• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Terugblik 2018

Op  zaterdag 10 februari werd de landelijke evangelisatiedag gehouden in het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren. We mogen terugzien op een fijne en leerzame dag. Hiernaast treft u al enige foto's om een indruk te krijgen van de dag.

 • © hersteld hervormde kerk 2019