vrouwenbond

Foto's en verslag vrouwenbondsdag

16 oktober 2014

We mogen terugzien op een fijne en goede ontmoeting. Hartelijk dank voor uw komst!                  

Klik hier om de foto's te bekijken.

BONDSDAG HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND GEHOUDEN OP 2 OKTOBER 2014 IN DE BETHELKERK TE LUNTEREN.

THEMA: ‘DE TIEN GEBODEN DES HEEREN’.

 

Om negen uur verzamelen alle medewerkers zich in de grote zaal van de Bethelkerk. Mw. A. Rijken-Ubak, 2e presidente, vraagt de Heere om een zegen en leest psalm 119 vers 1 t/m 16.

 

Na het zingen van psalm 19 vers 1 en 4 opent de 1e presidente mw. N. Schalkoort-Zijderveld deze 6e Bondsdag. Zij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder de beide sprekers op deze dag, ds. P.C. Hoek uit Hoevelaken en ds. G. Kater uit Rouveen.

Ook onze vaste organist Wouter Schalkoort en pianist Ton Burgering zijn weer aanwezig.

Afgevaardigden van organisaties en commissies worden eveneens welkom geheten.

Mw. Schalkoort leest een brief voor van de fam. K. Klopstra en de fam. R.J. Oomen, onze zendingswerkers in Malawi.

Ds. P.C. Hoek leest Psalm 19 en vraagt de Heere om een zegen over deze dag.

Zijn referaat heeft als titel: ‘Toen sprak God al deze woorden’.

Hoe vaak hoorden we deze woorden al in ons leven?

We denken vanmorgen na over het doel van de wet van God in het geheel van de Schrift. De wet kan iets negatiefs oproepen! De wet veroordeelt, we staan schuldig aan de wet en dus aan de vloek. Maar de inzet van de wet heeft juist een veelbelovende klank. Want met welke woorden zet God de wet in? Ik ben de HEERE, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Die woorden moeten de Israëlieten ootmoedig en blijmoedig stemmen. Ootmoedig, omdat God zegt:

Ik ben de HEERE. De Heilige God spreekt tot een zondig volk. Blijmoedig, Ik ben de HEERE, uw God.

Dus geen negatieve gedachten ten aanzien van de wet! Een positieve inzet en inzetting! De wet van God is immers uitdrukking van de wil van God. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. En daarom heeft een kind van God die wet hartelijk lief. Maar die goede wet eist ons op. We hebben als zondaar allemaal de wet tegen.  De wet verklaart mij schuldig tegenover een heilig God. Wij kunnen er niet aan voldoen. R. Mac Cheyne zegt het in zijn prachtige gedicht zo: Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Wat dan? Het gaat erom dat de eis van de wet ons brengt bij Christus. Mac Cheyne vervolgt: Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered, Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde- en mijn God sprak mij vrij! Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.

Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat het doel van de wet Christus is. Bij het kruis wordt het vrede.  Wie Christus liefheeft heeft de wet lief! Om die blijmoedig te bepeinzen, te gedenken en te betrachten.

Het blijft nodig om door een scherpe prediking onze zondige aard hoe langer hoe beter te leren kennen. Zodat we steeds meer en meer tot Christus de toevlucht zouden nemen, om straks eenmaal met Hem verenigd te mogen worden. Tot die dag zingen we hier op aarde: Ik ben, o Heer’ een vreemdeling hier beneên. Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken.

Na dit referaat zingen we psalm 147 vers 6 en 10. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de Bondsdag. 

De organist en pianist spelen de volgende liederen: Psalm 119; Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart; Vaste rots van mijn behoud.

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak heeft nog verschillende mededelingen. Daarna sluit ds. Hoek de morgenvergadering met dankgebed en vraagt een zegen voor de maaltijd.

In de pauze is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een bezoek te brengen aan de grote tent met de vele verkooptafels. De opbrengst van deze verkoop is voor het zendingswerk van de HHK in Suriname.

Na de pauze zingen we psalm 119 vers 1. Ds. G. Kater leest Johannes 15 vers 1 t/m 17, waarna hij de Heere dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt over de middagvergadering.

