Terugblik opening academisch jaar 2018-2019 A.D.

Op 31 augustus jl. vond de opening plaats van het academisch jaar van het Hersteld Hervormd Seminarie. Deze bijeenkomst werd gehouden in Kesteren.

Dr. P. de Vries opende de avond met Schriftlezing en een meditatie over 1 Korinthe 12:3b: “en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest”. Theologie is het nadenken voor Gods aangezicht over Wie Hij is, met Gods Woord als bron en norm. Dit leidt tot het spreken over de Drieënige God.
Alle christenen belijden – door de kracht en in afhankelijkheid van de Heilige Geest - dat Jezus zowel Heere als Zaligmaker is. Hij, Die als Kurios aan de Vader gelijk is, is mens geworden. Hij is ook Gebieder. Wie Hem belijdt, is met Hem gestorven en opgewekt en krijgt hoe langer hoe meer het verlangen om voor Hem te leven. Het is niet zo dat iedereen een zgn. Paulus-bekering nodig heeft, maar het is wel nodig dat men van vijand verandert naar belijder. Zo’n belijder zal de middelen gebruiken en steunen op de Middelaar. Een christen kan falen, of diep vallen, maar er is een weg terug; wie deze gang maakt, zal daarna des te meer Christus belijden.

Vervolgens hield dr. P.C. Hoek een lezing met als thema: “Alsof God door ons bad. Prediking als bediening der verzoening”. De vrucht van de verzoening is vrede, vriendschap. God maakt van vijanden vrienden; de prijs, die hiervoor betaald is, is het offer van Zijn Zoon. God heeft Zijn Zoon tot zonde gemaakt, terwijl Hij geen zondaar werd; Gods Zoon werd geïdentificeerd met Adam. Paulus weet zich verkondiger van dat wonder; hij leeft eruit en kan het daarom aan anderen aanprijzen.

De verzoening, die geproclameerd wordt, heet de ‘dienst der verzoening’. Deze bediening der verzoening is aan mensen toevertrouwd. Een wonder, want wie is tot deze dingen bekwaam? Vanuit onszelf beleven we dat we het niet kunnen, maar door genade mag ervaren worden dat God de bediening der verzoening geeft.
Het woord ‘bediening’(diakonia) sluit de gehoorzaamheid van Christus in. De zondaar hoeft God niet gunstig te stemmen; hij zal daarentegen ontdekken dat God door het volkomen offer van Christus alles gedaan heeft.

Zo is de Heere dan ook het subject van de bediening der verzoening. Luther noemt God ‘Deus predicatus’. Als het Woord open gaat, zal de Heilige Geest het woord nemen. Daarom is een preek niet een woord over God, maar een woord vanwege God.

Hierna kregen de eerstejaars de gelegenheid zich voor te stellen.
Na het afsluiten van de bijeenkomst was er gelegenheid voor ontmoeting.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit