Persbericht generale synode

26 november 2018

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 23 november te Veenendaal.

Twee stevige rapporten vormden de hoofdmoot van de besprekingen die plaatsvonden tijdens de najaarsvergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden vrijdag 23 november in het kerkelijk bureau te Veenendaal. Verder besprak de synode de jaarplannen en begrotingen van de diverse commissies voor 2019.

De preses, ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde) opende de vergadering met een overdenking naar aanleiding van 2 Koningen 6:16-17. Hij trok vanuit dit gedeelte lijnen zowel naar de moeitevolle omstandigheden waarin de kerk verkeerde toen 400 jaar geleden de Dordtse synode belegd werd als naar de zorgvolle situatie van de kerk in het heden. ‘Nochtans, God regeert. Hij staat in voor Zijn Kerk. De Heere geve ons met Elisa geopende ogen om dat te zien en daaruit te leven’, aldus de preses.

Werkgroep toerusting ambtsdragers
Namens het breed moderamen deelde hij mee dat medio september de werkgroep ‘Toerusting ambtsdragers’ in het leven is geroepen. Vanuit het kerkelijk bureau zijn in de achterliggende jaren cursussen voor ambtsdragers georganiseerd. Er is scholing aangeboden op het gebied van kerkorde, conflicthantering, pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Om genoemde toerusting voor de toekomst te borgen en verder uit te bouwen is genoemde werkgroep opgericht. Zo ligt het onder andere in de bedoeling om jaarlijks een ambtsdragersbijeenkomst te organiseren waarbij geestelijke en praktische toerusting, alsook onderlinge ontmoeting centraal zullen staan. In de werkgroep hebben zitting ds. D. Heemskerk, dr. P. C. Hoek, oud. W. de Kloe en dhr. J. ten Klooster als directeur van het kerkelijk bureau.

Jaarplannen en begrotingen
Diverse commissies presenteerden hun jaarplannen en begrotingen voor 2019. Deze zijn alle door de synode aanvaard. De volgende dingen springen in het oog:

- De commissie evangelisatie deelde mee dat zij naar mogelijkheden zoekt om in samenwerking met de HHJO leidinggevenden  toe te rusten en verder op weg te helpen met kinderevangelisatiewerk. De synode ging akkoord met het voorstel van de commissie evangelisatie om met het oog hierop voor een dag per week een ‘toeruster kinderevangelisatiewerk’ te benoemen.
- De generale diaconale commissie gaf haar jaarplan de ondertitel mee ‘Diaconaat voor en door jongeren’. Samen met de HHJO heeft genoemde commissie zich bezonnen op de vraag hoe jongeren meer bewust kunnen worden gemaakt en betrokken kunnen worden bij het diaconaat.  Een van de middelen hiertoe is de landelijke actie die de HHJO dit lopende seizoen houdt. Daarbij worden onder de slogan ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ gelden ingezameld voor een diaconaal project. Bij dit project wordt onder andere samengewerkt met de stichting Ontmoeting.
- De commissie zending deelde mee dat een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden om het zendingswerk in Paramaribo voort te zetten. In de praktijk blijkt het ondoenlijk om het zendingswerk onder de Arowak-indianen in Powakka te combineren met het werk in Paramaribo. Daarvoor verschillen de werkterreinen te zeer van elkaar. De commissie hoopt dat genoemd onderzoek helder kan maken welke verdere mogelijkheden er zijn.
- Uit de door de commissie toezicht en financiën aangeleverde totaalbegroting werd duidelijk dat het hersteld hervormd seminarium profiteert van de nieuwe lumpsum financiering door het rijk. Vanuit de Vrije Universiteit wordt nu 1,8 formatieplaats gefinancierd. Uitgaven die niet langer ten koste komen van de kerk.    

Visiedocument commissie Israël
De commissie Israël presenteerde onder titel ‘Tot een getuigenis’ een visiedocument waarin zij op grond van Gods Woord een aantal grondlijnen schetst inzake de verhouding kerk en Israël. Aan dit visiedocument liggen twee basisprincipes ten grondslag. Allereerst de overtuiging ‘dat er voor Jood en heiden geen behoud is zonder geloof in Jezus Christus’ en vervolgens de overtuiging ‘dat God Zijn verbond met Israël niet verbroken heeft’. Met het oog op een zinvolle bespreking van dit visiedocument lag er ook een uitgebreide reactie van een vanuit de synode samengestelde commissie van rapport ter tafel. Na bespreking gaf de synode de commissie Israël en de commissie van rapport de opdracht om zich samen te bezinnen op de vragen en aanbevelingen die de commissie van rapport naar voren heeft gebracht en het resultaat daarvan te verwerken in een aangepast visiedocument. Omdat beide commissies ook verwijzen naar publicaties van dr. P. de Vries en prof. dr. W. van Vlastuin gaf de synode de opdracht om hierbij ook beide docenten te betrekken.

Notitie homoseksualiteit
Een deel van de middag- alsook de avondvergadering was gewijd aan een notitie opgesteld door de werkgroep homoseksualiteit. In deze notitie ‘Een Bijbelse visie op homoseksualiteit’ staat de vraag centraal wat het Bijbelse spreken in dezen is en hoe daar pastoraal gezien mee om gegaan dient te worden. Het eerste deel van deze notitie bevat een grondige verkenning van de Schriftgegevens waarbij ook afwijkende visies tegen het licht worden gehouden. Het tweede deel biedt een ‘Bijbels pastorale handreiking’. In de breedte van de synode bestond waardering voor deze notitie. De opmerkingen die vanuit de vergadering zijn gemaakt worden meegenomen door de werkgroep. Zij hoopt in het voorjaar van 2019 met een aangepaste notitie naar de synode te komen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit