mannenbond

Welkom

Ja, de Heere is waarlijk opgestaan!

Het wonder van de wedergeboorte staar echter in nauw verband met de opstanding van Christus uit de doden. Daarvan getuigt ook Petrus: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. (1 Petrus 1 : 3) Waar we van dit wonder mogen spreken, waar wij levend gemaakt zijn met Christus, waar wij leven mogen uit Hem, daar is het voor ons hier en nu Paasfeest en daar jubelen we het ook uit: De Heere is waarlijk opgestaan!

En zeker, dan moeten we straks de lichamelijke dood nog wel sterven. Maar dat is eigenlijk geen sterven meer. Die dood wordt voor Gods kinderen een poort tot het eeuwige leven. Want ons lichaam wordt wel neergelegd in het stof der aarde. Maar onze ziel wordt „van stonden aan tot Christus haar Hoofd opgenomen". En dat lichaam zal ook op de jongste dag worden opgewekt. Maar dan zonder gebreken - en kwalen en doornen in het vlees, maar verheerlijkt en volmaakt zoals het lichaam van de Heere Jezus na Zijn opstanding ook veranderd en verheerlijkt was.

Ja, de Heere is waarlijk opgestaan!

We hebben het Paasfeest achter ons liggen, de morgen der verrijzenis van Christus uit de doden, de morgen van de opstanding uit het graf. En we mogen ons vandaag verblijden in die opstanding, we mogen leven uit en in en door Hem, voorzover we door een waar geloof Hem zijn ingelijfd. Dan hebben we een heerlijk Paasfeest voor ons liggen, het feest van onze zalige opstanding op de jongste dag bij de wederkomst van Christus op de volken des hemels.

De Heere is waarlijk opgestaan!

Daarom zegt Hij tot Zijn volk: ‘Ik leef en gij zult leven!’

Wijlen ds. A. Vroegindeweij

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: