Terugblik winterconferentie HHS 2018

18 januari 2018

Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Schepping – evolutie’. 

Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten deze conferentie.

Het openingswoord werd verzorgd door ds. P. den Ouden. Hij stond stil bij 2 Kor: 5: 14: “Want de liefde van Christus dringt ons”. In aansluiting op zijn openingswoord van de winterconferentie van 2017 (over 2 Kor. 5:11a, waar het gaat om de schrik des Heeren, die Paulus de mensen deed bewegen tot geloof), stond ds. Den Ouden nu stil bij de liefde van Christus, die Paulus drong, die Paulus dreef. “En als het goed is het ook bij ons de liefde van Christus die ons drijft tot de theologiestudie en tot het predikantschap” (voor de tekst van de overdenking, klik hier).

Donderdagmiddag hield prof. dr. M.J. de Vries (TU Delft) een lezing met als onderwerp “Geloof en wetenschap: een spannende relatie”. Hij liet zien dat bij discussies rondom het thema schepping - evolutie argumenten van verschillend niveau soms door elkaar gebruikt worden; wat tot het gebied van de wetenschap behoort moet niet vermengd worden  met voorwetenschappelijke uitgangspunten, die tot het gebied van de wereldbeschouwing behoren (voor de PowerPoint presentatie, klik hier).

In de avondlezing stond prof. dr. W. de Vries (WUR) uitgebreid stil bij het onderwerp “Evolutie: het bewijs, het gevolg en het geding”. In zijn lezing ging hij in een drietal zaken 1. Het bewijs van evolutie: wat is de kern van evolutie en hoe onontkoombaar is het bewijs. 2. Het gevolg van de aanvaarding van evolutie: hier werd een licht geworpen op de geschiedenis van die in Nederlandse kerken en instituties en wat daar onafscheidelijk mee samen hangt.  3. Het geding: Wat is er wezenlijk in het geding als evolutie wordt aanvaard. 

Vrijdagochtend sprak dr. P. de Vries over “De betekenis en boodschap van Genesis 1-4”. Het eerste boek van de Bijbel heeft een fundamentele betekenis. Zonder dit boek kunnen we de Bijbelse boodschap in haar geheel nooit begrijpen. Het boek Genesis vertelt ons van de schepping van de wereld en van de mens, van de zondeval en van God die na de zondeval de mens genadig opzocht. Het boek Genesis laat ons zien dat God Abraham, Izak en Jacob verkiest opdat in hun zaad, in hun nageslacht alle geslachten van de wereld gezegend zouden worden. Een belofte die haar vervulling zou vinden in Jezus Christus, zoon van Abraham, zoon van David en bovenal Zoon van God. God Die mens werd.
Met het gebruik van genealogieën met namen van concrete personen wordt onderstreept dat het in Genesis om historische gebeurtenissen gaat. Het literair karakter van de Bijbelse vertellingen mag niet als aanwezig worden gezien dat de vertelling geen historie biedt. Een hoog literair gehalte hoeft niet te strijden niet met histori­citeit.
Het Bijbelse getuigenis van de schepping en van de geschiedenis wordt bepaald door het ge­geven dat er maar één God is. Daarin verschilt Israël van de omliggende volkeren. Gene­sis 1-4 verhaalt de schepping, de zondeval, het opzoeken van Adam en Eva door de HEERE en eindigt dat men de naam van de HEERE aanroept. De HEERE Die laat zien dat Hij door de geslachten heen werkt, wordt gemeenschappelijk gediend. Zo bevatten de eerste hoofd­stuk­ken van Genesis al de hele Bijbelse boodschap in knop.

Tenslotte sloot ds. C. Gielen de conferentie af met een pastoraal slotwoord. De Heere roept mensen tot Zijn dienst en geeft daarbij de belofte ‘Ik zal’. Dit is van groot belang als er vragen en worstelingen zijn rondom de roeping en voortgang in de studie. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde leerde Jezus als machthebbende, als hoogste Profeet en Leraar.  Hij zei: ‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij ’(Matth. 11:29a). Zo hebben de discipelen geleerd Hem te volgen en zo leert Hij dit nog steeds aan predikanten en studenten. Hij legt geen last op, die te zwaar is. In Handelingen 2 staat dat de christelijke gemeente volhardend is in de leer (leer ‘naar binnen’) en in het vervolg van dat Bijbelboek is te lezen dat die leer uitgedragen wordt (leer ‘naar buiten’). Het zijn heilige momenten als gemerkt mag worden dat ons spreken over Zijn Naam door Hem overgenomen wordt; Hij zorgt er Zelf voor dat Zijn Woord niet ledig zal wederkeren. Hij heeft beloofd: “En zie, Ik ben met ulieden, al de dagen tot de voleinding der wereld’ (Matth. 28:20).

Het was een goede conferentie met leerzame lezingen en goede ontmoetingen (voor foto's, klik hier). Het voornemen is om de drie lezingen binnenkort in brochurevorm te publiceren.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit