vrouwenbond

Meer over Bondsdag/PROJECT

Bondsdag PROJECT

 

 

 

NIEUW PROJECT VROUWENBOND!

 

Mocht u een bijdrage over willen maken voor ons nieuwe project, dan kunt u dat doen op onderstaand bankrekeningnummer (graag o.v.v. project), waarvoor wij u bij voorbaat hartelijk danken!

IBAN NL39 INGB 0005 6808 99 t.n.v. Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV) te Wezep

 

 

Veel vrouwen in de kerk in Malawi kunnen niet lezen. Dit komt zowel door het onderwijssysteem als door de thuissituatie van velen. Ze kunnen de Bijbel niet voor zichzelf lezen maar ook niet voorlezen aan jonge kinderen. 

 

De bedoeling van het project is dat in de twee zuidelijkste classes van Malawi cursussen worden aangeboden aan vrouwen om hen te leren lezen. 

Het is ons gebed dat de Heere dit project zal willen gebruiken tot nut en tot eeuwig heil van veel vrouwen in Malawi.

 

Van harte aanbevolen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bondsdag Hersteld Hervormde Vrouwenbond

Donderdag 6 oktober 2022

Bethelkerk Lunteren

Gods Voorzienigheid 

 

We beginnen deze 14e Bondsdag met het zingen van Psalm 105 : 1, 3 en 10. De 1e presidente, mevr. N. Schalkoort-Zijderveld, heet alle bezoekers in de kerk en zij die thuis mee luisteren en kijken van harte welkom. Ds. P.J.T. van den Herik van Urk en ds. K. Klopstra uit Barendrecht worden in het bijzonder welkom geheten, zij zijn de sprekers voor deze dag.

Ton Burgering en Wouter Schalkoort, de beide musici, worden ook hartelijk welkom geheten, evenals de afgevaardigden van verschillende Bonden en Commissies, de verslaggever van het RD en de fotograaf, dhr. Bruinekreeft.

 

Ds. P.J.T. van den Herik leest Genesis 41 : 39-45, Genesis 45 : 1-7 en Genesis 50 : 15-21 en gaat ons voor in gebed. Daarna houdt hij zijn referaat met als titel: Jozef, de behouder ten leven.

Ds. van den Herik neemt ons mee naar Genesis 50 : 20 waarin we zien wat de Heere in Zijn voorzienigheid doet: ‘Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed , gelijk het ten dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

Als eerste wordt stilgestaan bij het wonderlijke verloop van Gods weg met Jozef. Wat Jozef hier aan zijn broeders verteld, is een groot en onbegrijpelijk geheim. Laten we niet onderschatten door hoeveel bestrijdingen Jozef heengegaan is, voordat hij dit alles kan zeggen. De weg tot deze belijdenis heeft hem veel moeiten en tranen gekost. Veel verdriet en verleiding heeft hij doorstaan. Het leek allemaal tevergeefs, om wanhopig van te worden. Jozef werd doorlouterd. De beloften die God aan hem gegeven had in zijn dromen, gaan door het vuur van de beproeving.

De gevangenistijd is Gods bestemde tijd om het geloof van Jozef te beproeven. De Heere heeft Jozef in die beproeving niet losgelaten. De Heere was met hem.

Waar het naar toe zou gaan en hoe Gods beloften vervuld zouden worden, dat wist Jozef niet. Hij moest leren te wachten op Gods tijd.

Als tweede wordt stilgestaan bij het wonderlijke doel van Gods weg met Jozef. Hij wordt gebruikt om een groot volk in het leven te behouden. Het gaat om de zegen voor zijn broers, maar ook voor Egypte. Maar in de allereerste plaats gaat het om het volk Israël. Dat volk mag niet van honger uitsterven, want de beloofde Messias moet uit dit volk geboren worden. De broers van Jozef hadden hem de ondergang gewenst, maar de Heere geeft een onverwachte en onverdiende zegen.

‘En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’

 

Na dit leerzame referaat zingen we Psalm 119 : 33 en 36.

We luisteren naar het mooie muzikale intermezzo van Ton Burgering en Wouter Schalkoort, Psalm 80 : 1 en het lied ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’.

 

Mevr. T. van Klinken-Heijkop heeft enkele mededelingen waarna ds. Van den Herik de ochtend besluit met dankgebed en een zegen vraagt over de maaltijd. Na het zingen van Psalm 66 : 4 en 8 houden we pauze waarin we elkaar ontmoeten en de verkoopstands kunnen bezoeken.

