Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Energiebesparingsplicht en rapportage

Energiebesparingsplicht en rapportage
Er is veel aandacht voor het treffen van energiebesparende maatregelen in relatie tot vastgoed. De overheid stimuleert en verplicht het nemen van maatregen onder andere via de energieinformatieplicht en de energie-besparingsplicht. Informatie hierover staat op deze webpagina van de RVO. Kerkgebouwen of gedeelten daarvan vallen in veruit de meeste gevallen buiten het toepassingsbereik van deze wetgeving. Voor parochies verandert er ten aanzien van dit onderwerp per 1 juli 2023 dus niets. De verplichte maatregelen en rapportageplicht blijven niet van toepassing.

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Onder de nieuwe Omgevingswet zijn kerkgebouwen die gebruikt worden voor de eredienst vrijgesteld van de energie-informatieplicht en het treffen van erkende energiebesparende maatregelen. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat we de afgelopen tijd hebben ervaren dat energiekosten zwaar drukken en bovenmatig energiegebruik milieubelastend is. Het verstandig omgaan met energie blijft daarom een aandachtspunt.

Bekijk de regelgeving op de website van het RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit