• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Terugblik zendingsdag 2019

Met dankbaarheid kijken we terug op een mooie zendingsdag!

Op zaterdag 21 september 2019 vond de jaarlijkse zendingsdag plaats. Na het zingen van Psalm 19, vers 2,5 en 7 heet de voorzitter van ZHHK ds. W.M. Mulder uit Wijk bij Heusden de vele aanwezigen van harte welkom. Gelezen wordt uit Jesaja 42 en Handelingen 13 en nadat de voorzitter om Gods zegen heeft gevraagd wijst hij op het dagthema: ‘Iedereen een zendeling!?’ Het gevaar is niet denkbeeldig om alle nadruk te leggen op degene die als zendeling wordt uitgezonden. De voorzitter merkt echter op dat al het zendingswerk voortkomt uit Gods welbehagen. Vanuit dat welbehagen is Hij de Zender van Zijn Zoon, die als Gezondene het eeuwige leven verdiend heeft voor al Zijn gelovigen. Vanuit dat welbehagen worden zondaren als zendelingen uitgezonden om van dit genadewerk te getuigen.

Na de opening spreekt ds. F. van Binsbergen uit Schoonrewoerd vanuit Matthéüs 9:37: ‘De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige.’  Hem is gevraagd over het thema: ‘Iedereen een zendeling?’ te spreken. In zijn overdenking staat hij stil bij het verband, de oogst en de arbeiders waarover deze tekst spreekt. ds. Van Binsbergen beschrijft hoe Christus bewogen is over de schare. Hij zendt Zijn discipelen uit als arbeiders in de wijngaard. Eerst worden zij onderwezen, vervolgens geoefend en bekwaam gemaakt. Ze moeten de oogst, die bestaat uit Joden en heidenen binnenhalen. “Is iedereen daartoe geroepen, iedereen een zendeling?” zo vraagt ds. Van Binsbergen zich af. “Nee, alleen zij die daartoe geroepen en innerlijke bewogenheid kennen. Weet waar je aan begint, want het kost je alles.” Aansluitend worden de verzen 2 en 3 van psalm 67 gezongen.

Na de overdenking van ds. Van Binsbergen krijgt ds. J. Martoredjo, directeur van de interkerkelijke Bijbelschool in Suriname, de Evangelical School of Theology (EST) het woord. Gedetailleerd beschrijft hij de kerkelijke situatie in Suriname en maakt duidelijk dat cultuur en religie voor de meeste Surinamers een niet van elkaar te scheiden levenswijze zijn. Uit zijn lezing blijkt dat hierin vooral de christelijke levenswandel van een zendeling van grote betekenis is. In zijn lezing maakt hij ook duidelijk hoe de ZHHK in het onderwijs door ds. Meuleman en dr. P.C. Hoek bijdraagt aan de theologische studie in Suriname. Tot slot wenst hij de Hersteld Hervormde Kerk Gods zegen toe.

Als afsluiting van het morgenprogramma is er een muzikaal intermezzo en laten de jongste kinderen zien wat zij die morgen tijdens het kinderprogramma hebben geknutseld en geleerd. Zij stonden stil bij de geschiedenis van Jona die als een zendeling naar Nineve werd gestuurd. Nadat de voorzitter namens de familie Meuleman en Marijke v.d. Plaat een bericht vanuit Suriname voorgelezen heeft, gaat hij voor in gebed en vraagt om een zegen over de maaltijd. Later die dag brengt hij ook een zendingsgroet over namens het zendingsteam in Malawi.

In de uitgebreide middagpauze is er voldoende gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het stellen van vragen aan de leden van de zendingscommissie.

Na de pauze en het dankgebed door ds. Mulder wordt het woord gegeven aan ds. D. Zoet (Garderen), die spreekt over het thema: ‘Iedereen een zendeling!’ Gelezen wordt uit Johannes 4:25-42, waarbij de spreker zijn gehoor bepaalt bij de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Als Christus in al Zijn ontdekkende liefde tot deze vrouw heeft gesproken verandert Hij haar tot een zendelinge. Ze keert terug naar Samaria en spreekt met anderen over Hem. Zo werkt de Heere ook nu nog. Hij werkt de lust en ijver om anderen over de Christus te vertellen. “Het zendingsveld begint hier”, zo merkt ds. Zoet op. De zendingsijver van de Samaritaanse vrouw blijft niet zonder vrucht: veel Samaritanen komen tot Christus om zelf te ondervinden dat de woorden van de vrouw waarheid zijn.

Na het zingen van psalm 119, de verzen 65 en 86 krijgt dr. P.C. Hoek het woord. Hij verzorgde in mei 2019 een module Apologetiek aan de Bijbelschool (EST) te Paramaribo en deelt de ervaringen die hij opgedaan heeft in die periode. Aansluitend vindt een forumbespreking plaats waarbij dhr. B. Visser (commissie zending) verschillende vragen stelt aan dr. Hoek en ds. Martoredjo.

In zijn slotwoord maakt ds. Mulder duidelijk dat de collecten die dag het mooie bedrag van € 20.172,90 op hebben gebracht. Hij sluit af met een opmerking van ds. C.H. Spurgeon: “Het leven van een christen is vaak de enige Bijbel die een ongelovige leest”. Hij bedankt de werkgroep die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Aansluitend wordt gezongen van Psalm 97 vers 1 en 6, waarna  ds. Mulder voorgaat in gebed en iedereen wel thuis wenst.

Klik hier om de foto's van deze zendingsdag te bekijken. 

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019