 

Met het zingen van Psalm 80 : 1 wordt de middag geopend. Ds. K. Klopstra leest Handelingen 2 : 14-36 waarna hij dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt over de middag. Dan zingen we Psalm 80 : 8 en 11. De titel van het referaat is: Christus, de Behouder ten leven.

 

 Heel wat lijnen lopen kriskras door het Oude Testament, allemaal komen ze samen in Christus. Vandaag gaat het om de lijn van Jozef naar Christus. Als we de persoon van Jozef en Jezus vergelijken, zien we veel parallellen.

Jozef is een lijdende knecht vanwege het Woord van God tot hem in twee dromen. Ook Jezus was de lijdende Knecht des Heeren. Beiden waren lijdzaam in het lijden, hebben de goede strijd gestreden en zijn niet verbitterd geworden. Ook zijn zij beiden rechtvaardig  gebleven. Jozef is aan de wil en het Woord van God gehoorzaam gebleven, ook hierin is hij een type van Christus. Jozef was de man van kennis. Hij verstaat de weg van God met hem. Jezus had kennis van Zijn lijdensweg. Hij wist dat Hij het Lam Gods was. Hij wist ook welk doel Hij diende: ‘Jezus, Dewelke, voor de vreugde , die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.’

De weg en het werk van Jozef en Christus vertonen ook veel paralellen. Beiden gingen een wonderlijke weg. Jozef, de behouder van het volk om de belofte van de Messias niet te laten stranden in de zeven magere jaren. De toekomst van het hele volk van God spitst zich toe op die ene persoon. Dit is geen weg van mensen maar de weg van God. Hoeveel te meer kunnen we dit zeggen van de weg en het werk van Christus. Hoe wonderlijk en ongedacht is Zijn kruisweg. De toekomst van de hele wereld spitst zich toe op die ene Persoon die langs de weg van de onmogelijkheid gaat. In de laatste parallel zien we bij beiden vergevingsgezindheid maar hier komt ook het grote verschil openbaar: Jozef kan de schuld voor God van zijn broers niet wegnemen, hij kan geen zonden vergeven. God kan dit wel, het is zijn lievelingswerk.

Het grote wonder van Gods genade: Hij voor mij. Hem zij alle eer en lof en dank gegeven!

 

Tijdens het tweede muzikale intermezzo luisteren we naar de liederen ‘Wat de toekomst brengen moge’ en ‘Eén Naam is onze hope’.

De binnengekomen vragen worden door beide predikanten beantwoord.

 

Mevr. N. Schalkoort-van Zijderveld vertelt ons iets over het nieuwe project van de Vrouwenbond, ‘Vrouwen leren lezen in Malawi’. Veel vrouwen in de kerk in Malawi kunnen niet lezen. Dit komt zowel door het onderwijssysteem als door de thuissituatie van velen. Ze kunnen de Bijbel niet voor zichzelf lezen maar ook niet voorlezen aan jonge kinderen. De bedoeling van het project is dat in de twee zuidelijkste classes van Malawi cursussen worden aangeboden aan vrouwen om hen te leren lezen. Het is ons gebed dat de Heere dit project zal willen gebruiken tot nut en tot eeuwig heil van veel vrouwen in Malawi.

 

Mevr. Schalkoort bedankt eenieder die een bijdrage aan deze dag heeft geleverd. Ds. K. Klopstra besluit deze dag met dankgebed en tot slot zingen we Psalm 130 : 2 en 4.

 

P. Joppe-de Waard

Secretaresse HHV

 

 

   
  Tekstvak: Er was eens een oude christen die bij een aantal teksten in zijn Bijbel twee keer de letter B had geschreven. Wat bedoelt u daarmee, vroeg iemand hem. De man zei: Als de Heere een bepaalde tekst uit Zijn Woord heel persoonlijk voor mij openlegt, dan schrijf ik de letter B erbij: Beproefd. En als de Heere dan doet zoals Hij in die bepaalde tekst gesproken heeft, dan zet ik er nog een B naast: Bewezen!
 
  Tekstvak: In niets schittert de heerlijkheid van Gods Goddelijke wezen zo zeer als in het feit dat de God tegen Wie wij gezondigd hebben, een God is Die de zonden gaarne vergeeft. God is meer gewillig om ons de zonden te vergeven dan dat wij gewillig zijn om ons te bekeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023