Tijdens het zingen van de verzen 1, 2 en 9 uit de Tien Geboden des HEEREN wordt er een collecte gehouden voor het zendingswerk van de HHK in Suriname.

Het referaat van ds. G. Kater heeft als titel: ‘Om die te doen uit dankbaarheid’.

Deze woorden uit de berijming van De Tien Geboden zingen we regelmatig in de eredienst. Maar ook in psalm 119 komen we verschillende keren de liefde van de dichter voor Gods wet tegen.  Herkennen we deze taal van de dichter? De liefde tot de wet is van het grootste belang. Want de liefde maakt het grote verschil tussen een wettisch leven en een wettig leven naar al Gods heilige geboden. We kunnen de geboden alleen uit dankbaarheid doen, als we weten dat de liefde van Christus ons dringt. Anders zijn we net als de rijke jongeling. 

Alleen in de geloofsgemeenschap met Christus wordt de titel van dit referaat werkelijkheid. Om Zijn geboden te doen uit dankbaarheid. Uit liefde voor Hem, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. Wat is dat een rijke troost voor allen die de verschijning van de Zaligmaker hebben lief gekregen. Ook al moet u dagelijks belijden tegen al Gods geboden te zondigen. Christus zegt in Joh. 14 vers 15: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Christus roept alle gelovigen dus nadrukkelijk op tot een leven naar de geboden van Gods wet.   

Dit ‘om die te doen uit dankbaarheid’ heeft alles te maken met het concrete leven van elke dag. Om op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft te wandelen in liefde tot Hem en onze naaste. Dit lukt op deze aarde nooit volmaakt. Het is een levenslange strijd tussen de oude en de nieuwe mens.

Zo leren we juist in het nieuwe leven naar de geboden van Christus, ook levenslang onze zondige aard hoe langer hoe meer kennen. Dat geeft een ootmoedig en afhankelijk leven. Johannes 15 over de wijnstok en de ranken is een blijvende les voor elke ware christen.

Om die te doen uit dankbaarheid. Het verlangen is levend, maar de praktijk op aarde zeer ten dele. Maar wat een troost voor allen die dit herkennen. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de Boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan tot in alle eeuwigheid!

We luisteren voor de 2e keer naar Wouter en Ton. Ze spelen: De tien Geboden des HEEREN; Alzo lief heeft God de wereld gehad; Alle roem is uitgesloten.

De beide sprekers beantwoorden de vragen die n.a.v. hun referaten gesteld worden.

De opbrengst van het project van de HHV t.b.v. Het Bijbelhuis in Den Helder is € 14.172,15. Dit wordt door zeven dames, uit iedere classis één en aangevuld met de bestuursleden mw. Melaard en mw. Van Ark, bekendgemaakt. De 1e penningmeesteresse mw. E.M. Melaard-Keijzer overhandigd dit bedrag in de vorm van een cheque aan evangelist W.J. Korving uit Den Helder. Hij bedankt alle leden van de plaatselijke verenigingen voor dit prachtige resultaat.

Mw. Schalkoort leest een groet voor van de fam. A. Meuleman en Annelies Groothuis, die binnenkort vertrekken naar het zendingsveld in Suriname.

In haar slotwoord bedankt de presidente alle medewerkers aan deze dag en in het bijzonder het kostersechtpaar Rijswijk met hun helpers en de mannenbroeders uit Lunteren. Het belangrijkste van deze dag was het onderwijs vanuit de Bijbel. Laten we dat woord meenemen, overdenken en bewaren in onze harten. Ze wenst alle verenigingen en Regionale Verbanden Gods zegen en alle aanwezigen een goede thuisreis. Na het zingen van psalm 119 vers 83 sluit ds. Kater deze dag met dankgebed.

 

De opbrengst van de collecte voor de onkosten is                    € 2.952,51

De opbrengst van de collecte voor de zending in Suriname is € 3.074,14                      

 

C.B. Hovestad-Stoffer

1e secretaresse HHV

 

 

 

 

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: