Meer over Toerusting

Workshops

1. De ambtsdrager en de zorg voor de ziel
Ds. IJ.R. Bijl 

Een ambtsdrager gaat met zielen om. Een ziel is het meest kostbare wat er is. De zielen zijn geschapen voor de eeuwigheid. God heeft ambtsdragers geroepen om over de zielen te waken (Hebreeën 13: 17). Ambtsdragers zijn daarvoor verantwoording schuldig aan Christus, Die het ambt heeft gegeven. In deze workshop denken we er samen over na hoe de ambtsdrager moet waken over de zorg voor de zielen.   

2. Op huisbezoek
ds. A.J. Schalkoort

In deze workshop denken we met elkaar na over het huisbezoek als opdracht van God. De workshopleider gaat in op de grondslag, geschiedenis en praktijk van het huisbezoek. U krijgt handvatten om te leren na geduldig luisteren te vragen naar de geestelijke welstand van de persoon of het gezin.  

3. In gesprek over de preek
Oud. W. de Kloe 

Na het dankgebed in de consistorie is het stil. Het blijft stil. Wat nu …? Wat kan het moeilijk zijn om na de kerkdienst in gesprek te gaan over de preek. Of is dat geen goed moment om het gesprek over de preek te voeren? In deze workshop willen we met elkaar verkennen hoe we het gesprek over de preek kunnen voeren.  

4. Het houden van opzicht
Ds. A. Kos 

Op het moment dat een lid van het consistorie of een gemeentelid constateert dat een gemeentelid zich schuldig maakt aan een onchristelijke belijdenis en/of wandel, gaat het pastoraat over in het opzicht. In deze workshop denken we na over het houden van opzicht. Wat is daarin de taak van de ambtsdrager? Kan voorkomen worden dat een klacht bij de commissie voor het opzicht wordt ingediend? Ds. Kos, voorzitter van de generale commissie voor het opzicht, bespreekt welke richtlijnen de Schrift en de orde van de kerk geven als het gaat om het houden van opzicht. 

5. De actualiteit van de kinderdoop
Ds. G. Kater 

Hun kind is vijf maanden. Het is nog niet gedoopt, want het echtpaar heeft moeite met de kinderdoop. Ze willen graag lid blijven van de gemeente, maar het ging tegen hun geweten in om hun kind te laten dopen. Door bestudering van Gods Woord waren ze tot de conclusie gekomen, dat de kinderdoop niet Bijbels is. In deze workshop wordt de Bijbelse visie op de kinderdoop als sacrament uitgelegd. U krijgt handvatten om het gesprek over dit belangrijke thema te voeren.  

6. De verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging
Dr. W. van Vlastuin 

De verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, hoe zit dat? Een vraag die in de geschiedenis van de theologie al eeuwenlang een strijdpunt oplevert. Het gaat uiteindelijk om de vraag hoe de heiliging gestalte krijgt in het leven van de gelovige. Wordt een mens steeds minder in eigen oog (Kohlbrugge), of werkt een mens actief aan een heilig leven? Wordt een mens groter zondaar, of steeds heiliger? In deze workshop krijgt u handvatten om het gesprek over dit belangrijke thema te voeren. 

8. Pastoraal in gesprek met jongeren
Oud. M. Goedegebuur 

De tijd waarin onze jongeren opgroeien, is intensief. Er komen veel prikkels en verleidingen op hen af, mede door invloeden vanuit de evangelische beweging. Er worden jongerenavonden bezocht waarop de persoonlijke geloofskeuze van de mens benadrukt wordt. De sfeer is warm en goed. Ze voelen zich er thuis. Soms wordt de keuze voor de geloofsdoop gemaakt om zo hun persoonlijke keuze te bevestigen. Met elkaar zal in deze workshop nagedacht worden hoe je een pastoraal gesprek met jongeren voert om hen vast te houden bij de gereformeerde belijdenis en bij de gemeente.   

9. Dienen als diaken
Ds. J. Joppe 

De diaken is van Godswege tot uitdelen geroepen. Met een bewogen hart, in liefde tot de naaste. Vanuit de liefde van Christus die dringt, medelijdend en meevoelend. Een diaken mag ook het Woord verkondigen. Niet in de plaats van materiële en concrete hulp, (deze komt eerst), maar wel daarnaast. In deze workshop denken we na over diaconaat in de Bijbel, diaconaat in de kerkorde, het inzamelen en uitdelen, signaleren van hulpvragen en het geven van hulp, taken en verantwoordelijkheden, diaconaat in de eigen gemeente en samenwerking met andere instellingen.  

10. Seksueel misbruik; hoe te handelen?
M. Geluk 

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. De Hersteld Hervormde Kerk werkt samen met het Meldpunt Misbruik. Er is een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties opgesteld. Het is belangrijk dat u de kerkelijke weg kent ingeval er sprake is van seksueel misbruik. Deze workshop wordt gegeven door dhr. M. Geluk, lid van de werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties, en tevens gemeentebegeleider. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit