Meer over Corona

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot de sacramenten, vergaderingen, zingen in de eredienst en het omgaan met licenties en auteursrechten.

Kan er gezongen worden in de eredienst? 

Een terugkerende vraag is het al of niet verantwoord zijn van het zingen in de eredienst. De algemene opvatting is wel dat het zingen een extra bijdrage kan leveren aan de verspreiding van het virus. Dit geldt met name voor die situaties waarin gemeenten samenkomen in kleinere kerken/kerkzalen met een laag plafond. In ruimere en grote kerkgebouwen lijkt dit verspreidingsgevaar minder aanwezig. Daarnaast blijken onvoldoende ventilatie(mogelijkheden) ook een risico te vormen voor de overdracht van infectieziekten. Om u te helpen om de risico’s in te schatten is een berekeningsmethodiek opgebouwd. U vindt deze op www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. In haar zang nadert de gemeente biddend tot haar Heere en God. Elke kerkenraad dient, met in achtneming van de plaatselijke situatie, zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de bezinning over de vraag en/of er gezongen wordt en/of op welke manier er wordt gezongen. Alhoewel zingen als vorm van gebed (Calvijn) tot de eredienst behoort en als gewoonterecht geldt, biedt de kerkorde ruimte voor diensten zonder zang (zie ord. 6-1-1). Voorzichtigheid en alertheid blijven geboden. 

Kan het Heilig Avondmaal weer worden bediend?

De kerk adviseert de viering van het Heilig Avondmaal uit te stellen zolang de gemeente niet in haar geheel fysiek kan opkomen. Indien het Avondmaal wel wordt gehouden dienen de bepalingen uit het protocol nagevolgd te worden.

Hoe om te gaan met licenties en auteursrechten bij uitzendingen via internet? 

Veel gemeenten maken gebruik van het internet om hun kerkdiensten of eventueel andere kerkelijke activiteiten uit te zenden (te streamen).

Daarvoor worden websites zoals Kerkomroep, Kerkdienstgemist en vaak ook de eigen website gebruikt. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van digitale platforms zoals Facebook, Youtube, Instagram of Twitch.

Hierbij moeten ook kerkelijke gemeenten zich houden aan de auteurswet waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van licenties en rechten zijn vastgelegd. Gedurende de coronacrisis wordt er door de  toezichthouders meer gedoogd dan gewoonlijk. Dit ontslaat gemeenten er echter niet van om hun licenties en auteursrechten goed op orde te hebben. Alle informatie hierover is hier te vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit