vrouwenbond

Meer over Bondsdag 2017

Bondsdag 2017

 

We kijken terug op een mooie Bondsdag!

 

Dames, hartelijk dank voor uw komst naar Lunteren!

 

De foto's van deze dag vindt u in het fotoalbum.

Ze zijn gemaakt door de heer J. Bruinekreeft uit Lunteren, waarvoor onze hartelijke dank!

 
Verslag van de Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond
gehouden op 5 oktober 2017 in de Bethelkerk te Lunteren
 
C.B. Hovestad-Stoffer
Al vroeg is er grote bedrijvigheid bij de Bethelkerk te Lunteren. Voordat de bezoekers van de Bondsdag arriveren, moet er al veel werk verzet worden in de kerk en buiten op het plein. Wat is het fijn dat er ieder jaar zoveel hulp wordt gegeven!
Om negen uur komen de medewerkers bij elkaar in de grote zaal voor de opening.
De 2 presidente mw. A. Rijken-Ubak leest psalm 119 vers 105 t/m 120. Daarna vraagt ze de Heere om een zegen over deze dag.
Om half elf beginnen we deze 9e Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond met het zingen van psalm 140 de verzen 2, 7 en 8. In haar welkomstwoord benadrukt de
1e presidente mw. N. Schalkoort-Zijderveld, de waarde van het thema van vandaag:
‘Zonder strijd geen overwinning’. Ds. A. Vlietstra en ds. W.M. Mulder, de beide predikanten die dit onderwerp verder zullen uitwerken, worden hartelijk welkom geheten.
We zijn blij met de beide musici voor deze dag: Ton Burgering en Wouter Schalkoort.
Een woord van welkom is er ook voor de afgevaardigden van de Synode, commissies en bonden binnen de HHK en de vertegenwoordigers van de andere Vrouwenbonden.
De schrijvende pers van het RD en de fotograaf worden ook van harte welkom geheten.
Dit geldt ook voor de Avondvereniging uit Ridderkerk, die zich onlangs bij de HHV heeft aangesloten.
In de middagvergadering hoopt dhr. H.A. ter Maaten een presentatie te geven over ons nieuwe project ‘Het Seminarie van de HHK’.  Ook hij wordt hartelijk welkom geheten.
Ds. A. Vlietstra leest Lukas 13 vers 22 t/m 30 en 2 Timotheüs 4 vers 6 t/m 8. Hij gaat ons voor in gebed.
Het referaat van ds. A. Vlietstra heeft als titel: ‘Strijdt om in te gaan’.
Het is een ernstig onderwerp waar we ons vandaag mee bezig houden. Het gaat hier om een persoonlijke strijd, want ieder mens moet wederom geboren worden. Dit geldt voor alle mensen. Vanuit onszelf is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Het is een enge poort, zegt Christus en velen zullen denken in te gaan, maar niet kunnen. Trouw onder het Woord gekomen en misschien wel aan het Heilig Avondmaal gezeten, maar geen strijders geweest! Strijd is een gevecht tussen de oude en nieuwe mens. Job zegt: ‘Heeft niet de mens een strijd op aarde’? Een geestelijke strijd. Als er geen strijd is, mogen we ons wel afvragen of het wel goed zit tussen de Heere en ons. Want de strijd blijft tot het einde.
Saul streed tegen David en ook de psalmen spreken van veel strijd. Maar tegen wie strijden wij? We strijden tegen vijanden. De zonde is van huis uit onze vriend, maar als we genade mogen kennen wordt de zonde een vijand. En daar moeten we tegen strijden. Voor strijd is ook volharding nodig. Iets beginnen lukt nog wel, maar volhouden is een tweede. Dat kan niet zonder de vreze des Heeren. Strijd is de weg waarlangs de Heere Zijn volk leidt. Het is niet de grond voor de zaligheid, dat is Zijn volbrachte werk op Golgotha. Alleen door die weg is er verlossing voor de mens. In de jongste dag zal het geopenbaard worden. Dan is de strijd voorbij, verlost van de zonde. Paulus zegt: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben’.
Na dit leerzame referaat zingen we psalm 17 vers 4, 6 en 8 en wordt er gecollecteerd voor de onkosten van deze dag.
Tijdens het muzikale intermezzo van orgel en piano luisteren we naar psalm 89, en de liederen ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ en ‘Een vaste burcht is onze God’.
Mw. A. Rijken-Ubak bedankt ds. A. Vlietstra voor zijn referaat en heeft nog verschillende mededelingen. Ds. Vlietstra dankt de Heere voor deze ochtendvergadering en vraagt een zegen voor de maaltijd. We zingen tot slot psalm 119 vers 67.
