• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening cursusjaar HHS

D.V. vrijdagavond 30 augustus is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het nieuwe jaar.

Prof. dr. W. van Vlastuin zal een meditatie verzorgen en ds. D.J. Diepenbroek zal een lezing houden over een theologisch onderwerp. Ook zullen we kennis maken met de nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).
U en jij, belangstellende of betrokkene, zijn van harte uitgenodigd in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg, Frans Halslaan 21, 3931 LJ Woudenberg. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Tot ziens!
 

 • © hersteld hervormde kerk 2019