• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

De Bijbel en 'De vreemdeling'

De vreemdeling binnen onze poorten heeft, op grond van de Bijbel rechten & plichten!

Oude Testament
Buitenlander (Nechaar): geen rechten/status, doorreiziger
- Vreemde (Zaar): vijand, indringer (Jer 30:8 en 51:51)
- Bijwoner (Toshaav): kan eventueel vluchten naar de vrijstad (Num 35:15)
- De Vreemdeling (Geer): Ex 22:21 nogal wat rechten. Jer 7:6 / Zach 7:10 / Deut 10:18 / Ps 146:9 / Deut 26:12 enz.

Nieuwe Testament
Meer ruimte voor de vreemdeling: Hebt uw vijanden lief enz. Mat 5:44, Mat 25: positie van de vreemdeling; herbergen van de vreemdeling.
- Een hoogtepunt in Efeze 2: De Jood is de eerstgeborenen, maar de heidenen zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten!

 • © hersteld hervormde kerk 2020