Persbericht

25 november 2019

Persbericht naar aanleiding van de vergadering van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, gehouden op vrijdag 22 november 2019 te Veenendaal.

Op vrijdag 22 november vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkelijk bureau te Veenendaal. In deze vergadering lichtte de diverse organen van bijstand hun jaarplannen en begrotingen voor 2020 toe, aanvaardde de synode het rapport ‘Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit’ en bezon zij zich op het visiedocument ‘Tot een getuigenis’ van de commissie Israël.  
De vergadering werd geopend door ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Als preses sprak hij een korte overdenking uit naar aanleiding van Mattheüs 18:15-35. Met name onderstreepte hij de woorden: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’. Alleen omwille van Christus kan God met Zijn Geest in ons midden zijn, aldus de preses. Hoe belangrijk daarom dat we vergaderen in Zijn Naam.   
Benoemingen
De synode deed een aantal benoemingen. De belangrijkste is dat ds. P. den Ouden (Katwijk aan Zee) met ingang van het nieuwe jaar ds. J. Kloosterman (Lunteren) zal opvolgen als voorzitter van de commissie jeugdwerk. 
 
Jaarplannen
Een groot deel van de morgen- en middagvergadering was gewijd aan de bespreking van de jaarplannen en begrotingen voor 2020 van de diverse organen van bijstand. 
 
Namens de commissie jeugdwerk presenteerde ds. J. Kloosterman de plannen. Hij meldde dat Steven Middelkoop per 1 november jl. afscheid genomen heeft als jeugdwerkadviseur. Zijn taken zijn overgenomen door Henco van Ee. Versterking van het HHJO-team is één van de prioriteiten voor de komende periode. 
Hij deelde mee dat naast de lopende werkzaamheden van instructie en toerusting meerdere gemeenten worden begeleid bij het opzetten van jongerenmentoraat en jongerenpastoraat. Dit vindt plaats volgens de lijnen van het zo genoemde ‘Mozesmodel’. Vanuit de vergadering werd aandacht gevraagd om bij de opzet hiervan aspecten behorend bij het thema ‘een veilige kerk’ niet over het hoofd te zien. De catechesemethode ‘Leer mij’ voorziet in een duidelijke behoefte. Er zal in het komende jaar gewerkt worden aan vervolgboekjes voor de diverse leeftijdscategorieën. 
 
Ds. P. den Ouden deelde namens de commissie opleiding en vorming mee dat zich dit jaar 12 nieuwe studenten hebben aangemeld voor de opleiding. Mede dankzij een nieuw financieringssysteem vanuit de overheid zijn voor de commissie extra financiële middelen beschikbaar gekomen. Zij bezint zich op de vraag hoe één en ander het beste ingezet kan worden ten dienste van de opleiding en verdere vorming van predikanten. Vanuit de synode werden daartoe enkele ideeën aangereikt. Ook is de commissie met andere geledingen van de kerk in gesprek over de opzet van een promovendi-regeling.  
 
Voor de generale diaconale commissie ligt de nadruk het komende jaar op de verslavingsproblematiek. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat binnen de gereformeerde gezindte in één op de vijf gezinnen iemand verslaafd is. ‘Een niet gering deel van de jongeren is ernstig verslaafd aan alcohol. Verslavingsgedrag, zoals bijvoorbeeld game- en pornoverslaving is eveneens aanwezig’, meldt het jaarplan 2020 ‘Diaconaat rond verslavingszorg’. Als voorzitter van de commissie deelde ds. J. Joppe (Oud-Beijerland) mee dat in het kader van het buitenlands diaconaat er intensief overleg is met de RPC in Malawi over de vraag hoe de in Malawi gangbare landbouwmethoden structureel verbeterd kunnen worden. Een ander belangrijk gesprekspunt met de RPC is de vraag hoe gekomen kan worden tot een beter functioneren van het diaconaat binnen de lokale kerken. 
 
Ds. W.M. Mulder (Wijk bij Heusden) lichtte het jaarplan van de commissie zending toe. Dat bevatte slechts enkele houtskoollijnen. De commissie hoopt op de synode van maart een fundamentele toekomstvisie neer te leggen voor zowel het zendingsterrein in Malawi als dat in Suriname. Ds. A. Meuleman, werkzaam in Suriname, hoopt in de loop van 2020 met zijn gezin terug te keren naar Nederland, terwijl ook het dienstverband met dhr. H.C. Ju die als organisatiedeskundige ten dienste van de RPC in Malawi werkzaam is, medio 2020 afloopt. De commissie bezint zich op de vraag op welke wijze in beider opvolging voorzien kan worden. 
Ds. Mulder deelde mee dat in 2019 een vertaalproject is gestart om de (verkorte versie van de) Bijbelverklaring van Matthew Henry beschikbaar te krijgen in het Chichewa, de taal die in Malawi gesproken wordt. Verder deelde hij mee dat er in 2019 een onderzoek heeft plaatsgevonden omtrent samenwerking met het Mukhanyo College in Zuid-Afrika. Bekeken zal worden op welke wijze deze samenwerking verder gestalte kan krijgen. 
 
De commissie evangelisatie constateert tot haar vreugde dat er binnen de kerk toenemende aandacht en activiteit is als het gaat om de roeping tot evangelisatie. ‘Er is kerkbreed behoefte aan toerusting, alsook aan voorlichting hoe één en ander gestalte kan krijgen’, aldus ds. R.W. Mulder (Montfoort), voorzitter van deze commissie. Vanuit de synode werd de vraag gesteld of het niet goed is dat ook classicaal de krachten gebundeld worden om met name in die gebieden waar niemand werkzaam is evangelisatiewerkzaamheden te ontplooien. 
 
Alle jaarplannen en begrotingen, inclusief die van de stichting ‘Kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk’ werden door de synode goedgekeurd.  
 
Kerkordelijke zaken
De synode boog zich halverwege de vrijdagmiddag ook over een aantal kerkordelijke zaken. Een wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel XX van de kerkorde betrekking hebbend op ‘de herderlijke zorg en het opzicht’ werd in eerste lezing aanvaard. Hetzelfde gold voor een wijzigingsvoorstel op ordinantie 11, de ‘ordinantie voor het houden van het opzicht’. Genoemde wijzigingsvoorstellen zullen richting de kerkenraden worden verzonden ter consideratie door de classicale vergaderingen. Een wijziging van ordinantie 3.3 werd door de synode in tweede lezing aanvaard. Deze ordinantie heeft betrekking op de procedure die een gemeente met minder dan 200 lidmaten moet volgen voor tot het beroepen van een predikant kan worden overgegaan. 
 
Groet vanuit de Free Reformed Churches of North America
De Hersteld Hervormde Kerk kent sinds 2010 een ‘bijzondere betrekking’ met de Free Reformed Churches of North America. Namens deze kerken sprak ds. J.G. Procee de synode aan het eind van de morgenvergadering toe. Hij is verbonden aan de gemeente van Bornholm in Ontario (Canada). Al is er geografisch gezien een grote afstand tussen beide kerken, toch is er hartelijke verbondenheid in het ene geloof, de hartelijke verbondenheid in de Drie-enige God en zo ook in de dienst van Hem, aldus ds. Procee. De preses dankte ds. Procee voor zijn welgemeende woorden en verzocht hem wederkerig de hartelijke groeten en zegenwensen over te brengen aan de synode van de Free Reformed Churches of North America. 
 
Rapport ‘Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit’
In een aantal vergaderingen heeft de generale synode zich aan de hand van een rapport van de werkgroep homoseksualiteit bezonnen op dit onderwerp. Het rapport biedt zowel een bezinning op het spreken van de Bijbel met betrekking tot homoseksualiteit, alsook een handreiking hoe hier in het pastoraat mee om te gaan. De bespreking kon ditmaal worden afgerond. Het rapport is door de synode unaniem aanvaard en zal op korte termijn als een pastorale handreiking aan de kerkenraden worden toegezonden. Hieronder een samenvatting van de voornaamste conclusies uit het rapport: 
- Handelen naar het Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient te geschieden in de gezindheid van Christus.
- Seksuele omgang van mensen van gelijk geslacht en homoseksuele relaties zijn niet in overeenstemming met het Woord van God. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde.
- Binnen de gemeente van Christus hebben leden die worstelen met een homoseksuele gerichtheid en in het spoor van Gods Woord willen gaan, dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, die belijdt dat allen gezondigd hebben en Gods heerlijkheid missen en de genade, gerechtigheid en zaligheid buiten zichzelf alleen in Christus Jezus zoeken. Zij delen in de onderlinge zorg binnen de gemeente en worden ingeschakeld tot opbouw van het geheel.  
 
Visie op Israël
Tijdens de avondvergadering besprak de synode een visiestuk van de hand van de commissie Israël, getiteld ‘Tot een getuigenis’. In dit visiedocument wordt aan de hand van een vijftiental stellingen duidelijk gemaakt wat, bij verschil van inzicht dat er op onderdelen kan zijn, de gemeenschappelijke grondovertuiging van de kerk is. Naar aanleiding van de gehouden bespreking zal de commissie zich nog bezinnen op de precieze formulering van een enkele stelling in de hoop en verwachting dat het visiedocument in de synode van maart zal worden goedgekeurd. 
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit