Meer over Missionair

Zending

In onze gemeente zijn twee commissies actief die zorg dragen voor (het bevorderen van) zendingswerk. Zending is het zorg dragen dat de kerk van Jezus Christus ook elders geplant zal worden met als voornaamste doel dat God aan Zijn eer zal komen. Dit werk van de zending kan alleen plaatsvinden in afhankelijkheid van de Heere, de Koning van de Kerk.

Zending is een opdracht voor de gehele gemeente en gebeurt vanuit de gemeente. Niet iedereen wordt geroepen om naar een zendingsveld uitgezonden te worden. Wel wordt iedereen geroepen de zending te steunen, via gebed, meeleven en financiële bijdrage.

TFC Bijbelvertaalwerk Jacob en Albertine Karels

Jacob en Albertine Karels zijn in 2009 door de gemeente uitgezonden naar Tanzania. Daar zijn zij betrokken bij het Bijbelvertaalwerk van de stichting Wycliffe. Jacob stuurt vertaalgroepen aan om de Bijbel te vertalen naar 9 taalgroepen die in delen van Tanzania gesproken worden. Steeds vindt er een vertaling van een nieuw gedeelte plaats, maar ook een terugvertaling (door anderen) om te kijken of ook datgene uiteindelijk overkomt wat in het Bijbelgedeelte staat. Daarna worden de vertaalde hoofdstukken in ‘het veld’ gedeeld met groepen mensen, om eventueel de laatste verbeteringen toe te passen. Speciale aandacht hierbij is er voor woorden/beelden die in Tanzania niet bekend zijn en dus bij de mensen absoluut geen herkenning oproepen. Al met al een belangrijke opdracht!

Jacob en Albertine merken dat er grote honger is naar het Woord. Het delen van vertaalde hoofdstukken kan rekenen op grote belangstelling. Ook Bijbelboeken die al vertaald zijn worden enthousiast ontvangen. Ze merken in dankbaarheid op dat God met Zijn Geest in het werk meekomt.

Als gemeente staan we om Jacob en Albertine heen. Dat is nodig. Soms ervaren ze in Tanzania periodes van eenzaamheid en moeite die niet makkelijk gedeeld kunnen worden (omdat de omstandigheden zo verschillend zijn). Daarom is voortdurend gebed om zegen op dit werk, van de gemeente en andere betrokkenen, zo nodig. Jacob en Albertine ervaren heel sterk dat dit werk ook een geestelijke strijd kent. In Efeze 6 staat de geestelijke wapenrusting beschreven. Daarbij wordt verband gelegd tussen het verspreiden van het evangelie (vers 15) en de noodzaak van gebed (vers 18)

15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; (…)
18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen

Mogen we u vragen om het werk van Jacob en Albertine te blijven ondersteunen in gebed, een berichtje en/of financiële ondersteuning?

Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie (TFC).
Ernst Adam (aam@driestarcollege.nl)

Kijk voor meer informatie op de website www.jacobenalbertine.nl van Jacob en Albertine. Lees hier de nieuwsbrieven.

 

Zendingscommissie (ZCEBW)

De zendingscommissie Ede, Bennekom, Wageningen e.o. (ZCEBW) heeft als doel het onder de aandacht brengen bij de gemeenteleden van het zo noodzakelijke zendingswerk. Dit om de bewustwording en betrokkenheid binnen de gemeente op de zending te bevorderen. De ZCEBW behartigt plaatselijk het belang van o.a. het landelijk zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi en Suriname (voor meer informatie over het werk van ZHHK, zie www.hersteldhervormdekerk.nl/zending).

De ZCEBW wil graag een bijdrage leveren aan het wereldomvattende werk van zending bedrijven. Om zodoende gehoor te kunnen geven aan de opdracht die Christus ons in Zijn Woord stelt: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

Het e-mailadres van de zendingscommissie is zending@hhgede.nl

 

Andere activiteiten op het gebied van zending:

Lectuurpakketten Friedensstimme

Twee keer per jaar (bij biddag en dankdag) wordt er een lectuurpakkettenactie gehouden voor Friendensstimme. Neem contact op met dhr. F.A.C. de Haan (facdehaan@filternet.nl).

 

Familie Van der Haar

Bezoek voor meer informatie over hun werkzaamheden de website van de familie Van der Haar in Ethiopië: www.vdhaarinethiopia.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2021