hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen met betrekking tot psychosociale hulpverlening voor gemeenteleden. Ook nodigen wij u om aanwezig te zijn bij een van de toerustingsdagen in D.V. september. Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
nieuws  

Psychosociale hulpverlening voor gemeenteleden

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een wijziging in de samenwerking van de generale diaconale commissie met De Vluchtheuvel en koers voor de komende jaren met betrekking tot de beschikbaarheid van psychosociale hulpverlening voor gemeenteleden.

Hieronder zetten wij nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rij:
- De generale diaconale commissie hecht er belang aan dat gemeenteleden terecht kunnen bij een identiteitsgebonden hulpverleningsorganisatie of christelijke hulpverlener;
- Gemeenteleden die zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op diverse geldstromen, zoals een persoonsgebonden budget. In niet alle gevallen zijn de beschikbare vergoedingen voldoende. Wij vragen u als diaconie om waar nodig bij te springen en/of een maatwerkovereenkomst te sluiten met een identiteitsgebonden hulpverleningsorganisatie;
- Met ingang van D.V. 2018 komen de collecten ‘psychosociale hulpverlening’ te vervallen en wordt in plaats daarvan slechts een collecte voorgeschreven met als bestemming het fonds Welzijnsvoorzieningen.

De aan kerkenraden verstuurde brief is hier na te lezen.

 
nieuws  

Reformatorisch Meldpunt

Verschillende kerkenraden hebben gevraagd naar informatie over het Reformatorisch Meldpunt. Het Reformatorisch Meldpunt heeft meerdere kerkenraden benaderd met een verzoek om (financiële) steun. Het Reformatorisch Meldpunt biedt (anonieme) ondersteuning aan slachtoffers van seksueel misbruik. Het verschil met ons project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ is dat dit project zich richt op de breedte van huiselijk geweld en kindermishandeling en niet alleen op seksueel misbruik. Het project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ wordt verricht door st. Schuilplaats, st. De Vluchtheuvel en het ds. Kerstencentrum, in opdracht van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tussen het Reformatorisch Meldpunt en onze organisaties vindt onderlinge afstemming en uitwisseling plaats.

 
nieuws  

Toerusting voor kerkenraden – signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is niet eenvoudig om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik te signaleren. Nog moeilijker is het om vervolgens handelend op te treden. Door de aangestelde aandachtfunctionarissen van stichting Schuilplaats, De Vluchtheuvel en het Kerstencentrum is een toerustingsprogramma ontwikkeld voor ambtsdragers en kerkelijk werkers.

Tijdens drie avonden komen de volgende aspecten aan bod:
- Bijbelse bezinning op gebruik van geweld;
- Beleving en gevolgen van (seksueel) geweld binnen gezinnen;
- Signalering van kwetsbare gezinnen;
- Communiceren en handelen bij vermoedens van mishandeling en/of verwaarlozing.

Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u contact opnemen en met mevr. S. Snoei, aandachtsfunctionaris bij stichting Schuilplaats (ssnoei@stichtingschuilplaats.nl, 0318-547870).

 
nieuws  

Present in eigen omgeving!

Wilt u zich als gemeente of JV-vereniging zich graag een keer inzetten voor een ander? St. Present biedt mogelijkheden om met een groep in eigen woonplaats actief te zijn voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Denk hierbij aan hulp bij verhuizen, het schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. Present werkt op diaconaal vlak regelmatig samen met kerkelijke gemeenten. Meer informatie is te vinden op de website.

 
 

Uitdeling voedselpakketten - orkaan Matthew

Haïti werd in oktober 2016 geraakt door de zware orkaan Matthew. Voedseltekorten, verwoeste huizen, gebrek aan drinkwater, veesterfte en beschadigde scholen waren het gevolg. De generale diaconale commissie heeft snel gehandeld en mede mogelijk gemaakt om deze kwetsbare kinderen en hun ouders te ondersteunen na de verwoestende gevolgen. Vrijwel direct na de orkaan zijn er aan mensen in afgelegen en getroffen gebieden noodhulppakketten uitgedeeld. De eerste ervaringen zijn hier te lezen! Inmiddels is de tweede fase van de noodhulp gestart, gericht op herbouw van scholen, kerken en huizen.

 
nieuws  

Stand van zaken noodhulp Oost-Afrika

In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. De generale diaconale commissie heeft daarom onlangs een noodhulpactie opgezet. Inmiddels is er al ruim 115.000 euro binnengekomen! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

 
nieuws  

Uitnodiging landelijke toerustingsdagen

De landelijke toerustingsdagen komen er weer aan! Traditioneel worden die georganiseerd op de eerste twee zaterdagen van september. Het thema is dit jaar `Dienend hulpverlenen: Hoe kunt u als diaken eraan bijdragen dat identiteitsgebonden zorg voor gemeenteleden toegankelijk blijft? Tijdens de dag willen we gezamenlijk nadenken hoe een diaconie eraan kan bijdragen dat gemeenteleden toegang blijven houden tot christelijke hulpverlening. Door de wijziging in de samenwerking met De Vluchtheuvel, komt deze taak nu allereerst bij een plaatselijke diaconie te liggen. Wat we willen voorkomen is dat een gemeentelid die hulp nodig heeft, zorg mijdt omdat de (te) hoge kosten een probleem zijn. Voor informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website.

 

 


Diaconale ervaringsverhalen online

Diaconale ervaringsverhalen die eerder verschenen in Zicht op de Kerk zijn sinds kort ook terug te vinden op de website! Is er een verhaal wat u wilt delen? Laat het ons weten!
 

Ter overdenking 

‘Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.’
(1 Johannas 2: 5-6)

 

 

Agenda

Zondag 11 juni 2017
collecte diaconale projecten Malawi + voorbeeld kerkbodebericht 

 

Zaterdag 2 september 2017
toerustingsdag Oud-Beijerland

 

Zaterdag 9 september 2017
toerustingsdag Elspeet  

 

Vrijdag 29 september 2017
pleegzorgbijeenkomst
(meer informatie volgt) 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden