Terugblik winterconferentie HHS 2019 A.D.

25 januari 2019

Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Evangelisatie, een boodschap voor de wereld’. 

Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten deze conferentie.

Evenals voorgaande jaren werd het openingswoord verzorgd door ds. P. den Ouden. Met het oog op het thema stond hij stil bij George Whitefield, om de nadruk te leggen op wat God door hem gedaan heeft. In een tijd van geestelijke ingezonkenheid mocht Whitefield een middel in Gods hand zijn om velen met het evangelie te bereiken. Whitefield heeft veel gereisd, en waar hij kwam, bracht hij het Woord. In de VS stond hij aan het begin van the Great Awakening (voor de tekst van het openingswoord, klik hier).

In de middaglezing stond dr. J.H. van Doleweerd stil bij “Belijning op de weg – Over theologie van zending”. In theologie van zending komen theologische bezinning omtrent Bijbel en gereformeerde theologie, kerk en cultuur en context bij elkaar; het heeft zijn doorwerking in actuele vragen en thema’s, die te maken hebben met zending en evangelisatie (voor een samenvatting van zijn lezing, klik hier).

De avondlezing van ds. C.H. Legemaate, verbonden aan een zendingsgemeente in Rotterdam, had als onderwerp ‘De scheidsmuur afgebroken – Kerk in de grote stad’. De lector liet aan de hand van voorbeelden zien hoe cultuur en wereldbeeld inwerken op communicatie. Missiologen kunnen helpen bij het zoeken naar manieren om het Evangelie zo te leren verwoorden dat de boodschap bij de hoorders overkomt. (voor een samenvatting van de lezing, klik hier).

Vrijdagochtend sprak dr. M. Visser over ‘We zijn in de wereld, maar ook voor de wereld’. We zijn geroepen het evangelie uit te dragen aan anderen, maar daarbij stuiten we op blokkades. Sommige blokkades liggen bij de hoorders (verhard hart, bestaan van God niet willen toegeven), maar er zijn ook blokkades, die door de evangelisten opgeworpen (kunnen) worden (zoals vasthouden aan tradities, taalgebruik en kleding). Als we de zendings- en evangelisatieopdracht serieus nemen, zullen we ons moeten bezinnen op onze manier van kerk-zijn. (voor een samenvatting van de lezing, klik hier).

Tenslotte sloot ds. K. ten Klooster de conferentie af met een pastoraal slotwoord. Hij sprak over de ‘boodschappers van goede tijding’, die het Lam verkondigen. Zij komen met een boodschap van vrede, maar dat woord is wel een steen des aanstoots. Die boodschap van vrede betreft het heil in Christus; Hij is Koning en heeft het voor het zeggen in hemel en op aarde. Om dat te kunnen verkondigen is het nodig zelf onderdaan en dienstknecht te zijn van die Koning. Hijzelf zal de bekwaamheid geven het evangelie met onderscheid te verkondigen. Zo wordt het volk van God, heel de Kerk des Heeren tot de bloei en de vrucht van het leven gebracht in de dienst van de Heere (voor een samenvatting van het slotwoord, klik hier).

Terugkijkend kan gezegd worden dat het een goede conferentie was met leerzame lezingen en goede ontmoetingen

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit