• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Terugblik evangelisatiedag 15 februari 2020

 

Doe het werk van een evangelist - Impressies van de Landelijke Evangelisatiedag in Lunteren

Stel je voor. Je staat bij een brandend huis en je weet dat er nog mensen in huis zijn. Je doet niets en wacht tot de brandweer er is. De brandweerlieden zijn er voor opgeleid om de brand te blussen, denk je dan. Je voelt wel aan dat dit natuurlijk niet klopt. Hetzelfde is mensen die op je pad geplaatst zijn, niet waarschuwen om te breken met een leven zonder God.

Dit is één van de vele voorbeelden die Piet Bloed uit Putten, in zijn toespraak voor ruim 300 aanwezigen, vertelt om te illustreren dat alle christenen geroepen zijn om het Woord van God door te geven aan alle mensen.Ook vertelt hij hoe hij vanaf de boerderij in het dorp is terechtgekomen. Hij voelde zich een boekhouder van het rijk. Hij had verstand van de boerderij maar niet van alle administratie er om heen. Toen hij 63 werd, wilde hij stoppen met het werk op de boerderij. De kinderen zouden het overnemen. ‘We hadden een huisje in de stad gekocht. Maar de kinderen wilden graag dat we in de schuur bij de boerderij zouden gaan wonen. Een dilemma, voor Piet en zijn vrouw. Wordt het een huisje in de stad of de schuur bij de boerderij?

Toen gingen we ’s avonds naar bed. We lazen uit de Bijbel en het dagboekje. Daarin lazen we: ‘We moeten niet het lieflijke landleven verkiezen boven de stad daar is nog veel werk te doen. Er zwemmen daar schollen van vissen rond die nog gevangen moeten worden.’ Piet en zijn vrouw keken elkaar aan; er waren geen vragen meer. Gods weg was duidelijk. Als God een weg wijst, dan geeft hij daar vrede en rust bij. Alleen wat wordt bedoeld met ‘vissen vangen’?
Zijn vrouw vulde al in: ‘Jij wordt vast wel ouderling en dan moet je in de kerk gaan werken.’ Zijn weg werd geleid naar evangelisatiewerk.

‘Ik kom veel christenen tegen die de folder niet aannemen. Ze zeggen dan: Nee, ik ken de inhoud van de folder wel, ik ben ook christen.’ Mooi, zegt Piet, dan krijgt u drie folders die u kunt weggeven. Dan wordt het Evangelie nog sneller verbreid. Er zijn ook mensen die eerst de cursus evangeliseren willen volgen en willen dan overwegen of evangeliseren wat voor hen is. Daar zegt Piet het volgende op. Stel je voor dat je bij een brandend huis staat en je weet dat er nog mensen in huis zijn. Je doet echter niets en wacht tot de brandweer er is. Die mensen zijn er voor opgeleid en weten hoe ze een brand moeten blussen. Wat zou u daar van vinden? De laatste tijd gaat er ook een vrouw mee evangeliseren. Ze vertelde mij: ‘Sinds ik evangeliseer praat ik makkelijker met collega’s en cliënten op mijn werk.’ Evangeliseren helpt me om vrijmoediger te spreken over God en Zijn Woord.

Als u gaat evangeliseren dan zegt u: ‘Dit had ik eerder moeten doen.’

‘Doe het werk van een evangelist. Dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd. Wat voel je van binnen als de deur voor je neus wordt dichtgegooid? Dan mag je toch geloven, en dat maakt ontspannen, dat het Gods werk is en dat er niets van ons bij hoeft. Als evangelist mag je het goede nieuws brengen, maar niet iedereen zal het goede nieuws als goed ervaren.Zoals het kind de vermaning van de ouders niet als prettig ervaart. Zo geldt dat geestelijk ook. De ouders hebben een goede bedoeling maar het kind kijkt daar anders tegen aan. Wat is dat goede nieuws? Dat zondaren bevrijd worden van zonden en schuld door Christus. Die boodschap breng je aan mensen die van nature die schuld niet zien en als een probleem ervaren.

Maar ziende op Hem zal de goede Boodschap niet vruchteloos zijn. Hij zal zaad zien. Zie vooral op het Lam van God de grote Evangelist.

De dag werd geopend door ds. R.W. Mulder, predikant in Montfoort en voorzitter van de commissie evangelisatie. De tekst voor de meditatie is gekozen uit 2 Timotheüs 4: 1-5. Waarbij in vers 5 het thema van de dag staat verwoord: ‘Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.’


Opleiding tot evangelist

Op de landelijke evangelisatiedag in Lunteren is een workshop gegeven over de nieuwe opleiding van de HHK tot evangelist. Deze vierjarige opleiding op hbo-niveau zal D.V. in september 2020 van start gaan en wordt aangeboden op maandag- of woensdagavond in Gouda. 

De commissie evangelisatie heeft binnen het vakkenaanbod van de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) een selectie gemaakt met een studielast van 20 ECTS per jaar (volledige programma is 60 ECTS). In de praktijk betekent dit een studielast van tien tot vijftien uur per week. Deze selectie van vakken moet een voldoende basis bieden om als (zelfstandig) evangelist, kinderevangelisatiewerker, etc. te kunnen functioneren. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen ontvangen en graag verneemt de commissie evangelisatie of er nog meer belangstellenden zijn voor het nieuwe opleidingstraject.

Informatie is te verkrijgen via evangelisatie@hhk.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de opleiding. Graag aanmelden voor D.V. 1 juni a.s. De commissie evangelisatie hoopt en bidt dat deze opleiding onder Gods zegen dienstbaar zal zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Lees hier meer over de gesprekken die met verschillende personen gevoerd zijn op de evangelisatiedag.

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021