Persbericht generale synode

24 juni 2019

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 21 juni 2019 te Veenendaal.

Op vrijdag 21 juni vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkelijk bureau te Veenendaal. In deze vergadering lichtte de commissie toezicht en financiën de jaarrekeningen over 2018 toe, presenteerden diverse commissies hun jaarverslagen en vond verdere bezinning plaats op het rapport ‘Een Bijbelse visie op homoseksualiteit’.

De vergadering werd geopend door de preses, ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde). Hij sprak een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Timothëus 1:12-17. In de voorafgaande verzen somt Paulus tal van zonden op waarin mensen kunnen leven. Hij doet dat niet uit de hoogte want hij belijdt tegelijk dat hij zelf ‘de voornaamste der zondaren’ is. God heeft hem in Christus echter barmhartigheid bewezen opdat hij met temeer kracht en vrijmoedigheid zou spreken van zijn Meester. ‘Hier komt het ook voor ons ambtsdragers op aan’, aldus de preses, ‘dat wij persoonlijk weten van zonde en schuld aan onze kant, maar ook van het allesreinigende bloed van Christus opdat we dankzij de kracht van de Pinkstergeest vrijmoedige getuigen van Hem zullen zijn’.

Generale financiën
Namens de commissie toezicht en financiën lichtte kerkvoogd S. L. Visser (Middelharnis – Sommelsdijk) de jaarrekeningen 2018 van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Financieringsfonds Hersteld Hervormde Kerk en Kerkelijk Bureau toe. Dankzij ontvangen legaten en schenkingen vielen de opbrengsten hoger uit dan begroot en kon 2018 met een ruim positief saldo worden afgesloten. Op de vraag van ds. R. van de Kamp (Putten) wat hiermee gedaan gaat worden, antwoordde dhr. Visser dat de commissie zich zowel intern als in samenspraak met het breed moderamen bezint op de vraag hoe de positieve financiële ontwikkelingen ingezet kunnen worden ten dienste van kerk en gemeenten en kunnen worden omgezet in nieuw beleid.

Kerkblad
Dr. P.C. Hoek (Middelharnis-Sommelsdijk) presenteerde het jaarverslag van het ‘Kerkblad’, vergezeld van een voorstel tot samenvoeging van het ‘Kerkblad’ met het ledeninformatieblad ‘Zicht op de kerk’. Al eerder had de synode om zulk een onderzoek gevraagd. De synode ging akkoord met het voorstel om tot daadwerkelijke samenvoeging van beide bladen over te gaan. De ene uitgave zal dan net als het kerkblad tweewekelijks verschijnen, terwijl het blad in lijn met de formule van het Ledeninformatieblad vier keer per jaar aan alle leden gratis ter beschikking zal worden gesteld. Op die wijze blijft enerzijds het karakter van het Kerkblad behouden en kunnen anderzijds de diverse commissies hun activiteiten en initiatieven toch kerkbreed presenteren en kunnen alle leden er kennis van nemen. Een te vormen werkgroep moet een en ander op korte termijn uitwerken. De streefdatum voor de nieuwe uitgave is medio 2020.

Israël
Ds. R. van de Kamp lichtte het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 van de commissie Israël toe. Hij vroeg fiat aan de synode om een plan op te stellen om te bepalen of, en hoe invulling gegeven kan worden aan de ondersteuning van gemeentestichting door Messiasbelijdende Joden. Daarnaast is er een scala aan diaconale projecten waar de commissie zich op bezint. Zij wil daarover mede in overleg treden met de generale diaconale commissie. Omdat er soms op korte termijn beleidsbeslissingen nodig zijn mandateerde de synode het breed moderamen om hierin namens haar te handelen.

De commissie heeft voorts het plan opgevat tot de uitgave van een prekenserie van dr. C.A. Tukker, gehouden in zijn gemeente te Epe, over de hoofdstukken 9 t/m 11 uit de brief aan de Romeinen. De synode steunde dit initiatief.

Een eerste pilot om vrijwilligers te laten werken in Israël is goed verlopen. De synode verleende goedkeuring aan de verdere uitbouw van dit werk. Met meerdere organisaties in Israël is contact over de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan.

Opleiding en vorming
Ds. P. den Ouden (Katwijk aan Zee) presenteerde het jaarverslag van het Hersteld Hervormd Seminarie over het academische jaar 2017-2018. Het seminarie neemt een gewaardeerde plaats in aan de VU. Dat brengt wel met zich mee dat er veel wordt gevraagd van de docenten, in het bijzonder van de rector, dr. W. van Vlastuin. Positief voor de opleiding is dat er aan de VU sprake is van een nieuw financieringssysteem waar het seminarie volwaardig in meedeelt zodat de kosten voor de opleiding niet meer eenzijdig bij de kerk liggen. Dit schept ruimte voor nieuw beleid waarop de commissie zich bezint.

De synode ging akkoord met het voorstel om de aanstelling van dr. J. van de Kamp tijdelijk uit te breiden van 0,25 fte naar 0,5 fte. Dit stukje extra aanstelling zal met name ingezet worden ten dienste van het opzetten van het Puritan Research Centre Europe (PRCE), ten einde het onderzoek naar puritanisme en piëtisme te bevorderen. Het is een project waarin wordt samengewerkt met de Theologische Universiteit Apeldoorn en het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids.   

Ten slotte
Naast de hierboven genoemde commissies presenteerden ook andere commissies hun jaarverslagen en jaarrekeningen. Het slot van de vergadering was gewijd aan de verdere bezinning op het door de werkgroep homoseksualiteit opgestelde rapport ‘Een bijbelse visie op homoseksualiteit’. Na grondige bespreking aanvaardde de synode unaniem de grondlijnen die in het rapport zijn getrokken. Wel achtte de synode het van belang dat het rapport op onderdelen wordt aangevuld zodat het een duidelijk getuigenis is naar buiten en voor alle geledingen van de kerk nuttig en bruikbaar.   

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit