Dagelijks Woord

Aanvullend bericht voor kerkenraden

29 mei 2020

Nieuwe berichtgeving met betrekking tot het aantal aanwezigen in een kerkdienst.

De dingen volgen elkaar momenteel in snel tempo op. Afgelopen woensdag 27 mei heeft u een brief ontvangen van het breed moderamen van de generale synode met actuele informatie over de maatregelen vanwege het coronavirus. Inmiddels is er weer nieuwe informatie van het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) ontvangen waarvan we u op de hoogte willen stellen. Zoals bekend zijn met ingang van D.V. 1 juni erediensten in aanwezigheid van dertig personen toegestaan, vanaf 1 juli met honderd personen met inachtneming van anderhalve meter afstand en de overige bepalingen uit het protocol. De nieuwe informatie is dat degenen die nodig zijn om de eredienst voortgang te laten vinden, niet tot deze dertig of honderd personen gerekend hoeven te worden. Dit betekent dat de volgende personen aanwezig mogen zijn naast de dertig of honderd kerkbezoekers: 

  • Predikant / voorganger  
  • Ouderling  
  • Diaken  
  • Kerkvoogd  
  • Organist  
  • Koster  
  • Technisch medewerker  
  • BHV-er

Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor kerkbezoek. We vragen u echter om hier op gepaste wijze en alleen indien van toepassing mee om te gaan. Als bijlage vindt u het protocol (versie 1.9) dat is aangepast met bovengenoemde informatie. U kunt dat zelf toesnijden op uw plaatselijke situatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit