• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Toerusting

Terugblik 2017

Toerustingsdagen GDC: samen zorgen dat identiteitsgebonden zorg beschikbaar blijft

Zo’n 140 ambtsdragers waren aanwezig bij de toerustingsbijeenkomst in Oud-Beijerland of Elspeet. Thema van de bijeenkomsten was hoe een diaconie eraan kan bijdragen dat gemeenteleden toegang blijven houden tot christelijke hulpverlening. Door de wijziging in de samenwerking met De Vluchtheuvel komt, met ingang van 1 januari 2018, deze taak nu bij de plaatselijke diaconie te liggen. Een van de redenen hiervoor is dat zorg door de overheid steeds vaker plaatselijk geregeld wordt en allereerst de plaatselijke diaconie de taak heeft om gemeenteleden ondersteuning te bieden.

Wethouden N. Gerritsen pleitte voor het aanstellen van contactpersonen waar gemeenteleden die met hulpverlening te maken hebben naar toe kunnen gaan. Hij gaf het advies om twee contactpersonen aan te stellen, dat geeft een gemeentelid ook de ruimte om te kiezen met wie hij vertrouwelijke zaken deelt. “Geef het gemeentelid de garantie dat met vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk wordt omgegaan”, aldus Gerritsen.  

Het is belangrijk dat identiteitsgebonden zorg ook professionele zorg is. Gerritsen: “Een christelijke zorgverlener heeft eigenlijk een dubbele taak als het gaat om de kwaliteit van zorg: het moet bovengemiddeld zijn en het moet met een christelijke identiteit zijn.”

Uitgangspunt in de wet is dat iedere burger die zorg krijgt die past bij zijn of haar eigen levensovertuiging. Heeft de gemeente toch niet die zorg ingekocht die gewenst is, dan kan de zorgvrager, goed beargumenteerd, een aanvraag indienen voor een PGB. Gerritsen gaf als advies om als diaken waar nodig gemeenteleden te ondersteunen bij het aanvragen van een PGB of de aanvrager aan een gemeentelid te koppelen die hier kennis en kunde van heeft.

De bijeenkomsten werden geopend door ds. J. Joppe, voorzitter van de GDC. “Hoezeer neutrale hulpverleningsorganisaties ook goede hulp kunnen bieden, identiteitsgebonden zorg biedt meer. Het is zorg waarbij hulpverleners zich laat leiden door Gods Woord.”

Een aantal foto’s van de dagen zijn hier te vinden. 

Toerustingsdag 2017 | Elspeet

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: