Meer over Kerkvoogd

Kerkvoogdijbijeenkomst 2018

Namens de commissie toezicht en financiën nodigen wij u uit voor de kerkvoogdijbijeenkomst van de Hersteld Hervormde Kerk die gehouden wordt op D.V. zaterdag 7 april 2018, aanvang 9.45 uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel, Abelenlaan  41, Ouderkerk aan den IJssel.

De bijeenkomst wordt om ca. 14.30 uur afgesloten. Voor belangstellenden zal de kerkvoogdij van de HHG Ouderkerk aan den IJssel vanaf ca. 9.00 uur een rondleiding door het kerkgebouw verzorgen (in het kerkgebouw is een lift aanwezig). Tussen de middag wordt er door de kerkvoogdij van de HHG te Ouderkerk aan den IJssel een lunch aangeboden.
Ook kan er op meerdere momenten van de bijeenkomst een bezoek worden gebracht aan een markt waar bedrijven en leveranciers zich presenteren.

Ook de leden van de colleges van notabelen en andere belanghebbenden uit uw gemeente zijn welkom op deze bijeenkomst. Wilt u hen ook op de hoogte stellen van deze bijeenkomst en hiervoor uitnodigen?!

Naast mededelingen en algemene informatie komen er ook praktische onderwerpen aan de orde.

Daarnaast zijn er drie workshops over de volgende onderwerpen:

1. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
S
inds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI). Ook de Hersteld Hervormde Kerk, de plaatselijke gemeenten, diaconieën en annexe instellingen beschikken over de ANBI status. Wat is het nut/voordeel van de ANBI status? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Wat houdt de publicatieplicht in? Hoe zit het met toezicht en handhaving op de ANBI voorwaarden? Hoe moeten we hier plaatselijk aan voldoen? Bovendien heeft de Belastingdienst  aangekondigd kerken te gaan controleren. Wanneer een gemeente niet voldoet aan de ANBI voorwaarden kan de ANBI status ingetrokken worden. Een belangrijk onderwerp waarvan u na afloop van deze workshop goed geïnformeerd bent. Deze workshop wordt verzorgd door mr. A.A. (Arjan) van der Bok van Van Ree Accountants.

2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – wat zijn de gevolgen voor de plaatselijke gemeente?
De waarborging van privacy van uw gemeenteleden is een belangrijk onderwerp. In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 zal deze wet vervangen worden door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Met deze regels krijgen we als kerk al te maken bij het versturen van een e-mail, of bij het voeren van de ledenadministratie, distribueren van ledenlijsten, uitzending van kerkdiensten via de kerktelefoon, publicaties in het kerkblad, opnemen van verjaardagen en noemen van zieken in het kerkblad, het maken van aantekeningen tijdens een huisbezoek, foto’s op de website, etc. Wanneer hiermee iets misgaat, is er sprake van een datalek. Wat dan te doen? AVG is een zeer belangrijk onderwerp voor gemeenten. Mis deze informatie niet. De workshop wordt verzorgd door Mirjam de Vries, algemeen beleidsmedewerker van het kerkelijk bureau.

Kerk en veiligheid
Voor kerkelijke gemeenten is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van de huidige gevaren en daar voorzorgsmaatregelen tegen nemen. Een ontruimings- en calamiteitenplan alléén is niet genoeg. Een veiligheidsplan waarin risico’s en bedreigingen zijn uitgewerkt, is een absolute vereiste. Welke belangrijke acties en preventieve maatregelen kunnen/moeten genomen worden? Wie is verantwoordelijk? Wie in de gemeente onderneemt wanneer welke actie? Hoe herkennen we ongewenste gasten en hoe spreken we die aan? Samengevat: wees voorbereid!

Dit alles komt aan de orde tijdens deze workshop die gegeven wordt door dhr. L.A. (Lenard) Prins, managing director van Restment.

We hopen u op D.V. zaterdag 7 april te ontmoeten!

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit