• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsvelden

Werkzaamheden ZHHK

De ZHHK houdt zich in Malawi voornamelijk bezig met het opleiden van lerend ouderlingen en predikanten.

Theologische opleiding
De studenten worden tijdens de lesperiodes, elk ongeveer drie weken lang, centraal gehuisvest. De colleges worden gegeven door de predikanten ds. C.J.P. van der Bas en N.K. Banda en door mr. J. Jumbe. Daarnaast wordt met diverse gastdocenten uit Malawi gewerkt, waaronder bijvoorbeeld een Malawiaanse docent die taalonderwijs  verzorgt.
Het lesprogramma omvat onder andere de vakken Oude en Nieuwe Testament, ethiek, leiderschap, homiletiek, Engels en Chichewa. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de gemeenteopbouw. Bij positieve studieresultaten krijgen de cursisten na afronding van de opleiding de status van evangelist.

Ook is een aanvullend opleidingsprogramma samengesteld waarmee de voorgangers verder opgeleid kunnen worden tot predikant: het Eskol College. In dit programma krijgen de studenten in een periode van twee jaar een aanvullende opleiding, waarbij ze onderwijs ontvangen op HBO- niveau, met meer zelfstudie en meer studiemateriaal.

Opbouw kerkelijk leven
Veruit de meeste gemeenten van de RPC zijn tamelijk spontaan ontstaan. Andere zijn voortgekomen uit evangelisatiebijeenkomsten die her en der in de openlucht werden gehouden. Van een geordend kerkelijk leven is doorgaans geen sprake. De voorgangers hebben nauwelijks meer opleiding genoten dan de kerkgangers. Vaak ontbreekt een kerkenraad.

Om ambtsdragers, toekomstige ambtsdragers en gemeenteleden enige basiskennis van de geloofsleer bij te brengen worden in de gemeenten cursussen gegeven over de Shorter Catechism, kerkorde en diaconaat. Als afsluiting van een cursus wordt een eenvoudige test afgenomen, waarna de cursisten worden ingeschreven als lid van de kerk. Dit ledenbestand kan geraadpleegd worden als een gemeente zover is dat er een kerkenraad gekozen kan worden. De meerderheid van de oudsten die op dit moment de kerk leiden, zijn daarvoor aangewezen of doen dat op eigen initiatief.

In een paar gemeenten wordt zondagsschool gehouden. De behoefte aan leerkrachten en onderwijsmateriaal is groot.

 • © hersteld hervormde kerk 2022