hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

De komende maanden zijn er diverse toerustingsmogelijkheden voor (beginnend) diakenen. In deze nieuwsbrief delen wij hierover meer. We ontmoeten u graag tijdens een van deze toerustingsbijeenkomsten!

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
 

Cursusdag beginnende ambtsdragers - met workshop over diaconaat 

Speciaal voor beginnende ambtsdragers wordt er in D.V. maart een cursusdag georganiseerd. Tijdens de dag kunt u een workshop volgen over diaconaat: ‘Hoe dien ik de gemeente als diaken?’ Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere diaconaat in de Bijbel, diaconaat in de kerkorde, inzamelen en uitdelen, signaleren van hulpvragen en het geven van hulp, taken en verantwoordelijkheden, diaconaat in de eigen gemeente en samenwerking met andere instellingen. Meer informatie vindt u op de website.

 
 

Toerustingscursus ambtsdragers  - Omgaan met psychische nood in gemeente

In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. Om ambtsdragers toe te rusten op dit gebied, organiseert de generale diaconale commissie in samenwerking met Eleos een toerustingscursus in april/mei D.V. die twee avonden beslaat. De cursus wordt aangeboden op twee locaties (Elspeet en Ridderkerk). Meer informatie over het programma en de data vindt u op de website.

 
 

Vermoedens van Huiselijk geweld of kindermishandeling?

Vraag een deskundige om advies! Misschien heeft u een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie? Stelt u eens voor dat desbetreffende persoon over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan af wist. Heeft u advies nodig of een vraag hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring? Neem dan contact op met een aandachtsfunctionaris van Schuilplaats, De Vluchtheuvel of het Ds. G.H. Kerstencentrum voor advies. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers. Meer informatie en de contactgegevens vindt u hier.

 
 

Collecte noodhulp en rampenfonds – D.V. zondag 18 maart 2018

D.V. zondag 18 maart zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het “Noodhulp- en rampenfonds”. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Recent werd hulp verleend aan inwoners van Bangladesh die door een ernstige overstroming getroffen zijn.

 
 

Leestip – In uw dienst getrouw

Recent verscheen het boek ‘In uw dienst getrouw’. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op wat van een ouderling en een diaken op grond van Gods Woord verwacht wordt. Daarbij wordt het formulier tot bevestiging van ouderlingen en diakenen nauwkeurig gevolgd en uitgelegd. Ook komt aan de orde hoe gemeenteleden met hun ambtsdragers moeten omgaan. Het boek is geschikt voor degenen die voor het eerst ambtsdrager worden, maar ook voor hen die al jaren in het ambt mogen dienen. Ieder hoofdstuk wordt met enkele vragen afgesloten. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Den Hertog.

 
 

Leestip - Ze horen bij ons?! Pleegzorg en gastopvang in gezin, kerk en school

De generale diaconale commissie is betrokken bij een initiatief voor gastopvang voor kinderen en jongeren die een time-out nodig hebben. Recent verscheen het boek: Ze horen bij ons?! Het boek geeft een inkijk in de praktijk van pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn diverse ervaringsverhalen opgenomen. Daarbij cirkelt alles om de vraag: Hoe kunnen we christelijke naastenliefde betonen aan kwetsbare kinderen in gebroken omstandigheden? Het is zodoende een handreiking voor gast- en pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden. Het boek is te bestellen bij uitgeverij De Banier.

 

Ter overdenking 

Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

(2 Korinthe 8: 7-9)

 

 

Agenda (D.V.)

Inmiddels zijn de data van de landelijke toerustingsdagen 2018 bekend (1 september Oud-Beijerland, 8 september Elspeet). Het thema is dit jaar ‘Het signaleren van nood bij gemeenteleden’. Een overzicht van alle toerustingsactiviteiten in D.V. 2018 vindt u hier.

 

 

 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden