mannenbond

Welkom

Handelingen 1 : 14a: Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken.

Zij waren daarbij eendrachtelijk volhardende, de een na den ander staakte het bidden en smeken niet, maar ze waren éénsgeestes en daarom dicht bij den Heere en bij elkander. Zij waren eenmoediglijk, gelijkgezind in het bidden. Er was een zalige beleving van eenheid in dezelfde verhoogden Christus, Die de aderen van hun hart doorstroomde en de ziel deed zwellen in hun boezem. Zij waren wel verschillend in aanleg en karakter, maar éénsgeestes door den Heiligen Geest. Het bidden omsloot het vragen in al zijn vormen en het smeken richt zich op het ene punt van het uitstorten van den Geest.

Nu gaat het niet over de twistvraag, wie de meeste zal zijn, ze zijn allen niets in zichzelven en Christus is alles in allen. Zalige eenheid, eendracht, die macht maakt bij God. Zou Hij den Heiligen Geest niet schenken, die Hem daarom bidden? Het gebed liep dus telkens uit in de smeekbede om den Trooster. Waar aldus de liefde heerst, gebiedt de Heere den zegen en het leven tot in eeuwigheid. De Heere Jezus gaf de gelijkenis van de weduwe, daartoe strekkende dat men altijd moet bidden en niet vertragen! (Luc. 18). Zal ik nu een klaagzang aanheffen over het droeve beeld der Kerk in onze dagen?

Neen, de toestand der discipelen moge ons grijpen en vasthouden en beschaamd maken, en opwekken tot gebed en smeking, tot lof en dankzegging. Zij baden in den naam van Jezus; zo pleit de weeskerk op de belofte. Zij houdt God voor waarachtig en daarom verwacht zij wat zij smeekt uit des harten diepste grond. Voor den troon staat de Hoogepriester met Zijn bloed als Voorspreker bij den Vader. Verlangen naar Pinksteren, verlangen naar den toegezegde Geest, bond hen samen aan den troon in Jezus hunnen Heere.

Zoek den Vorst des levens niet te ontlopen, want straks valt gij den Rechter der wereld in handen en dan... en dan...!    Zo behoort de Kerk te staan in deze wereld vol wee en ongerechtigheid, uitziende naar de wederkomst op de wolken: Kom Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Want in 't het is volbracht horen wij doorklinken: het is geschied. Naar wien Gods schepselen smachten, wien 's werelds eeuwen tweemaal wachten, wien d' aard reeds eenmaal heeft gebaard! Door Pinksteren en wederkomst heen gaan we tegemoet het eeuwig volhardend loven en danken in den Tempel hierboven.

Wijlen ds. I. Kievit   

 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: