Dagelijks Woord

Meer over Corona

Protocol

Via het CIO, het interkerkelijk Contact in Overheidszaken, is al in een eerdere fase bij de kerken de vraag neergelegd om concrete plannen gereed te hebben ingeval er een versoepeling van maatregelen plaatsvindt. Door het kerkelijk bureau is een protocol opgesteld. Zoals in de eerste zinsnede van dit protocol wordt aangegeven bevat het algemene richtlijnen voor de invulling van de kerkelijke activiteiten in het kader van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Het wil tegelijk behulpzaam zijn bij het op verantwoorde wijze opstarten van deze activiteiten.

Het breed moderamen van de generale synode wijst u erop dat elke gemeente deze algemene richtlijnen dient te vertalen naar de eigen plaatselijke situatie en locatie en dit vervolgens dient vast te leggen in een plaatselijk protocol. Bij vragen van buitenaf kan naar dit protocol verwezen worden. Mocht u vragen hebben over bepaalde onderdelen dan kunt u zich richten tot het kerkelijk bureau. Voor alle activiteiten geldt: Ga  verstandig met de richtlijnen om. Wees voorzichtig en zoek de randen niet op.

Dit protocol wordt de komende tijd met regelmaat geüpdatet. De laatste versie kunt u in het grijze blok aan de rechterkant op deze pagina vinden.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit