hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

De zomerperiode is (bijna) weer voorbij. Wij hopen dat u een goede tijd van rust en bezinning heeft gehad.

In D.V. september organiseren wij weer diverse (toerustings)bijeenkomsten. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

Wij zien uit naar uw komst!

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
 

Uitnodiging landelijke toerustingsdagen – zaterdag 1 en 8 september

Dienend signaleren: Hoe signaleer ik als diaken nood bij gemeenteleden?

De landelijke toerustingsdagen komen er weer aan! Het thema is dit jaar `Dienend signaleren’. Gemeenteleden kunnen kampen met allerhande noden, denk hierbij aan schulden, moeite om de eindjes aan elkaar vast te knopen en psychische nood. Bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid of andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Voor een diaken is het niet altijd gemakkelijk om te achterhalen of er zorgen zijn en dit vervolgens ook op goede manier ter sprake te brengen. Voor de toerusting hebben wij sprekers uitgenodigd die jarenlange ervaring hebben als psychosociale hulpverlener bij Stichting Schuilplaats. Meer informatie vindt u op de website.

 
 

Uitnodiging pleegzorgbijeenkomst – vrijdag 28 september

Op D.V. vrijdag 28 september belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die betrokken zijn bij pleegzorg. Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, ambtsdragers en belangstellenden. Het thema is: Pleegzorg doen we samen! Hoe kunnen we vanuit de gemeente, de school, de instanties en het netwerk rondom het pleeggezin verbindend samenwerken? Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruimte voor onderlinge ontmoeting. Meer informatie treft u op de website.

 
 

Diaconaat voor en door jongeren

De komende tijd zet de generale diaconale commissie samen met HHJO zich in voor diaconaat voor en door jongeren. Dit in het kader van de landelijke actie 2018-2019: “Wie goed doet, goed ontmoet”.Voor diakenen kan het een zoektocht hoe zijn jongeren kunnen betrekken bij diaconale activiteiten en/of hoe zij diaconale zorg aan jongeren kunnen verlenen. De ervaring leert daarnaast dat het werk van een diaconie bij jongeren lang niet altijd bekend is. Lees meer op de website.

 
 

Advies vragen bij een lening – veel gestelde vragen

‘Mogen wij als diaconie een lening verstrekken aan de kerkvoogdij?’

Wil een diaconie een lening verstrekken aan bijvoorbeeld de kerkvoogdij, dan moet hier conform de kerkorde vooraf advies voor ingewonnen worden bij de generale diaconale commissie. Zie ook ordinantie 15, artikel 24: Het college van diakenen kan besluiten bijdragen te geven aan diaconale organen, kassen, fondsen, instellingen of rechtspersonen, alsook in bijzondere omstandigheden – maar niet dan ná advies van de generale diaconale commissie - aan de kerkenkas van de eigen gemeente. Wij adviseren altijd om de afspraken vast te leggen in een leenovereenkomst.

 
 

AVG – nieuwe privacy wetgeving 

Op 25 mei jongstleden werd de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor een diaconie heeft deze nieuwe wet gevolgen. Belangrijk is om een zorgvuldige wijze om te gaan met persoonsgegevens die bij u als diaconie bekend zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een lijst van gemeenteleden die diaconaal bezoek ontvangen, eindejaarsgiften (overzicht wie dit ontvangt), bezoeklijst 70+, dossiers van de diaconie et cetera. Bij overdracht is het van belang om ervoor zorg te dragen aan oud-diakenen geen gegevens in hun bezit houden. Voor meer informatie zie ook www.hersteldhervormdekerk.nl/avg.

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten

In 2017 verleende de generale diaconale commissie ondersteuning bij een aantal (natuur)rampen met behulp van opbrengsten uit de collecten van het Noodhulp- en Rampenfonds en Diaconale projecten Malawi. Voor het uitvoeren van de projecten werd er samengewerkt met Woord en Daad, RPC en het christelijk noodhulpcluster (Woord en Daad), Dorcas, de SDOK en de commissie Israël. Onlangs keurde de GDC een project goed waarbij er zoete aardappels gepoot worden, zodat kerkleden van de RPC over voldoende voedsel beschikken. Klik hier om het overzicht met gesteunde projecten te openen.

 
 

Visitatiebezoek Malawi

Diaken H. Smits en diaken E.T. Draaijer waren in april jongstleden in Malawi om met de kerk te spreken over de diaconale projecten rond de gemeenten. Hieronder lees u hun ervaringen: “We leggen een aantal bezoeken af om te evalueren hoe de hulp de afgelopen periode is ervaren. Hierbij spreken we met begunstigden van het voedselhulp project van de afgelopen maanden. Daarnaast zijn er stekken van zoete aardappel uitgedeeld; als het goed is kunnen we het resultaat van dit project later deze week zien omdat het gewas inmiddels gepoot is. Doordat de afgelopen maand meer regen is gevallen dan normaal zijn de stekken goed aangeslagen. Lees op de website verder...!

 

Ter overdenking 

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God? (Micha 6: 8).

 

Mededeling

De afgelopen jaren werkte Mirjam de Vries als ambtelijk secretaris voor de GDC. Met ingang van 1 september D.V. gaat zij aan de slag bij de FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkings-onderzoeken) in Utrecht. We zijn Mirjam dankbaar voor haar inzet en wensen haar Gods zegen toe in haar nieuwe werkkring.

 

Agenda (D.V.)

Toerustingsdagen:

- Zaterdag 1 september te Oud-Beijerland, het kerkgebouw Anathoth aan de Maseratilaan 1. Spreker is B. (Bernadine) Pater, psychosociaal hulpverlener Stichting Schuilplaats.

- Zaterdag 8 september te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45. Spreker is H. (Harm) Rebel, teamleider Stichting Schuilplaats.

 

Pleegzorgbijeenkomst:

- Vrijdag 28 september te Barneveld 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden