Kerkenvisie voorlichtingsbijeenkomsten

08 januari 2019

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst en instandhouding van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed). 

Uitwerking van de kabinetsplannen staan in de cultuurbrief van Minister van Engelshoven (OCW): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/aanbieding-cultuurbrief

Het kabinet investeert structureel €80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren €325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft hierbij speciale aandacht voor monumentale kerken. Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet is het instrument van de kerkenvisie.

Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Van alle kerken in de gemeente wordt gekeken wat de cultuurhistorische waarde is, de onderhoudsstaat, de financiële situatie en de toekomstverwachting. Dus ook de kerken die voor religieus gebruik bestemd blijven krijgen te maken met kerkenvisie. Voor deze kerken wordt extra financiële steun voor het beheer beschikbaar gesteld.

Het is voor de colleges van kerkvoogden die een eigen kerkgebouw in beheer hebben dus zeker van belang om aandacht te schenken aan het ‘kerkenvisiebeleid’ van de plaatselijke burgerlijke gemeente! Laat u hier goed over informeren. Zie ook onderstaande informatie over de provinciale voorlichtingsbijeenkomsten.

De online brochure over kerkenvisie kunt u hier vinden: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/kerkenvisie.pdf of hier: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/kerkenvisies-pilotgemeenten-binnenkort-van-start

Voor de ontwikkeling van de plannen van de integrale kerkenvisie stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanaf 2019 en voor de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden 10 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisie

Programma
Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie: vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies, erfgoed- en burgerorganisaties.

Organisatie
De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl) zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

Wanneer en Aanmelden
Voor vragen over de bijeenkomst of om u aan te melden kunt u terecht bij de websites van de steunpunten cultureel erfgoed. Op de website is ook meer informatie over plaats en tijdstip van de betreffende bijeenkomst beschikbaar. https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/provinciale-voorlichtingsbijeenkomsten-kerkenvisies

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit