Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

01 december 2021

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Advies
Het breed moderamen heeft in voorgaande brieven vaak eerst haar adviezen uitgewerkt alvorens te beklemtonen dat het de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad is deze adviezen door te vertalen naar de eigen gemeente. Deze volgorde kan onbedoeld ervaren zijn als het vooropstellen van onze adviezen en het ondergeschikt maken van de eigenstandige plaats van de kerkenraad. Het breed moderamen wil daarom allereerst met klem benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van iedere kerkenraad is om dit advies samen met de kerkvoogdij toe te passen in eigen gemeente. Het breed moderamen komt met het in ogenschouw nemen van de avond-lockdown en het verminderen van het aantal contactmomenten voor de periode tot 19 december tot de volgende adviezen:
•Een aanbeveling om te onderzoeken of het mogelijk is om zondagse diensten die na 17:00 uur zijn afgelopen te vervroegen naar een tijdstip waarop deze uiterlijk 17:00 uur afgelopen zijn.
•Het stilleggen van kring-en verenigingswerk waarbij een digitale invulling van uitgevallen activiteiten of het verlengen van het seizoen in overweging wordt gegeven.
•De catechisaties zijn een wezenlijk onderdeel van het kerkelijk onderwijs aan jongeren. Het is belangrijk dat dit werk doorgang kan hebben waarbij een digitale invulling in overweging gegeven wordt. Als de catechisaties fysiek gehouden worden, dienen alle relevante regels in acht genomen te worden.
•Het bezoekwerk kan doorgaan met dien verstande dat het aantal bezoeken zoveel mogelijk beperkt wordt tot maximaal één per dag.
•Dringende kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten kunnen met inachtneming van alle coronamaatregelen plaatsvinden. Het breed moderamen wijst er verder op dat het van het allergrootste belang blijft om de basisregels rond afstand houden, handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, triage, ventileren, het dragen van een mondkapje en alle andere maatregelen waar in onze vorige brieven aan gerefereerd is, in acht te nemen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit