hhk » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief kerkvoogdijen

Geachte kerkvoogden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief kerkvoogdijen van 2017.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Wilt u deze nieuwsbrief ook doorsturen naar de overige leden van de kerkvoogdij en andere belanghebbenden?

Hoogachtend, de redactie

 
 
 

VERGADERDATA CTF

De volgende vergaderdata van de commissie toezicht en financiën zijn op D.V. 13 februari, 28 maart, 8 mei, 26 juni, 11 september, 16 oktober en 4 december 2018.
Voor zowel de adviesaanvragen als de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring geldt dat deze twee weken voor de vergaderdatum door de commissie toezicht en financiën ontvangen moet zijn. 

 
 
nieuws  

ANBI - Controle belastingdienst gestart!

De Belastingdienst controleert actief of de kerken voldoen aan de ANBI voorwaarden. Per 1 mei 2017 zijn er landelijk 1532 kerken gecontroleerd. Hiervan voldeden 632 kerken (41%) niet aan de ANBI voorwaarden.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

ANBI internetlink/URL

Veel gemeenten hebben de laatste maanden een gewijzigde link aan ons doorgegeven. Alhoewel wij de aanpassing van de link doorgegeven hebben aan de Belastingdienst delen we vast mee dat het wijzigingen van de link in principe niet meer mogelijk is.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Kerk en veiligheid

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft eind 2016 een bijeenkomst gehouden over de terroristische dreiging in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is ook een factsheet over Kerk en Veiligheid gepresenteerd. Kerkenraden en kerkvoogdijen zijn hier destijds door middel van een brief over geïnformeerd.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Informatie voor kerkvoogden online!

In de afgelopen jaren zijn door de redactie van de Nieuwsbrief voor kerkvoogden veel onderwerpen die betrekking hebben op het beheer van de gelden en goederen nader uitgewerkt en beschreven.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Begroting 2018

Een kerkordelijke taak van het college van kerkvoogden is ‘het geregeld bijhouden van een financiële administratie’. Ook is het verplicht jaarlijks een begroting op te stellen. Het opstellen van de begroting van de gemeente is een kerkordelijke taak voor het college van kerkvoogden (ord. 16-1-3). 

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Collecterooster 2018

Tijdens de erediensten wordt gecollecteerd voor diaconale doeleinden, het plaatselijk kerkenwerk, de eigen gemeente en ook voor ondersteuning van het landelijk kerkenwerk van de Hersteld Hervormde Kerk. Met betrekking tot de landelijke collecten houden de meeste gemeenten zich aan het landelijke collecterooster dat de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Kerkvoogdijbijeenkomst 2018     

Op zaterdag 7 april 218 hopen we weer de tweejaarlijkse kerkvoogdijbijeenkomst te organiseren. De kerkvoogdijbijeenkomst zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouderkerk aan den IJssel.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Nieuwe arbowet per 1 juli 2017      

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Dit heeft mogelijk consequenties voor gemeenten die op basis van een arbeidsovereenkomst een kerkelijk werker of kerkelijke functionaris (bv. koster) in loondienst hebben. De belangrijkste wijziging is dat het vanaf 1 juli 2017 weer verplicht is om een basiscontract bij een arbodienst af te sluiten.

 
 
nieuws  

WOZ-waarde pastorie belangrijk voor predikant!

De predikant die de pastorie bewoont zal over de waarde van het ‘vrij wonen’ in de pastorie inkomstenbelasting moeten betalen. De waarde van het vrij wonen wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting er door de predikant betaald moet worden.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

IB-47 - Uitbetaalde bedragen aan derden

Vergoedingen die aan de predikant zijn uitbetaald moeten aan de Belastingdienst opgegeven worden. Hiervoor kan het IB-47 formulier gebruikt  worden. De Belastingdienst heeft software beschikbaar gesteld waarmee de gegevens digitaal aangeleverd kunnen worden.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Doorontwikkelingen platform gemeentenwebsites

Gemak dient de mens! Om het gebruik van het CMS (Content Management Systeem) nog gebruiksvriendelijker te maken voor de beheerders, is er de afgelopen tijd een aantal doorontwikkelingen uitgevoerd.

  Lees verder »
 

 

 
nieuws  

Predikantstraktementen en tabellen 2018    

Door de commissie toezicht en financiën en het georganiseerd overleg is gesproken over de aanpassing van de predikantstraktementen en de vergoeding voor de preekbeurten voor 2018. Naar aanleiding hiervan heeft het breed moderamen de predikantstraktementen verhoogd met 2%, en is de vergoeding voor preekbeurten gehandhaafd op € 105. 

 
     

 

 

Omslagbijdrage 2018

De nota’s voor omslagbijdragen worden begin 2018 aan de penningmeesters toegezonden.
 

  Lees verder »
 

rentepercentages sFH

Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen gelden die voor langere tijd niet nodig zijn inleggen in het Financieringsfonds.

  Lees verder »
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden