Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

04 juni 2021

Update naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Advies
Het breed moderamen geeft het volgende advies voor de maand juni:
In de erediensten kunnen meer mensen ontvangen worden. Met ingang van 5 juni gelden de volgende aantallen:
• 60 personen (exclusief kinderen tot 18 jaar en ‘personeel’).
• Indien de lokale situatie het toelaat, het kerkgebouw daarvoor mogelijkheden biedt en de basisregels in acht kunnen worden genomen, kan gekozen worden om 15% van de gebouwcapaciteit te gebruiken.
• Maximaal 250 personen (exclusief kinderen tot 18 jaar en ‘personeel’) bij kerkzalen vanaf 1000 zitplaatsen.
Er dient anderhalve meter afstand te worden gehouden. Hierbij geldt wel dat vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatsvindt (zie onder), er vooraf gereserveerd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft. Er moet voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Ten aanzien van het jeugdwerk voor jongeren onder de achttien jaar zijn de beperkingen opgeheven. Dit geeft meer ruimte aan het jeugdwerk. In lijn hiermee heeft het breed moderamen ervoor gekozen om jongeren tot achttien jaar niet mee te tellen in de aantallen voor de kerkdiensten. Hierbij dient tussen huishoudens wel anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Het breed moderamen stelt op basis van het advies van het CIO vast dat er meer ruimte gekomen is om te zingen en adviseert deze ruimte te overwegen in uw bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang. Het breed moderamen wijst er met klem op dat het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de kerkvoogdij is om dit advies te vertalen naar de eigen gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit