Dagelijks Woord

Update advies erediensten en corona

09 maart 2021

Update naar aanleiding van de verlenging van de lockdown en de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Naar aanleiding van de verlenging van de lockdown en de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen adviseert het breed moderamen van de generale synode het volgende: 

De diensten kunnen bezocht worden door maximaal dertig personen exclusief personeel en kinderen tot en met twaalf jaar. Indien de lokale situatie het toelaat, dat wil zeggen de besmettingscijfers in de regio daartoe ruimte geven, het kerkgebouw daarvoor mogelijkheden biedt en de basisregels in acht kunnen worden genomen, kan gekozen worden om 10% van de gebouwcapaciteit te gebruiken.

Een blijvende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.

Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk.

Het stilleggen van (binnen) bijeenkomsten als kring- en verenigingswerk, waarbij een digitale invulling van activiteiten die uitgevallen zijn of het langer door laten lopen van het winterseizoen in overweging gegeven worden.

Het bezoekwerk door de predikant, een andere ambtsdrager, een pastoraal medewerker, of anderen die bezoekwerk doen, kan weer worden opgestart. Hierbij dienen bezoeken alleen te worden afgelegd, moet(en) degene(n) die bezocht word(t)(en) daarmee instemmen en dienen de basisregels in acht te worden genomen.

Avondklok

Zolang de avondklok geldt is het vanaf 21.00u tot en met 04.30u niet toegestaan om buiten te zijn. Alleen in noodgevallen is dit met een schriftelijke ontheffing wel toegestaan. 

Wij adviseren u te zorgen dat planbare bijeenkomsten op zo’n tijdstip zijn afgelopen dat alle betrokkenen (aanwezigen en personeel) voor 21.00u thuis kunnen zijn. In noodsituaties en niet-planbare zaken kan gebruik gemaakt worden van de ontheffing. 

Dit betekent dat:

kerkdiensten zo laat afgelopen zijn dat gemeenteleden, kerkenraad, koster en voorganger vóór 21.00u thuis kunnen zijn. In sommige situaties kan dit betekenen dat kerkdiensten vervroegd moeten worden, of dat voorgangers die een grote afstand moeten overbruggen de dienst ruilen naar een meer nabij gelegen plaats.

doordeweekse bijeenkomsten en pastorale bezoeken voor 21.00u afgelopen moeten zijn.

voor degenen die nodig zijn om een digitale uitzending mogelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van onderstaande ontheffingsformulieren.

voor predikanten, kerkelijk werkers, anderen die crisispastoraat doen, en zij die ander noodzakelijk werk voor de gemeente verrichten, kan een ontheffing worden verleend. 

In zo’n situatie moet u twee verklaringen bij u hebben, te weten:

o Formulier eigen verklaring (download)

o Formulier werkgeversverklaring (download)

De werkgeversverklaring dient ondertekend te worden door de voorzitter of secretaris van het college van kerkvoogden en is alleen van toepassing voor de werkzaamheden die ten dienste van die gemeente verricht worden. Voor de predikant kan aangevinkt worden: ‘Ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’ , waardoor deze slechts één keer verstrekt hoeft te worden. 

Protocol ‘anderhalvemeterkerk’ en noodzaak goede ventilatie

In aanvulling op bovenstaande adviezen wijzen we u op het geactualiseerde protocol ‘anderhalvemeterkerk’ zoals dit op de website van de kerk te vinden is. In het bijzonder willen we u wijzen op de informatie die daarin is opgenomen inzake ventilatie van het kerkgebouw. 

Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde

Vanwege de (verlenging) van de lockdown en om de dingen zo mogelijk met orde te laten gebeuren, zijn de noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde geactualiseerd. U kunt deze vinden op de website van de kerk.  

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit