereen bezit of krijgt het nieuwste van het nieuwste, en de modernste snufjes in de techniek worden in de huizen, wellicht ook van degene die dit lezen, gevonden. Leven we niet vaak ‘boven onze stand’? Zou dat stand kunnen houden?

Dezelfde vraag zou ik ook kunnen stellen met betrekking tot het godsdienstige, kerkelijke en geestelijk leven. Velen zijn het volstrekt niet eens met hetgeen David in onze tekst belijdt. Want zijn streven en haken wel naar dingen hun té groot en té wonderlijk. De hoogste en diepste ‘stukken’ hoort met bespreken, maar veelal is het geen beleving des harten, en waarheid in het binnenste. David – de man naar Gods hart – komt zo op uit de laagte van een verbroken en verslagen geest:

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;

Wijlen ds. J. van der Haar 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: