Terugblik opening academisch jaar 2019-2020 A.D.

16 september 2019

Op vrijdag 30 augustus j.l. vond de jaaropening plaats van het Hersteld Hervormd Seminarie. Dit jaar werd die bijeenkomst gehouden in de Maranathakerk te Woudenberg.

Prof. dr. W. van Vlastuin opende de avond met Schriftlezing en een meditatie n.a.v. 1 Tim. 4:16: ‘Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen’.

De studie aan het Seminarie kan als een instrument zijn om God beter en/of dieper te leren kennen; dit zal echter vaak gaan in de weg van allerlei aanvechtingen. Zo studeren – vooral als dit plaats heeft naast de verantwoordelijkheid voor een gezin en het hebben van een baan - kost veel energie. In deze situatie zouden we de tekst kunnen uitleggen als het letten op onze eigen belangen en gezondheid. Dat kan nodig zijn als het maar niet leidt tot een 8:00 – 17:00 uur mentaliteit. Wie zich geroepen weet in Gods Koninkrijk kan niet volstaan met deze mentaliteit, maar weet zich ‘altijd’ geroepen in Zijn dienst.
‘Heb acht op uzelf’ betekent ‘houd de wacht bij uzelf’. Blijkbaar is het nodig de wacht te houden, omdat er gevaren vanuit ons hart dreigen. We zouden zomaar zelfgenoegzaam of overmoedig kunnen worden, of mismoedig. Deze houdingen ondermijnen onze geestelijke kracht. Het is van groot belang dat we de studie en dit werk niet uit eigen kracht willen doen, maar dat we geleid worden door de Heilige Geest; hoe meer we naar Hem luisteren, hoe meer dienstbetoon naar de Heere. Het is ook van belang op onze levenswandel te letten: woorden wekken, voorbeelden strekken.
Daarnaast is het zaak de wacht te houden bij de leer. In onze tijd van postmodernisme kunnen we de leer verdedigen als een systeem van waarheden; het gaat er in deze tekst om dat de waarheid ons beheerst, dat geldt in het bijzonder de persoon van de Waarheid. Dit laatste vraagt van ons dat we wandelen in gemeenschap met de levende Christus.
Tenslotte is er de oproep om in deze dingen te volharden, ondanks de tegenkrachten die er zullen zijn  van binnenuit en buitenaf. Aan dat volharden verbindt God Zijn belofte; wie zo leeft, mag tot zegen zijn van de gemeente, waarin hij gesteld is.

Hierna was het woord aan ds. D.J. Diepenbroek voor zijn lezing, getiteld “Verbond en prediking”.
Het is nodig om in de theologie, de prediking, de catechese en het pastoraat niet alleen in te gaan op het overschatten en onderschatten van het verbond, maar ook om uit te werken wat het verbond inhoudt, want ‘het verbond is het raam waarbinnen de Heere met ons omgaat’ (ds. G. Boer). De gemeente is een verbondsgemeente, tot wie de Heere komt met Zijn beloften en eisen en daarom moet de gemeente in volle verantwoordelijkheid gesteld worden.
Dit heeft gevolgen voor de verkondiging. Er zijn drie mogelijkheden:
Het verbond kan onderbelicht blijven in de prediking, waardoor de prediking diepte verliest, omdat de hoorder niet geplaatst wordt in het licht van zijn verhouding tot de God van het verbond.
Het verbond kan echter ook overbelicht worden in de prediking; dat gebeurt als het verschil tussen de twee soorten verbondskinderen niet functioneert in de prediking. Daarom is het van groot belang dat in de prediking stilgestaan wordt bij de aangrijpende mogelijkheid dat verbondskinderen verloren gaan (mensen die niet echt met Christus verbonden zijn maar die er slechts bijhangen). De buitenste duisternis is de keerzijde dat God aan Zijn verbond gedenkt. Als in de prediking onderscheid gemaakt wordt tussen die twee soorten verbondskinderen mag/moet de vraag gesteld worden of de hoorders herkennen wat gepredikt wordt.
Tenslotte kan het verbond ook heerlijk oplichten in de prediking. Dit gebeurt als het ‘in Christus geheiligd’ aan de orde wordt gesteld, als de Middelaar des verbonds wordt gepredikt. Deze prediking is appellerend, en gaat gepaard met bevel van geloof en bekering. In de prediking mag het liefdesbevel van Christus uitgaan, in het geloof dat de Geest het onmogelijke mogelijk maakt.   De Geest maakt het hart gewillig om met armen van geloof de Middelaar van het verbond te omhelzen.

Vervolgens kregen de eerstejaars de gelegenheid zich voor te stellen.
Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid voor ontmoeting.

Klik hier om de foto's van de opening van het academisch jaar te bekijken. 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit