Persbericht synode 15 juni jl.

18 juni 2018

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 15 juni te Veenendaal.

Op vrijdag 15 juni vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkelijk bureau te Veenendaal. In deze vergadering gaf de commissie toezicht en financiën een toelichting op de financiële stand van zaken, bezon de synode zich onder andere op een aanpassing van het omslagstelsel en gaf zij de commissie Israël fiat voor een aantal nieuwe initiatieven. Daarnaast werden de jaarrekeningen en jaarverslagen van diverse commissies vastgesteld en goedgekeurd.

De vergadering werd geopend door de preses, ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Naar aanleiding van Psalm 29 mediteerde hij over ‘de stem des Heeren’. Het is een stem die met kracht en majesteit spreekt in de natuur, maar niet minder in het midden van Zijn gemeente. Met een verwijzing naar Handelingen 2 beklemtoonde hij dat deze stem zowel ontdekkend is als vertroostend, zowel vermanend als bemoedigend. In die weg zal Hij Zijn volk sterkte en vrede geven, zoals aan het slot van de Psalm staat. Vrede in de bloedwonden van Christus.

Generale financiën
Namens de commissie toezicht en financiën lichtte kerkvoogd S.L. Visser (Middelharnis – Sommelsdijk) de jaarrekeningen 2017 toe van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Financieringsfonds Hersteld Hervormde Kerk en Kerkelijk Bureau. Hij sprak zijn dankbaarheid uit over het feit dat de financiën van de kerk zich op een gezonde manier ontwikkelen. Mede dankzij een aantal niet voorziene meevallers kon het boekjaar 2017 afgesloten worden met een ruim positief resultaat. Dankbaarheid was er vooral voor het feit dat de bijdragen voor de zending vanuit het geheel van de kerk zodanig zijn toegenomen dat tekorten zijn weggewerkt en er inmiddels een dusdanige reserve is dat weer voorzichtig gedacht kan worden aan nieuwe initiatieven, zoals de voorzitter van de commissie zending, ds. J.C. den Ouden (Opheusden) later ter vergadering meedeelde.    

Omslagstelsel
Tijdens de morgenvergadering lag verder een wijzigingsvoorstel ter tafel van de generale regeling voor de predikantspensioenen en predikantstraktementen. In dit verband besloot de generale synode tot aanpassing van het omslagstel. In de onduidelijke situatie van 2004 is gekozen voor een afdracht per predikantsplaats en per (doop)lid. De afdracht naar rato van inkomsten is komen te vervallen. Hierdoor is langzamerhand een zekere scheefgroei ontstaan waardoor de lasten in de kerk onevenredig zwaar bij de kleine gemeenten zijn komen te liggen. De synode stemde in met voorstellen van de commissie toezicht en financiën om deze scheefgroei recht te trekken. Ook een aantal andere wijzigingsvoorstellen met het oog op de predikantstraktementen en – pensioenen zijn aanvaard.

De belangrijkste elementen uit de aanvaarde wijzigingen zijn:
- In het nieuwe omslagsysteem komt er een vaste bijdrage per lid, zonder onderscheid te maken tussen doopleden en belijdende leden. Daarbij zal het te belasten ledenaantal voor grote gemeenten gemaximeerd worden op 1300. De bijdrage per predikantsplaats zal vervallen. Voor gemeenten die meer moeten gaan bijdragen, geldt een overgangsregeling van vijf jaar zodat hun begroting er stap voor stap op kan worden aangepast.
De nu nog geldende groepsindeling van gemeenten wordt afgeschaft, zodat er voor alle predikanten een vast basistraktement komt gelijk aan dat van groep 1 in de huidige situatie. De gemeenten die nu nog tot groep 2 en 3 behoren zullen daarvoor worden gecompenseerd vanuit de aanpassing van het omslagstelsel.
- Er is een regeling opgenomen voor gemoedsbezwaarde predikanten, een protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid, alsook een wachtgeldregeling voor predikanten die door een bijzondere maatregel van tucht van hun ambtsbediening worden ontheven
- Het voornemen is om de nieuwe regelingen per 1 januari 2019 te laten ingaan. Het kerkelijk bureau zal de komende tijd de kerkenraden en kerkvoogdijen uitgebreid informeren over de ophanden zijnde veranderingen.  

Commissie Israël
In haar middagvergadering gaf de synode uitgebreid aandacht aan het jaarplan 2018 ‘Tot een getuigenis’ van de commissie Israël.

De voorzitter van de commissie, ds. R. van de Kamp (Putten) memoreerde de bijzondere situatie in Dimona. Het inloophuis dat daar vanuit de Hersteld Hervormde Kerk wordt gesteund en geleid wordt door de fam. Knoester, heeft in 2017 te maken gehad met felle oppositie van de kant van orthodoxe Joden. Tot verwondering van de commissie en de fam. Knoester hebben deze oppositie en de daarmee gepaard gaande ongeregeldheden het werk geen afbreuk gedaan maar juist te meer bevorderd. Sindsdien is van Joodse zijde meer belangstelling voor het inloophuis en de boodschap die daar wordt uitgedragen. De God van Israël kan en wil ook tegenstand en oppositie gebruiken voor de voortgang van Zijn werk, aldus ds. Van de Kamp. De synode ging akkoord met het voorstel van de commissie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in Dimona gemeentestichting door Messiasbelijdende Joden te ondersteunen. Ds. Van de Kamp beklemtoonde dat het niet in de bedoeling ligt om als commissie zelf initiatieven tot gemeentestichting te ontwikkelen.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat jongeren uit Hersteld Hervormde Gemeenten vrijwilligerswerk willen doen in Israël. De commissie heeft een pilotproject gestart om vrijwilligers te werk te stellen bij de zorginstelling Aleh. Een instelling die op meerdere locaties in Israël zorg biedt aan meervoudig gehandicapte jongeren. Vrijwilligers die zich via de commissie aanmelden kunnen rekenen op de nodige aandacht, toerusting en begeleiding van de commissie. De synode ging akkoord met voortzetting van dit project.

Een derde beleidsvoorstel van de commissie behelsde het laten organiseren van Israëlreizen. Via haar werkgroep ‘Communicatie’ wil zij graag door andere instanties reizen naar Israël laten organiseren waarbij ook aandacht gegeven wordt aan de projecten die door de kerk worden gesteund. De synode ging hiermee akkoord, mits de bijdrage van de commissie beperkt blijft tot de inhoud van de reis en de kerk niet zelf voor de reis verantwoordelijk wordt.  

Overige synodalia
In de middagvergadering presenteerden de commissies zending, evangelisatie, jeugdwerk en toelating hun jaaroverzichten over 2017. Dit gold ook voor de generale diaconale commissie.  Eveneens werden enkele kerkordewijzigingen in eerste lezing vastgesteld. Ds. K.J. Kaptein is deze vergadering herkozen tot tweede assessor van het breed moderamen.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit