Meer over Corona

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot de sacramenten, vergaderingen, zingen in de eredienst en het omgaan met licenties en auteursrechten.

Waarom wordt kinderoppas niet geadviseerd?

Het zijn en blijven lastige afwegingen, maar bij de kinderoppas zijn de anderhalvemeter- en hygiënemaatregelen moeilijk te handhaven. Zo zullen er vanwege de kinderoppas (extra) verplaatsingen zijn die ook weer gereguleerd moeten worden. Dit vraagt dan ook extra inzet en uitbreiding van het plaatsingsteam. Ook bestaat de kans dat de ‘sociale contactmomenten’ in en rondom de kerkzalen toenemen. Verder zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van de faciliteiten (keuken, toiletten, speelgoed, luier verschonen, eten en drinken).

Dit zijn reden dat de kinderoppas vooralsnog niet wordt geadviseerd, maar eerst aan te zien hoe e.e.a. uitpakt. Wanneer er uit de praktijk blijkt dat de kinderoppas haalbaar is, dan wordt deze mogelijkheid in een later stadium alsnog toegevoegd. Vanzelf geldt hierin ook dat ‘lokaal maatwerk’ misschien meer mogelijkheden biedt. Het plaatselijk protocol dient hier dan op te worden aangepast.

Kan er gezongen worden in de eredienst? 

Een terugkerende vraag is het al of niet verantwoord zijn van het zingen in de eredienst. Hoewel de uitslagen van onderzoeken niet eenduidig of afgerond zijn, is de algemene opvatting wel dat het zingen een extra bijdrage kan leveren aan de verspreiding van het virus. Dit geldt met name voor die situaties waarin gemeenten samenkomen in kleinere kerken/kerkzalen met een laag plafond. In ruimere en grote kerkgebouwen lijkt dit verspreidingsgevaar minder aanwezig. Daarnaast blijken onvoldoende ventilatie(mogelijkheden) ook een risico te vormen voor de overdracht van infectieziekten.

Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. In haar zang nadert de gemeente biddend tot haar Heere en God. Het breed moderamen wil op dit moment dan ook niet zover gaan om het zingen in de eredienst uit te sluiten. Elke kerkenraad dient hierin echter, met in achtneming van de plaatselijke situatie, zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Alhoewel zingen als vorm van gebed (Calvijn) tot de eredienst behoort en als gewoonterecht geldt, biedt de kerkorde ruimte voor diensten zonder zang (zie ord. 6-1-1). Voorzichtigheid en alertheid blijven geboden. Mochten er wel eenduidige adviezen en richtlijnen vanuit de overheid komen, dan zullen we u die zo spoedig mogelijk ter hand stellen.

Kan de Heilige Doop weer worden bediend? 

De bediening van de Heilige Doop kan weer plaatsvinden. Sinds maandag 11 mei is het contactberoepen (kapper, tandarts etc.) weer toegestaan om hun werk te verrichten. Zij verrichten hun werkzaamheden binnen de anderhalve meter. In lijn hiermee, en gezien het relatief korte moment, is het ook mogelijk de Heilige Doop te bedienen. Wel dienen de bepalingen uit het protocol in acht te worden genomen. Denk hierbij aan de gezondheidscheck en hygiënemaatregelen. Geadviseerd wordt om dat vanaf 1 juni te doen als kerkdiensten in aanwezigheid van dertig personen weer kunnen plaatsvinden.   

Kan het Heilig Avondmaal weer worden bediend?

De kerk adviseert de viering van het Heilig Avondmaal uit te stellen zolang de gemeente niet in haar geheel fysiek kan opkomen. Indien het Avondmaal wel wordt gehouden dienen de bepalingen uit het protocol nagevolgd te worden.

Mogen kerkenraadsvergaderingen weer gehouden worden? 

Het is toegestaan om kerkenraadsvergaderingen te houden. Hierbij dienen de richtlijnen als verwoord in het protocol aangehouden te worden. 

Kunnen vergaderingen weer plaatsvinden? 

In beginsel vinden vergaderingen digitaal plaats. Indien de dagelijkse voortgang van het gemeenteleven een fysieke vergadering noodzakelijk maakt, kunnen (kleine) fysieke vergaderingen plaatsvinden, waarbij het protocol van toepassing is. 

  • Stap 1: Stel vast dat de vergadering niet uitgesteld kan worden.
  • Stap 2: Stel vast dat online vergaderen niet mogelijk is.
  • Stap 3: Stel vast dat fysiek vergaderen noodzakelijk is.
  • Stap 4: Stel vast dat fysiek samenkomen, met inachtneming van alle maatregelen, mogelijk is.

En maak deze afwegingen bij iedere vergadering. Dit antwoord geldt tot 1 juni 2020.

Vanaf 1 juni is het toegestaan bijeenkomsten te organiseren waarbij maximaal dertig personen aanwezig mogen zijn met inachtneming van alle maatregelen.

Vanaf 1 juli is het toegestaan bijeenkomsten te organiseren waarbij maximaal honderd personen aanwezig mogen zijn met inachtneming van alle maatregelen.

Is het mogelijk om een stemmingsvergadering te houden? 

Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten met dertig personen toegestaan. Vanaf 1 juli met honderd personen. In beide situaties dienen de richtlijnen als verwoord in het protocol in acht te worden genomen (zie kopje 'bijeenkomsten'). Binnen die kaders is een stemmingsvergadering mogelijk.

Hoe om te gaan met licenties en auteursrechten bij uitzendingen via internet? 

Veel gemeenten maken gebruik van het internet om hun kerkdiensten of eventueel andere kerkelijke activiteiten uit te zenden (te streamen).

Daarvoor worden websites zoals Kerkomroep, Kerkdienstgemist en vaak ook de eigen website gebruikt. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van digitale platforms zoals Facebook, Youtube, Instagram of Twitch.

Hierbij moeten ook kerkelijke gemeenten zich houden aan de auteurswet waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van licenties en rechten zijn vastgelegd. Gedurende de coronacrisis wordt er door de  toezichthouders meer gedoogd dan gewoonlijk. Dit ontslaat gemeenten er echter niet van om hun licenties en auteursrechten goed op orde te hebben. Alle informatie hierover is hier te vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit