• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Irene Swets - Zambia

Irene Swets is sinds begin 2016 als veldwerker werkzaam bij een project van Stichting Stéphanos in Zambia. Het hoofddoel van het werk in Zambia is mensen bekend te maken met het Woord van God. Doorslaggevend voor haar vertrek was voor Irene Markus 6:34: ‘En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren’. Om de Bijbelkennis van de Zambiaanse bevolking te vergroten zijn er verschillende programma’s opgezet.


Een van de onderdelen van het werk zijn de wekelijkse kinderclubs in verschillende dorpen. Op deze clubs, die worden georganiseerd in nauwe samenwerking met lokale assistent-veldwerkers, horen kinderen een Bijbelverhaal en met jongeren wordt Bijbelstudie gedaan. Irene is bij een aantal van deze clubs aanwezig om de assistent-veldwerkers te ondersteunen en te coachen en is betrokken bij het uitdenken en schrijven van geschikt materiaal voor Bijbelstudies.

Daarnaast worden er seminars georganiseerd voor kerkleiders, met als doel dat zij zich bewust worden van het belang van kinderwerk. Na een seminar wordt een training aangeboden voor (toekomstige) zondagsschoolleiders, zodat zij toegerust worden om in hun eigen kerk zondagsschool op te richten. Tijdens de training leren de zondagsschoolleiders Bijbelse kennis overdragen en zij leren hoe ze de zondagsschool praktisch kunnen vormgeven. Door lokale mensen te trainen om in hun eigen omgeving kinderen te onderwijzen, kunnen nog meer kinderen bereikt worden.

Om de Bijbelkennis te vergroten wordt er ook gewerkt aan vertaling van Bijbels (bijvoorbeeld Bijbelse vertellingen van Van Dam) en andere christelijke lectuur in de lokale taal. Irene heeft zich een aantal maanden gericht op taalstudie en hoopt dat in de toekomst te vervolgen, om bij vertaalwerk een rol te kunnen spelen en daarnaast is het kennen van de lokale taal cruciaal om de assistent-veldwerkers te kunnen begrijpen en te coachen.

Kennisoverdracht is belangrijk, maar het belangrijkst is dat mensen zelf de Bijbel gaan lezen. Daarom wordt er door Stéphanos Zambia een lesprogramma aangeboden die lokale mensen kunnen gebruiken om volwassenen in hun eigen dorp te leren lezen en schrijven. Irene is als supervisor betrokken bij een aantal van deze groepen. Voor de weeskinderen is er een schoolsponsorprogramma: de kinderen wonen bij familieleden en worden financieel ondersteund zodat zij naar school kunnen.

Zoals blijkt uit het bovenstaande, ligt de nadruk van het werk van Stéphanos Zambia op bewustmaking, het overdragen van kennis en het toerusten van lokale mensen om het Evangelie te verspreiden. Het is werk waarvoor Irene zelf telkens weer toegerust moet worden. Wij vragen u daarom te bidden voor haar en het werk dat in Zambia gedaan mag worden.

Gebedspunten:
- Inzicht en wijsheid om de Boodschap op een goede manier over te dragen.
- Zegen op het werk, dat er harten zullen veranderen.


Dankzegging:
- De lokale mensen met wie samengewerkt mag worden.
- De vele mogelijkheden om het Evangelie uit te dragen.


Meer informatie:
ireneinzambia.jouwweb.nl en facebook.com/ireneinzambiavoor meer informatie over het werk en het laatste nieuws
www.stephanos.nlvoor informatie over Stéphanos Zambia
tfcvoorzambia@gmail.comvoor vragen/contact met de Thuisfrontcommissie en om u aan te melden voor de kleurrijke nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt (zowel per post als digitaal)

Irene is volledig afhankelijk van financiële steun uit Nederland. Elke bijdrage is daarom zeer welkom op NL27RABO0306895153 t.n.v. Stichting Stéphanos.
 


 

 • © hersteld hervormde kerk 2019