In de pauze is er de ontmoeting met elkaar en kan er volop gekocht worden in de grote tent. De opbrengst van deze verkoop is voor het project van de HHV.
De middagvergadering beginnen we met het zingen van psalm 33 vers 9, waarna
ds. W.M. Mulder de Bijbel opent bij Openbaring 12 vers 1 t/m 12 en een zegen vraagt over deze middag.
Onder het zingen van psalm 145 vers 4 en 5 wordt de collecte gehouden voor het project van dit winterseizoen: Het Seminarie van de HHK.
Daarna krijgt ds. W.M. Mulder het woord voor zijn referaat: Overwinning door Hem!
De strijd is overwonnen door het bloed van het Lam. Dit lezen we in Openbaring 12.
Daar lezen we van een draak (de satan), een vrouw (de kerk), en een Kind (Christus).
Er is oorlog in de hemel. De duivel was de aanklager. Dit is vóór de Hemelvaart van Christus. Na de Hemelvaart is de duivel uit de hemel geworpen. Christus is nu de pleitbezorger. In de hemel is er de jubel, maar op de aarde de weeklacht. De duivel is op de aarde en hij weet dat hij maar weinig tijd heeft.  De kerk op aarde woont in de woestijn. Nu is de vraag: Voelen we dit ook? Zijn we een leesbare brief van Christus? Verlangen we naar de overwinning? Verlangen we ernaar om de strijd te boven te zijn? Of voelen we ons hier eigenlijk heel aardig thuis. We hebben geen strijd en verlangen niet naar de overwinning. Maar zonder strijd is er ook geen overwinning.
Wie geeft die overwinning? De duivel is een gevallen engel met duizenden jaren ervaring. Maar toch hij is overwonnen! Dat is een bemoediging voor de strijdende kerk op aarde.
De duivel is overwonnen op Golgotha. Toen Jezus sprak: ‘Het is volbracht’!
Maar, zeggen we, we zien er zo weinig van. En toch is het waar: door het bloed van het Lam. Het verzoenende bloed. Daar is kracht in het bloed van het Lam. We kunnen de strijd niet volbrengen in eigen kracht, maar alleen door Christus. Hij heeft de duivel overwonnen. Het is een zaak van geloof en gebed. Een overwinning met gevouwen handen en gebogen knieën.
Kom tot dit Lam en ervaar de kracht van Zijn bloed. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft’.
Na dit indringende referaat luisteren we naar het tweede muzikale intermezzo door Ton Burgering en Wouter Schalkoort. Zij spelen op piano en orgel psalm 116 en het lied ‘Eén Naam is onze hope’.
Ds. Vlietstra en ds. Mulder beantwoorden de binnengekomen vragen.
Nu krijgt dhr. H.A. ter Maaten het woord. Hij is student aan het Seminarie van de HHK en legt ons uit waarom dit project zo belangrijk is voor de voortgang van de predikantenopleiding van onze kerk. De overheid geeft wel een kleine bijdrage, maar het grootste gedeelte van de kosten moet door onze kerk gedragen worden. Wat is het een zegen om een eigen Bijbelgetrouwe opleiding te hebben, waar de a.s. predikanten worden opgeleid door docenten/predikanten die verbonden zijn aan de HHK. Het is belangrijk dat de studenten de brontalen leren, inzicht in de kerkgeschiedenis krijgen, en geworteld worden in de leer. Ook raken ze vertrouwd met de gereformeerde traditie, komen in contact met de internationale christelijke wereld en leren zich te verantwoorden in de huidige theologische discussies.
Dhr. ter Maaten vraagt allereerst om het gebed voor de studenten en daarnaast om financiële steun voor het HHS.
Mw. N. Schalkoort-Zijderveld bedankt alle medewerkers aan deze dag.  Ze spreekt de wens uit dat we het gehoorde, de boodschap vanuit de Bijbel: ‘Strijdt om in te gaan’,  mee zullen nemen naar huis. Ze wenst alle verenigingen en regionale verbanden Gods zegen voor het nieuwe vergaderseizoen. Na het zingen van de verzen 8 en 9 uit het Gebed des Heeren sluit ds. W.M. Mulder deze dag af met dankgebed en wenst ons allen wel thuis.
Opbrengst collecte voor de onkosten:   €  2.568,39
Opbrengst collecte voor het project Seminarie:     €  2.705,65

C.B. Hovestad-Stoffer
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: